Koulun keskeisenä tavoitteena on oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen. Siihen kuuluvat erilaisuuden kunnioittaminen ja erityistarpeiden huomioon ottaminen kaikessa opetuksessa ja kasvatuksessa. Tämä edellyttää opetuksen yksilöllistämistä mahdollisimman joustavaksi.


Opetussuunnitelman perusteissa määrätään, että opetus järjestetään toiminta-alueittain vain, kun todetaan, ettei oppilas kykene opiskelemaan edes oppiaineiden yksilöllistettyjä oppimääriä. Toiminta-alueet voivat kuitenkin sisältää jonkin yksittäisen oppiaineen tavoitteita ja sisältöjä, jos oppilaalla on vahvuuksia kyseisessä oppiaineessa.

Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtainen opetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jonka tavoitteet määritellään kunkin oppilaan yksilöllisten tarpeiden ja edellytysten pohjalta. Opetuksen yleiset tavoitteet ovat samat kuin peruskoulun muussa erityisopetuksessa