Opetuksesta

Koulun keskeisimpänä tavoitteena on oppilaan kasvun ja kehityksen tukeminen. Siihen kuuluu erilaisuuden kunnioittaminen ja huomioon ottaminen kaikessa opetuksessa ja kasvatuksessa. Tämä edellyttää opetuksen yksilöllistämistä mahdollisimman joustavaksi.


Opetussuunnitelma

Jokaiselle oppilaalle laaditaan henkilökohtaisenopetuksen järjestämistä koskeva suunnitelma (HOJKS), jossa tavoitteet määritellään kunkin oppilaan yksilöllisten tarpeiden ja edellytysten pohjalta.

Opetuksen yleiset tavoitteet ovat samat kuin peruskoulun muussa erityisopetuksessa. Erityisesti korostetaan oppilaan ja hänen ympäristönsä vuorovaikutuksen edistämistä siten, että oppilas omista lähtökohdistaan käsin voi kokea olevansa oman elämänsä toteuttaja.

Opetuksen sisällöt

Opetuksen sisällöllisissä tavoitteissa korostuu toiminnallisuus. Sen mukaan opetuksen perustana ovat tavallinen elämä ja sen sisällöt. Yksittäiset oppimistavoitteet etsitään siitä ympäristöstä, jossa eletään. Päämääränä on opettaa oppilaalle taitoja, joita hän välittömästi tarvitsee.

Toiminta on mielekästä ja motivoivaa kun opetettavat asiat koituvat suoraan käytännön elämän hyödyksi. Näin menetellen oppilas saa oppimistaan taidoista välittömästi positiivista palautetta ja kannustusta. Opitun yleistymistä helpottaa se, että harjoitellaan taitokokonaisuuksia luonnollisissa ympäristöissä. Oppimateriaalina käytetään ensisijaisesti esineitä ja materiaaleja.