+
Tulosta
Etusivu

Oppilashuolto


Oppilashuolto kattaa oppilaiden psyykkisestä, sosiaalisesta ja fyysisestä hyvinvoinnista huolehtimisen. Oppilashuollon toimenpitein puututaan havaittuihin ongelmiin, pyritään tunnistamaan ja ehkäisemään oppimisen esteitä, oppimisvaikeuksia ja muita ongelmia. Oppilashuollossa pyritään aina toimimaan hyvässä yhteistyössä kotien kanssa.

Kivistön koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti, jolloin koulun kaikki oppilaat käydään luokittain yleisellä tasolla läpi. Rehtorin johdolla toimivaan ryhmään kuuluvat tavallisesti koulukuraattori, kouluterveydenhoitaja, erityisopettaja ja luokanopettaja. Mukaan kutsutaan tarvittaessa koululääkäri, psykologi tai sosiaalitoimen edustaja. Oppilaan huoltaja osallistuu tarvittaessa ryhmän toimintaan.

Mikäli koulun keinot eivät riitä, oppilas ja tarvittaessa hänen huoltajansa ohjataan saamaan apua koulun ulkopuolelta. Koulukuraattori oppilashuollon asiantuntijana ohjaa kulloinkin oikean tahon puoleen.

Koulukuraattori vastaa lähinnä koulun sosiaalityöstä ja on samalla koko oppilashuoltotoiminnan keskeinen koordinaattori niin koulutoimen sisällä kuin ulkopuolisiin asiantuntijoihin nähden. Laajemmissa sosiaalisissa ongelmissa mukaan otetaan myös kaupungin perusturvakeskuksen sosiaalityöntekijät.

Ennaltaehkäisevä työ on oppilashuollossa etusijalla. Kouluilla on kuitenkin suunnitelmat myös syntyvien ongelmatilanteiden varalle. Toimintaperiaatteet löytyvät esimerkiksi kiusaamistilanteiden, runsaiden poissaolojen sekä esiin tulevien vakavien perheongelmien ja mielenterveysongelmien varalle.

Kivistön koululla on käytettävissään kouluterveydenhoitajan ja koululääkärin palvelut. Opettajat ohjaavat tarvittaessa oppilaan näiden palveluiden piiriin.

Kouluruokailusta huolehtii kaupungin ruokapalvelukeskus, joka vastaa siitä, että ruuan laatu, määrä ja ruokailuolosuhteet ovat säädösten ja määräysten edellyttämällä ja muutenkin yleisesti hyväksyttävällä tasolla. Opettajilla on ruokailutilanteessakin kasvatusvastuu, jolloin he huolehtivat mm. hyvien ruokailutapojen opettamisesta.

Koulukuljetukset järjestetään koulutuslautakunnan johtosäännössä määrättyjen periaatteiden mukaisesti. Kuljetusten järjestäjiltä edellytetään riittävää ammattitaitoa sekä asianmukaista kuljetuskalustoa.

Mikäli oppilaan koulunkäynti asiantuntijalausuntojen ja käytännössä saatujen kokemusten perusteella sitä edellyttää, hänelle järjestään riittävät henkilökohtaiset avustajapalvelut. Myös muita henkilökohtaisia tukipalveluita järjestään ja hankitaan siinä määrin kuin oppilaan koulunkäynti edellyttää.

Lähde: Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2004


Kivistön koulu

Tuomikatu 8

60100 Seinäjoki

06 1462332 (rehtori)

06 4162331(opettajat)

etunimi.sukunimi(at)edu.seinajoki.fi