Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä –toimintamalli sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2 luku, 13 §/2013).
Tarkempaa tietoa ohjelmasta saa tästä linkistä.

Yhdessä yhteistyöllä Nurmon yläasteella (YYT)

Kasvatustavoitteet

Koulumme kasvatustavoitteita ovat rehellisyys, hyvä itsetunto, toisten huomioiminen, hyvät tavat, vastuuntunto,
työnteon arvostaminen, itsenäinen työskentely ja –ajattelu, hyvä fyysinen-, sosiaalinen ja psyykkinen kunto,
kansainvälisyys, suomen kielen, suomalaisen kulttuurin ja perinnön arvostaminen ja kehittäminen.
Nurmon yläaste noudattaa Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä -ohjelmaa ja toimii sen mukaisesti oppilashyvinvoinnissa ennalta ehkäisevässä toiminnassa, konfliktien ratkaisemisessa ja jälkikäsittelyvaiheessa.

http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/perusopetus/yhdessayhteistyolla-toimintamalli.html

Koulussamme toimii Yhdessä yhteistyöllä –tiimi, johon kuuluvat erityisopettaja, aineenopettaja ja tuntiopettaja sekä tarvittaessa rehtori, luokanohjaaja, kuraattori, terveydenhoitaja tai psykologi. Tiimin tehtävänä on kehittää ja ylläpitää oppilaiden pedagogista hyvinvointia, ennaltaehkäistä kiusaamista ja syrjäytymistä sekä puuttua välittömästi ilmituleviin konfliktitilanteisiin. YY-tiimi korvaa aikaisemman Kiva koulu- ohjelman ja toiminnaltaan on laajempi.

Meidän hyvä fiilis Nurmon yläasteella

Nurmon yläasteella periaatteena on kaikissa väkivalta-, häirintä- ja kiusaamisasioissa välitön puuttuminen. Jokainen koulun aikuinen kantaa kasvatusvastuuta puuttumalla konfliktitilanteisiin välittömästi ja edistää omalta osaltaan jokaisen oppilaan turvallista koulupäivää. Kaikessa toiminnassamme korostamme toisien hyväksymistä, välittämistä sekä vuorovaikutus- ja ryhmätyötaitoja.
Seuraavat pedagogiseen hyvinvointiin tähtäävät toimenpiteet ovat käytössä koulussamme:
•Tukioppilastoiminta https://www.nuortennetti.fi/koulu-ja-tyo/tukioppilaat/
Tukarit toimivat vertaistukena muille oppilaille. He toteuttavat säännöllistä välituntitoimintaa, kausiluontoisia tapahtumia koko koululle ja toteuttavat ryhmäyttämistuokioita sekä kummitunteja erityisesti seitsemäsluokkalaisille.
•Oppilaskunta toimii koulun toiminnan kehittäjänä oppilasnäkökulmasta, aktivoi koko koulun oppilaita
teematapahtumilla, fiilistelyä luoden hyvää positiivista henkeä tai osallistumalla välipalojen/aamupalojen jakamiseen
•Tunnetaitovalmennusta positiivisen pedagogiikan menetelmin toteutetaan yhteistyössä nuorisotoimen ja seurakunnan nuorisotyön kanssa (ei tunnuksellista). 7.luokkalaisille järjestetään ryhmäytyspäivä elokuussa ja tarvittaessa täsmäryhmäyttämistä muillekin luokille lukuvuoden aikana. Nuorisotoimi järjestää myös välituntikahvilatoimintaa kaksi kertaa viikossa koulun tiloissa läpi lukuvuoden. Lisäksi seurakunta toteuttaa torstaisin aktiivivälitunteja, joissa on mahdollisuus lautapeleihin, pieniin kisoihin, askarteluun yms.
•Koulussamme toimii aktiivinen vanhempaintoimikunta, jossa ovat mukana rehtori ja opettajajäseniä. Yhteydenpito opettajien ja huoltajien välillä pyritään pitämään aktiivisena ja yhteydenotossa hyödynnetään ensisijaisesti Helmi -palvelua.
•Oppilaiden osallisuutta, aktiivisuutta ja vuorovaikutusta koulun aikuisten ja nuorten välillä tuetaan myös seuraavilla kouluviihtyvyyttä tukevilla toimenpiteillä, mukana myös yhteistyökumppaneita koulun ulkopuolelta
•Monialaiset opintokokonaisuudet, yhteistyötapoja yli luokkarajojen
•NY-yrittäjyys ja oppilaiden ylläpitämä kioskitoiminta, yhteistyö kummiyritysten kanssa ja MyTech-ohjelma
•Koko koulun liikuntapäivät, ruokalasiivous, kevätsiivoustalkoot
•Välituntitoiminta ja kerhot osana Liikkuva koulu -ohjelmaa
•Parkkitoiminta, vapaatunnilla oleva opettaja ilmoittaa olevansa käytettävissä, mikäli toinen, tuntia pitävä opettaja tarvitsee tukea hankalassa tilanteessa.

Konfliktien ratkaisu

Yhdessä yhteistyöllä-tiimi selvittää konfliktitilanteet kaupungin mallin mukaisesti.
Jos koulussamme huomataan kiusaamista tai siitä tulee ilmoitus koulun henkilökunnalle, toimitaan seuraavasti:

  1. Opettaja tai oppilas, joka havaitsee tai saa tietää kiusaamisesta, kertoo asiasta luokanohjaajalle tai jollekin muulle opettajalle
  2. Opettaja käsittelee asiaa ja konfliktin tai kiusaamisen jatkuessa vie ilmoituksen YY-tiimille
  3. YY -tiimi ryhtyy käsittelemään kiusaamista Yhdessä Yhteistyöllä -toimenpideohjelman mukaisesti

KOULUKIUSAAMINEN ON RIKOS!

Yhdessä yhteistyöllä-toimintamallin logo, jossa keltaisen tekstilaatikon takana on ympyrän muodossa erivärisiä ihmishahmoja seisomassa kädet ylhäällä vierekkäin.