Esiopetus on maksutonta kasvatusta ja opetusta lapsille koulun alkua edeltävänä vuonna. Esiopetusta annetaan Seinäjoen päiväkodeissa ja varhaiskasvatuskeskuksissa, joissa järjestetään myös varhaiskasvatus (päivähoito) sitä tarvitseville.

Esiopetukseen ilmoittautuminen

Huoltajat huolehtivat lapsen ilmoittamisesta esiopetukseen tai muuhun sen tavoitteet täyttävään toimintaan. Ilmoittautumisaika esiopetukseen on aina alkuvuodesta kuten kouluunkin ja ajankohdasta tiedotetaan netissä ja lehdessä.

Lukuvuonna 2021-2022 esiopetukseen ovat oikeutettuja ja velvoitettuja vuonna 2015 syntyneet lapset. Lukuvuosi alkaa 12.8.2021 ja päättyy 27.5.2022.

Maksuton esiopetusaika on 20 tuntia viikossa. Jos lapsi on vain esiopetuksessa, valitse hakemuksesta Esiopetus. Jos lapsesi tarvitsee varhaiskasvatusta esiopetuksen lisäksi, valitse hakemuksesta Esiopetus ja varhaiskasvatus. Valitse hoidon tarpeen tuntimäärä ilman 20 tunnin esiopetusaikaa.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä hakemuksella

Esiopetuskuljetukset

Esioppilaat ovat oikeutettuja kuljetukseen matkan ollessa kotoa esiopetukseen vähintään 3 km.

Esioppilaan matkan ollessa enintään 3 km, vanhemmat hoitavat kuljetuksen. Esioppilas voi kulkea vain täysi-ikäisen saattajan mukana.

Esiopetuskuljetushakemus täytetään sähköisenä lomakkeena

Mikäli et pysty sähköistä lomaketta täyttämään tai on muuta kysyttävää, ota yhteys palveluohjaukseen Kaija Raja-aho 050 3549 304 tai Mari Koski-Aho 044 4181234.

Yksittäisen oppilaan kyyditysaikataulukysymyksissä huoltaja ottaa yhteyttä ensisijaisesti esikoulun kuljetuksia hoitavaan liikennöitsijään, jonka tiedot löytyvät alla olevien linkkien kautta avautuvista luetteloista https://www.seinajoki.fi/kasvatus-ja-opetus/perusopetus/koulumatkat-ja-kuljetukset/

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Lapsella on oikeus saada maksutta opiskeluhuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen opiskeluhuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Monialainen yhteistyö on opiskeluhuollossa keskeistä. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.

Opiskeluhuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina.

Hauta Tiina

johtava koulukuraattori , Koulukuraattorit

Paikallisella tasolla opiskeluhuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat opiskeluhuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat
• kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan opiskeluhuoltoa koskeva osuus
• paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus opiskeluhuollosta
• yksikkökohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma, mikä sisältää yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon.