Eleven har möjlighet att få vägledning och stöd för sitt lärande och sin skolgång. När man överväger behovet av stöd beaktas elevens individuella förutsättningar och behov. Stöd ges så länge och på den nivå som behövs enligt en trestegsmodell. Stödformerna är allmänt, intensifierat och särskilt stöd.

Allmänt stöd

Syftet med allmänt stöd är att så snabbt och så tidigt som möjligt ingripa i elevens svårigheter. Stödet kan vara bl.a. användning av mångsidiga undervisningsmetoder, personlig handledning, stödundervisning, differentiering i undervisning/läromaterial, omfattande specialundervisning, samarbete mellan hem och skola.

Klassläraren/ämnesläraren ger i huvudsak stöd som följer elevens situation samt bedömer om stödet är tillräckligt. Om det allmänna stödet inte räcker informerar läraren vårdnadshavarna om elevens situation och upprättar en skriftlig pedagogisk bedömning som behandlas i elevvårdsgruppen. Elevvårdsgruppen fattar beslut om att inleda ett intensifierat stöd.

Intensifierat stöd

Intensifierat stöd är mer regelbundet, starkare och mer individuellt än allmänt stöd. Stödformerna för allmänt stöd intensifieras både till omfattning och kvalitet, så att problemen inte växer och hopar sig. Elevens lärare upprättar tillsammans med vårdnadshavaren och eleven en plan för elevens lärande där man skriver in bl.a. stöd som eleven behöver, behov, mål och metoder.

Syftet med planen för lärandet är att trygga bra förutsättningar för eleven att utvecklas i sina studier, öka lärarens kännedom om eleven och därigenom hjälpa till att ordna och planera undervisningen för eleven. På samma sätt får vårdnadshavaren information från planen så att hen kan ge barnet stöd hemma.

Särskilt stöd

När det intensifierade stödet inte räcker övergår man till särskilt stöd. Då upprättar personerna som ansvarar för elevens undervisning en pedagogisk utredning om elevens framgång i lärandet. Eleven och vårdnadshavaren hörs innan utredningen upprättas. Utredningen behandlas i elevvårdsgruppen. Om man på basis av utredningen beslutar sig för att individanpassa ett eller flera läroämnen eller om eleven behöver undervisning som i huvudsak är specialundervisning fattas ett beslut om särskilt stöd för eleven.

Beslutet fattas av rektorn för specialundervisningen. Även elever med förlängd läroplikt samt elever med svår funktionsnedsättning eller sjukdom som studerar enligt verksamhetsområde omfattas av särskilt stöd. Särskilt stöd är rehabiliterande till sin karaktär och den fokuserar starkt på elevens individuella behov. Man upprättar en IP (individuell plan) för hur undervisningen ska ordnas för eleven. Undervisningen kan ordnas antingen i samband med den övriga undervisningen eller i smågrupp.