+
Tulosta
Etusivu

Oppilashuolto

Kivistön koulun oppilashuolto

Kivistön koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä

Kivistön koulun yhteisöllisen oppilashuoltoryhmän tehtävä on koulu- ja opiskeluympäristön ja -yhteisön terveellisyyden, turvallisuuden ja hyvinvoinnin varmistaminen. Koko koulun yhteisöllinen oppilashuoltoryhmä kokoontuu kaksi kertaa lukuvuoden aikana työpaikkakokouksena.

Oppilashuoltoryhmässä käsitellään oppilaiden koulunkäyntiin liittyviä asioita, joilla on yhteys esimerkiksi työrauhaan, kurinpitoon tai kiusaamisen ehkäisyyn. Oppilashuoltoryhmä linjaa myös kasvun ja oppimisen tuen ryhmän toimintaperiaatteet. Käytännössä nämä kaksi ryhmää toimivat Kivistön koulussa saumattomasti yhteistyössä toimijoiden ollessa pääasiassa samoja.

Oppilashuoltoryhmän toiminnasta vastaa rehtori. Kivistön koulun oppilashuoltoryhmä kokoontuu säännöllisesti viikoittain. Kivistön koulun oppilashuoltoryhmään kuuluvat laaja-alainen erityisopettaja, kuraattori, terveydenhoitaja ja rehtori. Tarvittaessa koulun oppilashuoltoryhmä voi kuulla muita asiantuntijoita. Koulun oppilashuoltoryhmän kokoontumisista tehdään muistio, joita käytetään oppilashuollon omavalvonnassa. Muistiot tallennetaan opetustoimen ohjeistusten mukaisesti.

Oppilashuoltosuunnitelma

Koulun oppilashuoltosuunnitelma päivitetään vuosittain. Siinä kuvataan koulukohtaisesti oppilashuollon toteuttaminen: tavoitteet, tehtävät, toimintatavat ja vastuut sekä käytettävissä olevat oppilashuoltopalvelut. Koulu kirjaa suunnitelmaansa myös oppilashuoltoryhmien kokoontumisaikataulun.

Yksilökohtainen oppilashuolto

Kun oppilaan tuen tarve on niin suuri, etteivät pedagogiset järjestelyt koulun keinoin riitä, käynnistetään monialainen yksilökohtainen asiantuntijaryhmän työ. Oppilas voi käyttää oppilashuollon palveluita myös ilman monialaista asiantuntijaryhmää.

Yksilökohtaisen oppilashuollon työskentelyn aloittamiseen vaaditaan huoltajan tai oppilaan suostumus (huomioiden oppilaan ikä, kehitystaso tai asian luonne). Yksilökohtainen oppilashuolto perustuu vapaaehtoisuuteen. Oppilaan osallisuus ja omat toivomukset otetaan huomioon häntä koskevissa toimenpiteissä ja ratkaisuissa hänen ikänsä, kehitystasonsa ja muiden henkilökohtaisten edellytystensä mukaisesti. Oppilaan edellytykset päättää itse omista asioista arvioidaan tapauskohtaisesti. Arvion voi tehdä esim. terveydenhoitaja tai kuraattori.

Yksilökohtaisessa oppilashuollossa asiantuntijaryhmä nimeää keskuudestaan vastuuhenkilön, joka voi myös toimia koollekutsujana. Yksilökohtaisen asiantuntijaryhmän kokoonpano vaihtelee tarpeen mukaan. Ryhmän jäsenillä on oikeus pyytää tarpeellisiksi katsomiltaan asiantuntijoilta neuvoa ja ilmaista heille siinä tarkoituksessa salassa pidettäviä tietoja. Yksittäistä oppilasta koskevan asian käsittelystä asiantuntijaryhmässä laaditaan oppilashuoltokertomus. Kaupungin oppilashuoltorekisteristä vastaa johtava kuraattori.

Koulukuraattori

Koulukuraattori vastaa koulun sosiaalityöstä. Tavoitteena on oppilaiden hyvinvoinnin, myönteisen kokonaiskehityksen ja koulunkäynnin tukeminen. Työtehtävät koostuvat yksilökohtaisesta oppilashuoltotyöstä, yhteistyöstä huoltajien kanssa sekä verkostotyöstä eri viranomaisten kanssa. Koulukuraattori kiinnittää huomiota oppilaiden arjen sujumiseen, toimintakykyyn ja vuorovaikutussuhteisiin. Tavoitteena on oppilaiden elämässä olevien riskitekijöiden ja tasapainoisen kasvun ja kehityksen esteiden tunnistaminen ja niissä auttaminen. Koulukuraattorin tehtävänä on myös edistää omalta osaltaan koko kouluyhteisön hyvinvointia. Kuraattori osallistuu säännöllisesti Kivistön koulun oppilashuoltoon.

Kouluterveydenhuolto ja psykologipalvelut

Kouluterveydenhuollon tehtävänä on edistää oppilaiden terveyttä ja hyvinvointia sekä tervettä kasvua ja kehitystä.

Määräaikaiset terveystarkastukset tehdään jokaisella vuosiluokalla sekä lisäksi yksilöllisen tarpeen mukaan. Laajat terveystarkastukset tehdään 1., 5. ja 8. vuosiluokalla ja oppilaan huoltajat kutsutaan niihin mukaan. Niissä tarkastellaan lapsen ja nuoren sekä koko perheen hyvinvointia. Tarkastukseen sisältyvät oppilaan, huoltajan ja opettajan arviot oppilaan selviytymisestä ja hyvinvoinnista koulussa. Kouluterveydenhuoltoon sisältyy soveltuvin osin myös yleislääkäritasoinen sairaanhoito, jossa keskitytään oppilaan koulunkäyntiin vaikuttaviin sairauksiin. Tärkeää on häiriötilojen varhainen tunnistus, diagnostiikka, hoito ja hoitoonohjaus.

Kouluterveydenhoitaja osallistuu säännöllisesti Kivistön koulun oppilashuoltoon. Lääkäri osallistuu tarvittaessa kutsuttuna varsinkin yksilökohtaiseen, monialaiseen asiantuntijaryhmään.

Terveyskeskuksen psykologi- ja perheneuvontapalvelut tarjoavat kouluille psykologipalveluja.
Koulupsykologisen työn keskeinen tavoite on tukea oppilaan hyvinvointia, tervettä kasvua ja kehitystä. Tavoitteena on oppimis- ja sopeutumisvaikeuksien ennaltaehkäisy ja vähentäminen, sekä oppilaan kehitystason ja yksilöllisten valmiuksien huomioiminen koulunkäynnissä. Psykologi tarjoaa lapsille ja heidän perheilleen asiantuntemustaan erilaisissa koulunkäyntiin tai muihin elämänalueisiin liittyvissä vaikeuksissa. Tehtävänä on myös edistää oppilaiden ja koko kouluyhteisön psyykkistä ja sosiaalista hyvinvointia.

Lähde: Seinäjoen kaupungin perusopetuksen opetussuunnitelma 2016


Kivistön koulu

Tuomikatu 8

60100 Seinäjoki

p. 050 464 4406 (rehtori)

p. 050 379 2338 (opettajainhuone)

etunimi.sukunimiseinajoki.fi