Lasten huoltajat toimittavat sähköisen tuloselvityksen viimeistään varhaiskasvatuksen aloituskuukauden loppuun mennessä. Sähköinen tuloselvitys on toimitettava aina hoidon alkaessa, tulot saamme tarkastettua tulorekisteristä, jos perhe ei toimita tuloselvityslomakkeella bruttotuloliitteitään. Jos, perheen työpaikka tai tulot muuttuvat tulee aina tehdä uusi sähköinen tuloselvitys muutoksesta.

Päätökset vanhempainvapaasta, kotihoidontuesta, joustavasta hoitorahasta, työttömyyspäivärahasta ym. tulee toimittaa aina liitteenä tuloselvityksessä. Samoin pääomatuloista tulee toimittaa erikseen verotuspäätöksestä pääomatulojen sivu liitteenä.

Jos perheen tulot ylittävät ns. täyden maksun rajan, tuloselvitykseen riittää rasti: Hyväksyn korkeimman varhaiskasvatusmaksun. Tällöin päätös tehdään maksimimaksu / valittu sopimus mukaan.

Tulotiedot tulee päivittää aina, kun tuloihin tulee muutos, esim. palkka muuttuu, äitiys- tai työttömyyspäiväraha päättyy tai huoltaja jää työttömäksi.

Tulotietojen ilmoittaminen: eDaisyn kautta

Tulotiedot tarkistetaan joka toinen vuosi lakisääteisen indeksitarkistuksen vuoksi. Tästä tiedotamme huoltajia Daisyn kautta.

Perheen tuloina huomioidaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvan avio- tai avopuolison tulot.

Maksua määritellessä huomioon otettavat tulot ovat

 • bruttotulot, joista tulee toimittaa viimeisin tilinauha
 • työttömyys- tai sairauspäivärahapäätös
 • Kelan maksama joustava tai osittainen hoitoraha
 • työmarkkinatuki opiskeluun
 • kuntoutusraha
 • eläkkeet / myös lapselle maksettavat eläkkeet
 • pääomatulot
 • omaishoidontuki
 • vuorotteluvapaakorvaus
 • lapselle maksettava elatusmaksu
 • maksetut elatusmaksut huomioidaan vähennyksenä

Jos tulotietoja ei toimiteta, maksu määritellään korkeimman maksun mukaan. Maksupäätös oikaistaan sen kuukauden alusta, mikä on laskuttamatta, kun tulotiedot toimitetaan.


Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttaa valittu tuntimäärä:

Varattu hoitoaika / viikko Tunteja kk Maksu määräytyy Maksimi maksu  
0 –  10 tuntia (vain eskareille) alle 43 30% kokopv maksusta 89€
11 – 16 tuntia alle 69 40% kokopv maksusta 118€
17 – 20 tuntia alle 86 50% kokopv maksusta 148€
21 –  27 tuntia alle 116 65% kokopv maksusta 192€
28 –  35 tuntia alle 150 80% kokopv maksusta 236€
yli 35 tuntia yli 150 100% 295€

Maksu määräytyy tulojen, perheen koon sekä varatun tuntimäärän mukaan. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun perusteena olevaa tulorajaa 262 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Tulorajat  / perhekoko

Perheen koko    alin maksu 28 €, tuloilla    ylin maksu 295 €, tuloilla
2 4136 € 6626 €
3 5260 € 7750 €
4 5937 € 8427 €
5 6615 € 9105 €
6 7290 € 9780 €

Maksun perusteet

Asiakasmaksut Seinäjoella perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 sekä Sivistys- ja hyvinvointilautakunnan vahvistamiin ohjeisiin.