Oppilaalla on mahdollisuus saada ohjausta ja tukea oppimiseen ja koulunkäyntiin. Tuen tarvetta mietittäessä huomioidaan oppilaan yksilölliset edellytykset ja tarpeet. Tukea annetaan niin kauan ja sen tasoisena kuin on tarpeellista kolmiportaisen tukimallin mukaan. Tuen muodot ovat yleinen, tehostettu ja erityinen tuki. Laaditut tehostetun ja erityisen tuen lomakkeet löytyvät Wilmasta, oppilaan tiedoista Tuki-sivulta.

Yleinen tuki

Yleisen tuen tavoitteena on mahdollisimman nopea ja varhainen puuttuminen oppilaan vaikeuksiin. Tuki voi olla mm. monipuolisten opetusmenetelmien käyttämistä, henkilökohtaista ohjausta, tukiopetusta, opetuksen/oppimateriaalien eriyttämistä, laaja-alaista erityisopetusta, kodin ja koulun yhteistyötä. Yleistä tukea annetaan heti tuen tarpeen ilmetessä, eikä tuen aloittaminen edellytä erityisiä tutkimuksia tai päätöksiä.

Pääsääntöisesti tukea antaa luokanopettaja/aineenopettaja, joka seuraa oppilaan tilannetta ja arvioi tuen riittävyyttä. Jos yleinen tuki ei riitä, opettaja tiedottaa huoltajia oppilaan tilanteesta ja laatii kirjallisen pedagogisen arvion, joka käsitellään Kasvun- ja oppimisen tuen ryhmässä (KOTRY).

Tehostettu tuki

Tehostettu tuki on yleistä tukea säännöllisempää, voimakkaampaa ja yksilöllisempää. Yleisen tuen tukimuotoja tehostetaan sekä määrällisesti että laadullisesti, etteivät ongelmat kasvaisi ja kasaantuisi. Oppilaan opettaja/t laativat yhteistyössä huoltajan ja oppilaan kanssa oppimissuunnitelman, johon kirjataan mm. oppilaan tarvitsema tuki, tarpeet, tavoitteet ja menetelmät.

Oppimissuunnitelman tavoitteena on turvata oppilaalle hyvät edellytykset edetä opinnoissaan, lisätä opettajan tietoisuutta oppilaasta ja sitä kautta auttaa oppilaan opetuksen järjestämistä ja suunnittelua. Samoin huoltaja saa oppimissuunnitelmasta itselleen tietoa, jonka avulla hän voi tukea lasta kotona. Oppimissuunnitelma löytyy Wilmasta, oppilaan Tuki-sivulta.

Erityinen tuki

Jos oppilaalle annettu tehostettu tuki ei riitä auttamaan oppilasta selviytymään koulutyöstä, tehdään hänelle pedagogiseen selvitykseen perustuva erityistä tukea koskeva hallintopäätös. Päätöksen tekee erityisopetuksen rehtori.

Oppilasta ja huoltajaa kuullaan ennen selvityksen laatimista. Selvitys käsitellään koululla kasvun ja oppimisen tuen ryhmässä ennen päätöstä.

Päätöksen jälkeen oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), josta on käytävä ilmi erityistä tukea koskevan päätöksen mukaisen opetuksen ja muun tuen antaminen. Erityinen tuki muodostuu erityisopetuksesta ja muusta oppilaan tarvitsemasta, perusopetuslain mukaan annettavasta tuesta. Erityisopetus ja oppilaan saama muu tuki muodostavat järjestelmällisen kokonaisuuden. Huoltajan tuki, moniammatillinen yhteistyö ja yksilöllinen ohjaus ovat tärkeitä. Erityisen tuen oppilaan opetus voidaan järjestää joko yleisopetuksen yhteydessä tai erityisluokalla pienryhmässä.

Erityiseen tukeen kuuluvat myös pidennetyn oppivelvollisuuden oppilaat sekä vaikeimmin vammaiset ja sairaat oppilaat, jotka opiskelevat toiminta-alueittain. Erityinen tuki on luonteeltaan kuntouttavaa sekä vahvasti oppilaan yksilöllisten tarpeiden mukaan suunnattua.

Alakoulujen laaja-alaiset erityisopettajat

Koulujen yhteystiedoista löytyvät tiedot, ketkä toimivat laaja-alaisina erityisopettajina. Heille voi tarvittaessa laittaa viestiä myös Wilman kautta.

Sähköpostiosoitteet ovat muotoa etunimi.sukunimi@seinajoki.fi