Lasten huoltajat toimittavat sähköisen tuloselvityslomakkeen varhaiskasvatuspäätöksen saatuaan, viimeistään aloituskuukautta seuraavan kuun viidenteen päivään mennessä. Perhe voi hyväksyä tulorekisterin käytön tai toimittaa sähköisen tuloselvityksen liitteenä palkkaliitteet perheen tuloista. Päätökset vanhempainvapaasta, kotihoidontuesta, joustavasta hoitorahasta, työttömyyspäivärahasta ym. päätöksistä tulee  kuitenkin  toimittaa aina  liitteenä tuloselvityksessä.  Samoin pääomatuloista tulee toimittaa erikseen verotuspäätöksestä pääomatulojen sivu liitteenä. Jos perheen tulot ylittävät ns. täyden maksun rajan, tuloselvitykseen riittää rasti: Hyväksyn korkeimman varhaiskasvatusmaksun. Tällöin päätös tehdään maksimimaksu / valittu sopimus mukaan.

Jatkossa tulotiedot tulee päivittää aina, kun tuloihin tulee muutos, esim. palkka muuttuu, äitiys- tai työttömyyspäiväraha päättyy tai huoltaja jää työttömäksi.

Tulotietojen ilmoittaminen: Sähköinen tuloselvityslomake

Tulotiedot tarkistetaan joka toinen vuosi lakisääteisen indeksitarkistuksen vuoksi. Tästä tiedotamme huoltajia Vekaranetin kautta.

Perheen tuloina huomioidaan palvelun käyttäjän sekä hänen kanssaan yhteistaloudessa asuvan avio- tai avopuolison tulot.

Maksua määritellessä huomioon otettavat tulot ovat

 • bruttotulot
 • työttömyys- tai sairauspäivärahapäätös
 • Kelan maksama joustava tai osittainen hoitoraha
 • työmarkkinatuki opiskeluun
 • kuntoutusraha
 • eläkkeet / myös lapselle maksettavat eläkkeet
 • pääomatulot
 • omaishoidontuki
 • vuorotteluvapaakorvaus
 • lapselle maksettava elatusmaksu
 • maksetut elatusmaksut huomioidaan vähennyksenä

Jos tulotietoja ei toimiteta, maksu määritellään korkeimman maksun mukaan. Maksupäätös oikaistaan sen kuukauden alusta, mikä on laskuttamatta, kun tulotiedot toimitetaan.


Varhaiskasvatusmaksuun vaikuttaa valittu tuntimäärä:

Varattu hoitoaika / viikko Tunteja kk Maksu määräytyy Maksimi maksu  
0 –  10 tuntia (vain eskareille) alle 43 30% kokopv maksusta 86e
11 – 16 tuntia alle 69 40% kokopv maksusta 115e
17 – 20 tuntia alle 86 50% kokopv maksusta 144e
21 –  27 tuntia alle 116 65% kokopv maksusta 187e
28 –  35 tuntia alle 150 80% kokopv maksusta 230e
yli 35 tuntia yli 150 100% 288e

Maksu määräytyy tulojen, perheen koon sekä varatun tuntimäärän mukaan. Jos perheen koko on suurempi kuin 6, lisätään maksun perusteena olevaa tulorajaa 144 eurolla kustakin seuraavasta perheen alaikäisestä lapsesta.

Tulorajat  / perhekoko

Perheen koko    alin maksu 27 €, tuloilla    ylin maksu 288 €, tuloilla
2 3050 € 5485 €
3 3862 € 6297 €
4 4351 € 6786 €
5 4840 € 7275 €
6 5327 € 7762 €

Maksun perusteet

Asiakasmaksut Seinäjoella perustuvat lakiin varhaiskasvatuksen asiakasmaksuista 1503/2016 sekä Kasvatus -ja opetuslautakunnan vahvistamiin ohjeisiin.