Esiopetus on kuusivuotiaille lapsille suunnattua maksutonta kasvatusta ja opetusta koulun alkua edeltävänä vuonna. Esiopetusta annetaan Seinäjoen päiväkodeissa ja varhaiskasvatuskeskuksissa, joissa järjestetään myös varhaiskasvatus (päivähoito) sitä tarvitseville.

Lukuvuonna 2020-2021 esiopetukseen ovat oikeutettuja ja velvoitettuja vuonna 2014 syntyneet lapset. Vanhemmat huolehtivat lapsen ilmoittamisesta esiopetukseen tai muuhun sen tavoitteet täyttävään toimintaan. Lukuvuosi alkaa 12.8.2020 ja päättyy 31.5.2021.

Esiopetukseen ilmoittaudutaan sähköisellä hakemuksella

Esiopetuksesta vastaava aluejohtaja on Eija Ikola.

Esiopetuskuljetukset

Esioppilaat ovat oikeutettuja kuljetukseen matkan ollessa kotoa esikouluun vähintään 3 km. Jos lapsi on varhaiskasvatuksessa esikoulun lisäksi, kuljetusoikeutta ei ole. Poikkeustapauksissa kuljetus voidaan myöntää harkinnanvaraisesti.

Esikoulukuljetushakemus tehdään paperisella lomakkeella, tulosta ja lähetä täyttämäsi lomake postitse osoitteeseen: Seinäjoen kaupunki/Varhaiskasvatus, Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki

Opiskeluhuolto

Opiskeluhuollolla tarkoitetaan lapsen hyvän oppimisen, hyvän psyykkisen ja fyysisen terveyden sekä sosiaalisen hyvinvoinnin edistämistä ja ylläpitämistä sekä niiden edellytyksiä lisäävää toimintaa esiopetusyhteisössä.

Lapsella on oikeus saada maksutta opiskeluhuolto, jota opetukseen osallistuminen edellyttää. Esiopetuksen opiskeluhuolto koskee myös pidennetyn oppivelvollisuuden piirissä olevia lapsia.

Opiskeluhuoltoa toteutetaan ensisijaisesti ennaltaehkäisevänä koko esiopetusyhteisöä tukevana yhteisöllisenä oppilashuoltona. Lisäksi lapsilla on oikeus yksilökohtaiseen opiskeluhuoltoon. Monialainen yhteistyö on opiskeluhuollossa keskeistä. Opiskeluhuoltotyötä ohjaavat luottamuksellisuus, kunnioittava suhtautuminen lapseen ja huoltajaan sekä heidän osallisuutensa tukeminen.
Opiskeluhuollon palveluita ovat psykologi- ja kuraattoripalvelut sekä terveydenhoitopalvelut, jotka järjestetään terveydenhuoltolain mukaisina ikäryhmälle suunnattuina neuvolapalveluina.


Paikallisella tasolla opiskeluhuollon suunnitelmien kokonaisuus muodostuu kolmesta suunnitelmasta, jotka yhdessä ohjaavat opiskeluhuollon suunnittelua ja toteutusta. Suunnitelmat valmistellaan monialaisessa yhteistyössä. Suunnitelmat ovat
• kunnan lasten ja nuorten hyvinvointisuunnitelma, johon kirjataan opiskeluhuoltoa koskeva osuus
• paikalliseen opetussuunnitelmaan sisältyvä kuvaus opiskeluhuollosta
• yksikkökohtainen opiskeluhuoltosuunnitelma, mikä sisältää yhteisöllisen ja yksilökohtaisen opiskeluhuollon.