Lasten ja nuorten turvallisuuskyselyn tulokset valmistuivat

Nainen ja lapsi ylittävät suojatietä keskustassa.
Seinäjoen kaupunki toteutti viime maaliskuussa lapsille ja nuorille suunnatun kyselyn kaupunkiympäristön turvallisuudesta. Kysely oli avoinna kolme viikkoa 10.-31.3.2023 välisellä ajalla, ja se oli tarkoitettu kaikille alle 18-vuotiaille seinäjokisille. Kyselyyn vastasi yhteensä 1925 lasta ja nuorta. Luku on 15 % kaikista kaupungin alle 18-vuotiaista.

Olemme kysyneet aiemmin mitä mieltä seinäjokiset lapset ja nuoret ovat kaupungin turvallisuudesta ja lapsiystävällisyydestä. Marraskuussa 2021 toteutetun kyselyn myötä nousi esiin kehittämiskohteita erityisesti koulureittien turvallisuuteen ja ulkoalueiden valaistukseen liittyen. Myös kaupungissa olevien työmaiden turvallisuus herätti huolta. Uudella kyselyllä kartoitimme nyt tarkemmin missä lapset ja nuoret kokevat turvattomuutta ja vaaratilanteita, sekä minne toivotaan parempaa valaistusta.

Kyselystä oli kaksi versiota, alle kouluikäisille omansa ja kouluikäisille lapsille ja nuorille omansa. Eniten vastauksia, 802, saatiin yläkouluikäisiltä nuorilta. Alakouluikäiset olivat lähes yhtä innokkaita vastaamaan, heiltä vastauksia tuli tasan 800. Toisen asteen opiskelijoilta vastauksia tuli yhteensä 55. 19 vastaajaa ei ilmoittanut luokka-astettaan. Alle kouluikäisten kyselyyn vastasi 249 henkilöä, joista 189 oli varhaiskasvatus- ja 56 esiopetusikäisiä.

Vaaranpaikat kartalle

Kyselyssä pyrittiin huomioimaan alueellinen yhdenvertaisuus, joka toteutuikin hienosti. Vastauksia saatiin kahta perusopetuksen koulua lukuun ottamatta jokaisesta koulusta sekä kaikista kaupungin varhaiskasvatus- ja esiopetuspaikoista.

Pyysimme lapsia ja nuoria merkkaamaan kartalle kaupunkiympäristössä olevia vaaranpaikkoja, huonosti valaistuja ulkoalueita sekä kaupungissa olevia työmaita, joiden ohittaminen on tuntunut turvattomalta. Karttamerkintöjä tuli yhteensä lähes 3400 kpl.

-On hienoa, että lapset ja nuoret vastasivat aktiivisesti koko Seinäjoen alueella. Eniten karttamerkintöjä tuli luonnollisesti niiltä alueilta, joilla asuu paljon lapsiperheitä. Yhtä tärkeitä ovat kuitenkin myös ne yksittäiset vastaukset, jotka tulevat haja-asutusalueilta. Yhden lapsen vastaus saattaa edustaa monen ikätoverin näkemystä, kertoo Seinäjoen kaupungin Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori Sanna Martin.

Eniten karttaan merkittiin kohteita, joissa autoilla ajetaan liian lujaa. Monet risteysalueet koettiin vaarallisina autoilijoiden liian suurien tilannenopeuksien vuoksi. Esimerkiksi leikkipuistojen kohdille ehdotettiin vauhtia hillitseviä liikennejärjestelyjä, kuten hidasteita. Turvallisuuden tunnetta lisää myös jalankulku- ja pyöräilyväylät, joita ehdotettiin lisättäväksi useaan paikkaan. Myös suojateiden sijainteja toivottiin tarkistettavan.

”Tie pelottaa, kun se on niin vaarallinen ja hankala mennä, eikä pääse sitten kavereille”

Hyvä valaistus koulureiteillä ja muilla ulkoalueilla, joilla lapset ja nuoret viettävät aikaansa, koetaan turvallisuutta lisäävänä. Moni kommentoi koulureiteillä olevia puistopolkuja ja alikulkuja pimeiksi ja pelottaviksi kulkea. Useiden koulupihojen ja niiden läheisyydessä olevien liikuntapaikkojen turvallista käyttöä voisi lisätä parantamalla valaistusta.

”Leikkipuistot saisi olla valaistuna pimeänä vuodenaikana, silloin niissä voisi leikkiä talvellakin.”

Talvikunnossapidossa priorisoidaan kevyenliikenteenväylät ja koulureitit. Moni lapsi kulkee kuitenkin kouluun sellaisia reittejä, joilla ei ole lainkaan erillistä jalankulku- tai pyöräilyväylää. Tämä tulisi huomioida talvikunnossapidon suunnittelussa.

Kaupungissa olevien työmaiden ohittaminen koettiin toisinaan hankalaksi, sillä ohitusreittejä ei aina ole merkitty hyvin. Erityisesti pienempiä lapsia pelottaa ohittaa suuria työkoneita. Vastauksissa ehdotettiinkin, että työmaiden turvallisuuden suunnittelussa otettaisiin aiempaa paremmin lapset huomioon.

-On mukavaa huomata, että monet lasten ilmoittamat kohteet ovat samoja, jotka ovat meillä suunnitelmissa toteuttaa tai jo rakenteilla. Vastausaineisto on kattava, joten sieltä löytyy myös paljon kehittämisen paikkoja, toteaa Seinäjoen kaupunkiympäristön suunnittelupäällikkö Keijo Kaistila.

Lempipaikat löytyvät luonnosta

Pyysimme lapsia ja nuoria merkitsemään kartalle myös heille itselleen erityisiä lempipaikkoja. Monissa vastauksissa lempipaikoiksi mainittiin koti, mummola sekä harrastus- ja leikkipaikat. Useissa vastauksissa korostui lähimetsien ja luonnon merkitys. Lapset innostuvat metsistä mielikuvitusta ruokkivina leikkipaikkoina. Nuorille metsät ja luonnossa oleilu tuo mielenrauhaa ja rentouttaa kiireisen arjen ja opiskelupaineiden keskellä. Nuorten lempipaikkoja ovat myös erilaiset hengailupaikat, joita toivotaankin lisää. Seinäjoen monet liikuntapaikat ja urheilukentät mainittiin myös mieluisina. Vastauksissa korostui myös liikunta- ja leikkipaikkojen monikäyttöisyys vuodenajasta riippumatta.

”Metsässä leikkiminen on parasta. Toivottavasti jätetään leikkipaikkoja, vaikka uusia talon paikkoja tuleekin”

”Vaikka mäen päällä ei ole valaistusta ja talvella aamuisin on pimeää, sieltä päin ei kulje melkein kukaan ja on tosi rauhoittavaa mennä sitä kautta kouluun.”

Mitä seuraavaksi?

Seinäjoen kaupunki hyödyntää kyselyn vastausaineistoa kaupunkiympäristön kehittämisessä lasten ja nuorten turvallisuuden parantamiseksi. Osa kehittämisehdotuksista koskee ELY-keskuksen ylläpitämiä teitä, joten ELY-keskusta informoidaan niistä. Yleiset liikenneturvallisuuteen liittyvät asiat viedään tiedoksi poliisille liikenneturvallisuustyön yhteydessä. Valaistukseen liittyvät kehittämisehdotukset välitetään Seiverkoille, joka vastaa katuvalojen kunnossapidosta ja rakentamisesta koko Seinäjoen alueella.

Lisätietoja

Sanna Martin, Lapsiystävällinen kunta -koordinaattori
050 339 0439, sanna.martin@seinajoki.fi

Keijo Kaistila, suunnittelupäällikkö
044 754 1648, keijo.kaistila@seinajoki.fi