+
Tulosta
Etusivu

Yhdessä yhteistyöllä

Yhdessä yhteistyöllä - Menettely oppilaan kiusaamistapauksissa

Seinäjoen kaupungin Yhdessä yhteistyöllä –toimintamalli sisältyy koulujen suunnitelmaan oppilaiden suojaamiseksi väkivallalta, kiusaamiselta ja häirinnältä (Oppilas- ja opiskelijahuoltolaki 2 luku, 13 §/2013).

Toimintamalli ohjaa arvostavaan kohtaamiseen sekä konfliktien rakentavaan ratkaisemiseen. Yhdessä yhteistyöllä vahvistamme luottamuksen kulttuuria ja lisäämme sosiaalista yhdenvertaisuutta.

Toimintamalli perustuu moniammatillisen osaamisen hyödyntämiseen, oppilaiden osallistamiseen sekä kodin ja koulun väliseen yhteistyöhön.

Konfliktitilanteiden ratkaisu Toukolanpuiston koulussa

Toukolanpuiston koulussa on käytössä Yhdessä yhteistyöllä toimintamallin mukainen konfliktien ratkaisumalli. Käytämme kaupungin yhteistä ohjeistusta, sekä konfliktitilanteisiin liittyviä Konfliktien ratkaisumalli seuranta/jälkikäsittely-lomakkeita.

Tavoite on saada aikaan oppilaiden omasta toiveesta nouseva yhteinen sopimus, joka perustuu oppilaiden tapaamisessa sanoittamiin toiveisiin. Asiasta laaditaan yhteinen sopimus. Kun oppilaat hyödyntäen omia vahvuuksiaan pääsevät yhteiseen sopimukseen, ansaitsevat he kehun ja kannustuksen, koska he ovat ratkaisseet tilanteen itse. Lisäksi oppilaille voi kertoa, että näin toimiessaan he ovat osoittaneet erinomaista kykyä ratkaista vaikeita tilanteita.

Toukolanpuiston koulun malli

  • Riitatilanteisiin puututaan välittömästi ja kaikkia osapuolia kuullaan.
  • Opettaja selvittää tilanteen asianomaisten ja tarvittaessa yhdessä kollegan kanssa.
  • Konfliktin jatkuessa lähetetään viesti koteihin tavoitteesta ratkaista ristiriitatilanne.
  • Kaikkia konfliktin osapuolia kuullaan erikseen, jonka jälkeen kokoonnutaan yhteispalaveriin tavoitteena laatia yhteinen sopimus, josta tieto koteihin.
  • Sovitaan aika, esim. 2 viikkoa, jonka jälkeen kokoonnutaan pohtimaan, onko sopimuksesta pidetty kiinni.
  • Mikäli tilanne ei ole korjaantunut, konfliktin osapuolet kutsutaan huoltajineen neuvotteluun asian ratkaisemiseksi yhdessä.
  • Sovitaan uusi seuranta-aika ja palaveri.
  • Mikäli tilanne ei vieläkään korjaannu tai huoltajat eivät kykene yhteistyöhön, oppilashuoltoryhmä ottaa tilanteen hallintaan.

Opettajan tai koulunjohtajan on ilmoitettava tietoonsa tulleesta tapahtuneesta häirinnästä, kiusaamisesta tai väkivallasta kaikkien osapuolten huoltajille.

Lisää tietoa Yhdessä Yhteistyöllä toimintamallista löydät kaupungin omilta kotisivuilta http://www.seinajoki.fi/varhaiskasvatusjakoulutus/perusopetus/yhdessayhteistyolla-toimintamalli.html


Toukolanpuiston koulu
Valokkiviita 6
60150 Seinäjoki

p. 06 416 2708

sähköposti: etunimi.sukunimi(at)edu.seinajoki.fi