+
Tulosta
Etusivu
Etusivu » Varhaiskasvatus ja koulutus » Perusopetus » Opiskelu peruskoulussa » Perusopetus tiedottaa » Kouluissa järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet

Kouluissa järjestettävät uskonnolliset tilaisuudet

Seinäjoen perusopetuksen ja lukiokoulutuksen osalta on laadittu ohjeistus koulussa järjestettäviin uskonnollisiin tilaisuuksiin liittyen. Yhteiset ohjeet on tehty, että saadaan kouluille selkeät ja yhtenäiset käytänteet. Laadinnassa on huomioitu opetushallituksen ohjeet. Seinäjoen ohjeet on työstänyt työryhmä, jossa on ollut mukana perusopetuksen ja lukiokoulutuksen opetushenkilöstön edustajia, sekä hallinnon edustus. Ohjeen laadinnassa on hyödynnetty opetushallituksen ohjeistusta, jota on joiltakin osin päivitetty myös tammikuussa 2018.

Ohjeistukseen liittyvä lupamenettely on toteutettu jo koulussa olevien oppilaiden osalta kevään 2018 aikana. Tulevien ensimmäisen luokan oppilaiden osalta lupamenettely toteutetaan lukuvuoden alettua syys-lokakuun aikana. Uusi ohjeistus otetaan käyttöön lupakyselyn toteuttamisen jälkeen.

Ohjeet on hyväksytty kasvatus- ja opetuslautakunnassa.

.


Perusopetuksen ohjeet uskonnollisiin tilaisuuksiin

.

Mitkä koulun tilaisuudet ovat uskonnon harjoittamista ja mitkä eivät?

Koulu järjestää suomalaiseen kulttuuriperintöön liittyviä uskonnollisia tilaisuuksia yhteistyössä Seinäjoen evankelis-luterilaisen seurakunnan ja muiden kristillisten yhteisöjen kanssa. Ne ovat koulussa toteutettavaa toimintaa ja perustuvat lapsen oikeuteen omaan uskontoon eli positiiviseen uskonnonvapauteen. Tällaisia tilaisuuksia voivat olla esimerkiksi uskonnolliset päivänavaukset, joulu- tai pääsiäiskirkko. Niissä on kysymys uskonnon harjoittamisesta. Virsiä sisältävä päivänavaus on uskonnollinen tilaisuus, ja sen osalta tulee järjestää vaihtoehtoinen tilaisuus. Kenenkään oppilaan ei tarvitse osallistua uskonnolliseen tilaisuuteen vakaumuksensa/perheensä vakaumuksen vastaisesti.

Yksittäinen uskontoon liittyvä elementti ei lähtökohtaisesti tee tilaisuudesta uskonnollista. Esimerkiksi joulukuvaelma koulun tilaisuudessa, Suvivirsi kevätjuhlassa tai Enkeli taivaan joulujuhlassa ovat suomalaiseen kulttuuriperintöön tutustumista, eivätkä ne tee tilaisuudesta uskonnollista tilaisuutta. Yksittäisestä uskonnollisesta elementistä kuitenkin vapautetaan tarvittaessa oppilasta leimaamatta. Käytännön syistä kirkkorakennusta voidaan myös käyttää koulun kaikille yhteisien tilaisuuksien tapahtumapaikkana, kunhan varsinainen hartaudellinen ja uskonnollisesti sitouttava elementti puuttuu. Tällaisissa tapauksissa on kyse koulun normaalista perustehtävästä.1 Myöskään uskonnon ja elämänkatsomustiedon tunneilla yhdessä uskonnollisten yhteisöjen kanssa järjestettävät vierailut eivät ole uskonnollisia tilaisuuksia, kunhan vierailu ei sisällä varsinaista uskonnollista toimintaa ja yhteisö ainoastaan kertoo toiminnastaan tai esittelee tilojaan.

Koulu tiedottaa uskonnollisista tilaisuuksista ja huoltajat ilmoittavat osallistumisesta

Ensimmäisen luokan oppilaiden luvat selvitetään vuosittain lukuvuoden alettua. Huoltajilta tiedustellaan, osallistuuko oppilas kaikkiin koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin, ainoastaan osaan niistä vai vaihtoehtoiseen toimintaan. Huoltajien tulee keskustella asiasta oppilaan itsensä kanssa. Kyselyn jälkeen kodit ilmoittavat mahdollisista muutoksista koululle, jos luvan sisältö muuttuu. Lukuvuoden 2018-2019 osalta lupamenettely tiedustellaan kaikkien koulussa olevien osalta keväällä 2018. Jatkossa asiaa kysytään vain uusien 1. luokkalaisten huoltajilta. Oikeus kieltäytyä uskonnon harjoittamisesta perustuu negatiiviseen uskonnonvapauteen eli vapauteen uskonnosta. 2

Koulut tiedottavat uskonnollisista tilaisuuksista ja vaihtoehtoisesta toiminnasta koteja esimerkiksi syystiedotteessaan tai muussa vastaavassa. Säännöllisistä uskonnollisista tilaisuuksista, kuten uskonnollisesta aamunavauksesta ja sen vaihtoehtoisesta aamunavauksesta, koulut tiedottavat kerralla lukukauden alussa.

Niille, jotka eivät osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin, järjestetään vaihtoehtoista toimintaa

Oppilaille, jotka eivät osallistu uskonnollisiin tilaisuuksiin, järjestetään samanaikaisesti muuta opetussuunnitelman mukaista vaihtoehtoista ohjelmaa. Vaihtoehtoisen toiminnan tulee olla mahdollisimman samankaltaista ja yhtä mielekästä kuin uskonnollisen vaihtoehdon.

Kirkossa pidettävän jumalanpalveluksen voi korvata esimerkiksi kulttuuriin liittyvällä vierailulla, kuten kirjaston järjestämällä kirjavinkkauksella tai retkellä museoon. Koulut voivat järjestää vaihtoehtoista toimintaa myös yhdessä.

Oppilaan poistuminen uskonnollisen tilaisuuden ajaksi hoidetaan hienotunteisesti ja tarpeetonta huomiota välttäen. Mikäli yhteisen tilaisuuden yhteyteen halutaan uskonnollinen tilaisuus, se sijoitetaan pääsääntöisesti alkuun. Sen ajaksi järjestetään vaihtoehtoista toimintaa edellä kuvatulla tavalla.

Seinäjoella monet koulut järjestävät leirikoulutoimintaa yhteistyössä seurakunnan kanssa. Leirikoulun suunnittelun tulee olla koululähtöistä. Leirikoulutoiminnassa on elementtejä, jotka vastaavat uskonnollista toimintaa. Koulut suunnittelevat ja tiedottavat leirikoululle vaihtoehtoisen retkipäivän, joka kaikilla kodeilla on mahdollisuus valita. Mikäli oppilaat, jotka eivät osallistu uskonnolliseen toimintaan, haluavat kuitenkin lähteä yhteistyössä järjestettyyn leirikouluun, järjestetään uskonnollisen ohjelman ajaksi itsenäistä leirin teemaan sopivaa työskentelyä.

1 Perustuslakivaliokunnan mietintö 10/2002 vp ja 2/2014 vp.
2 Perustuslain 11 § 2 momentti.

Ohjeet lukiolaisia varten, opiskelijan osallistumisesta koulun uskonnollisiin tilaisuuksiin, päivitetään lukioiden nettisivuille.

Opetushallituksen ohje 12.01.2018 OPH-56-2018

Sivulla 7:
"Oppilaan huoltaja ilmoittaa, osallistuuko oppilas uskonnollisiin tilaisuuksiin vai vaihtoehtoiseen toimintaan. Ilmoituksen voi tehdä kertaluonteisesti esimerkiksi esi- ja perusopetukseen ilmoittauduttaessa tai tarvittaessa tapauskohtaisesti. Ilmoituksen muodon päättää opetuksen järjestäjä."

Seinäjoki on opetuksen järjestäjänä päätynyt kertaluonteiseen ilmoitustapaan, minkä jälkeen siis muutokset ovat kotien vastuulla. Jatkossa kysytään vain aina uusilta 1.luokan oppilailta.

Ilmoittamisohjeen tarkennus:
Mikäli oppilaiden huoltaja ilmoittaa lapsensa osallistuvan osaan koulun uskonnollisista tilaisuuksista, on tämä ns. kertaluonteisen ilmoituksen valintavaihtoehto muiden vaihtoehtojen lisäksi. Koulun tiedottaessa syksyllä tarkemmin uskonnollisista tilaisuuksista koulussa, oppilaan koti voi ilmoittaa myös tapauskohtaisesti rehtorille, mihin tilaisuuteen oppilas osallistuu.


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki