Förberedande undervisning i den grundläggande utbildningen (VALO)

Majoriteten av elever med invandrarbakgrund deltar i den förberedande undervisningen för grundläggande utbildning. Den förberedande undervisningen är avsedd för elever med invandrarbakgrund som nyligen har kommit till Finland och sådana som är födda i landet eller har kommit före skolåldern och som på grund av bristfälliga kunskaper i finska inte har förutsättningar att studera i grupper inom den grundläggande utbildningen.

Syftet med den förberedande undervisningen är att skapa en trygg inlärningsmiljö för eleven där hen har möjlighet att bekanta sig med och anpassa sig till skolan, samhället och kulturen i Finland. I den förberedande undervisningen får eleven grundläggande färdigheter språkligt, kunskapsmässigt, socialt och arbetsmässigt för att kunna gå vidare.

Undervisningen fokuserar främst på finska språket och om möjligt även på att utveckla barnets eget modersmål. I planeringen av undervisningen ska man uppmärksamma eleven på ett övergripande sätt. Målen för undervisningen när det gäller invandrarelever som har fått lite eller ingen undervisning alls ska sättas så att eleven får undervisning på sin egen nivå.

I Seinäjoki verkställs den förberedande undervisningen enligt den s.k. hemklass-modellen där man strävar efter en snabb integration i klasser i den allmänna undervisningen och att stödet för eleven fortsätter vid behov även efter den förberedande fasen. Den förberedande undervisningen för grundläggande utbildning samordnas till vissa skolor. I olika områden i staden finns skolor som utsetts till samordnare av undervisningen för nya invandrarbarn. När den förberedande undervisningen börjar kartlägger man elevens behov och alldeles i början studerar eleven i hemklassen under ledning av läraren i den förberedande undervisningen. Varje elev i den förberedande undervisningen har dock redan från början också en plats i en klass i den allmänna undervisningen, och omedelbart när det är möjligt med tanke på elevens språkfärdigheter och övriga färdigheter integreras eleven i gruppen i den allmänna undervisningen, åtminstone i konst- och färdighetsämnen. Integrering även i andra läroämnen i den grundläggande utbildningen kan vara möjligt redan i ett tidigt skede.

I den samordnande skolan finns

  • en hemklass varifrån man etablerar sig i den övriga undervisningen
  • en reserverad plats för eleven i den allmänna undervisningen
  • inledande arbete i hemklassen
  • snabb integration i konst- och färdighetsämnen
  • ständigt ökande integration både tillsammans med läraren i hemklassen och utan denna

Samordnande skolor som ger förberedande undervisning är för närvarande

  • Lintuviita skola
  • Marttila skola
  • Nurmo högstadium
  • Seinäjoen lyseo
  • Valkiavuori skola

Grundläggande utbildning

Efter den grundläggande utbildningen får elever med invandrarbakgrund utöver övriga läroämnen även undervisning i finska som andraspråk, undervisning i den egna religionen och möjligen också undervisning i det egna modersmålet (de senare möjliga redan i den förberedande undervisningen). Invandrarelever har rätt till normal stöd- och specialundervisning samt under de sex första skolåren också till statsunderstödd stödundervisning för invandrare. Ibland kräver elevens studier särskilt stort stöd.

Åskådningsämnen och undervisning i den egna religionen

Skolorna i Seinäjoki har delvis övergått till samundervisning av åskådningsämnen. Varje elev får fortfarande undervisning i den egna religionen, men innehåll som är gemensamma för alla studeras tillsammans i den egna klassen. Centrala teman i åskådningsämnena är samhörighet samt bekantskap med religionen eller åskådningen i det egna samfundet. Med hjälp av dessa lär sig eleven att bygga sin identitet, men också att förstå andra människors annorlunda åskådningar och åsikter. Elever med invandrarbakgrund får undervisning i sin egen religion antingen som distans- eller närundervisning. Bedömningen av åskådningsämnen sker enligt målen för det egna åskådningsämnet.

Undervisning i modersmål

Elever med invandrarbakgrund erbjuds enligt möjligheterna undervisning i det egna modersmålet som kompletterande undervisning. När undervisningen börjar måste det finnas minst fyra elever i gruppen.