Maximiavgiften som uppbärs för heldagsvård är 289€/månad för familjens yngsta barn. För familjens näst yngsta barn som deltar i småbarnspedagogik är den avgift som uppbärs högst 50 % av det första barnets avgift, högst 145€/månad. På vart och ett av följande barn är avgiften 20 % av det yngsta barnets avgift, högst 58€/månad. Den lägsta avgift som uppbärs är 27 €.

Då avgiften fastställs beaktas följande inkomster: bruttoinkomster, på vilka senaste lönebesked ska lämnas in; beslut om arbetslöshets- eller sjukdagpenning; flexibel eller partiell dagpenning som utbetalas av Folkpensionsanstalten; arbetsmarknadsstöd för studier; rehabiliteringspenning; pensioner / också pensioner som utbetalas åt barnet; kapitalinkomster; stöd för närståendevård; alterneringsersättning; underhållsbidrag till barnet; betalade underhållsavgifter beaktas som avdrag. Som inkomster beaktas inkomster hos den person som använder tjänsten samt inkomster hos maka, make eller sambo som lever i gemensamt hushåll.

Inkomstuppgifterna ska lämnas in senast den femtonde dagen i den kalendermånad som följer på den månad då dagvården inletts. Om inga inkomstuppgifter inlämnas, fastställs avgiften enligt den högsta avgiften. När inkomstuppgifterna lämnas in, korrigeras betalningsbeslutet från den månads början som ännu inte är fakturerad.