+
Tulosta
Etusivu

Maahanmuuttajaopetus

Perusopetukseen valmistava opetus (VALO)

Suurin osa maahanmuuttajataustaisista oppilaista osallistuu perusopetukseen valmistavaan opetukseen. Valmistava opetus on tarkoitettu vasta maahan tulleille oppilaille sekä sellaisille Suomessa syntyneille tai alle kouluikäisinä Suomeen tulleille maahanmuuttajataustaisille oppilaille, joilla ei puutteellisen suomen kielen taidon vuoksi ole vielä edellytyksiä opiskella perusopetuksen ryhmissä.

Valmistavan opetuksen tehtävänä on luoda oppilaalle turvallinen oppimisympäristö, joka antaa hänelle mahdollisuuden tutustua ja sopeutua suomalaiseen kouluun, yhteiskuntaan ja kulttuuriin. Valmistavassa opetuksessa oppilas saa kielelliset, tiedolliset, sosiaaliset ja työskentelyn perusvalmiudet eteenpäin siirtymistä varten.

Opetuksessa painotus on ennen kaikkea suomen kielen, ja mikäli mahdollista, myös lapsen oman äidinkielen kehittämisessä. Opetusta suunniteltaessa tulee ottaa huomioon oppilas kokonaisvaltaisesti. Vähän, tai ei lainkaan koulua käyneiden maahanmuuttajaoppilaiden opetuksen tavoitteet tulee asettaa siten, että oppilas saa omalta tasoltaan lähtevää opetusta.

Seinäjoella valmistavaa opetusta toteutetaan ns. kotipesämallina, jossa pyritään nopeaan integraatioon yleisopetuksen luokkiin ja siihen, että tuki oppilaalle jatkuu tarpeen mukaan vielä valmistavan vaiheen jälkeenkin. Perusopetuksen valmistavaa opetusta järjestetään keskittämiskouluissa. Kaupungin eri alueilla on nimettyjä kouluja, joihin uusien maahanmuuttajalasten opetus keskitetään. Valmistavan opetuksen alkaessa kartoitetaan oppilaan tarpeet, ja aivan alussa oppilas opiskelee vahvasti valmistavan opetuksen opettajan johdolla kotipesäluokassa. Jokaisella valmistavan opetuksen oppilaalla on kuitenkin alusta asti myös luokkapaikka yleisopetuksen luokalla, ja heti, kun se on kielitaidon ja oppilaan muiden valmiuksien kannalta mahdollista, oppilasta integroidaan yleisopetuksen ryhmään ainakin taito- ja taideaineissa. Muihinkin perusopetuksen oppiaineisiin integrointi voi olla mahdollista jo varhaisessakin vaiheessa.

Keskittämiskoulussa on siis

  • kotipesäluokka, josta jalkaudutaan muuhun opetukseen
  • välitön luokkavaraus yleisopetuksen luokkaan oppilaille
  • alkutyöskentely kotipesäluokassa
  • nopea integrointi taito- ja taideaineissa
  • koko ajan lisääntyvää integrointia sekä yhdessä kotipesän opettajan kanssa että ilman

Valmistavaa opetusta antavia keskittämiskouluja ovat tällä hetkellä Marttilan, Lintuviidan, Valkiavuoren ja Kirja-Matin alakoulut, Lyseon ja Nurmon yläkoulut sekä Toivolanrannan yhtenäiskoulu.

Perusopetuksessa

Valmistavan opetuksen jälkeen maahanmuuttajataustaiset oppilaat saavat muiden oppiaineiden lisäksi erillistä suomi toisena kielenä -opetusta, oman uskonnon opetusta ja mahdollisesti myös oman äidinkielen opetusta (jälkimmäiset mahdollisia jo valo-aikana). Maahanmuuttajaoppilaat ovat oikeutettuja normaaliin tuki- ja erityisopetukseen sekä kuusi ensimmäistä opiskeluvuottaan myös valtioavusteiseen maahanmuuttajien tukiopetukseen. Joskus oppilaan opiskelua täytyy tukea erityisen vahvasti.

Katsomusaineet ja oman uskonnon opetus

Syksystä 2016 alkaen Seinäjoen alakouluissa on siirrytty osittain toteutettuun katsomusaineiden yhteisopetukseen. Jokainen oppilas saa edelleen oman uskontonsa opetusta, mutta kaikille aineille yhteiset sisällöt opiskellaan yhdessä oman luokan kanssa. Myöhemmin samaan malliin siirrytään myös yläkouluissa. Katsomusaineissa keskeisiä asioita ovat yhteisöllisyys sekä oman taustayhteisön uskontoon tai katsomukseen tutustuminen. Niiden avulla oppilas oppii rakentamaan omaa identiteettiä, mutta toisaalta ymmärtämään myös muiden ihmisten erilaisia katsomuksia ja mielipiteitä. Maahanmuuttajataustaiset oppilaat saavat oman uskonnon opetusta joko etä- tai lähiopiskeluna. Katsomusaineen arviointi tapahtuu oman katsomusaineen tavoitteiden perusteella.

Oman äidinkielen opetus

Maahanmuuttajataustaisille oppilaille tarjotaan perusopetusta täydentävänä opetuksena mahdollisuuksien mukaan oman äidinkielen opetusta. Opetuksen alkaessa täytyy ryhmässä olla vähintään neljä oppilasta.


Yhteyshenkilö:
Johanna Tuohisaari, maahanmuuttajaopetuksen koordinaattori
sähköposti johanna.tuohisaariseinajoki.fi

Oppaat:
Maahanmuuttajaoppilas (pdf, 0.7 Mt)
Maahanmuuttajaoppilaan moniammatillinen tuki (pdf, 0.64 Mt)Eteläpohjalainen maahanmuuttajien kasvatuksen ja koulutuksen strategia (pdf, 1.29 Mt)

Lisätietoja opettajille löytyy opetustoimen intrasta Akkunasta (Maahanmuuttajien opetus -yhteisö).


Seinäjoen kaupunki
Sivistyskeskus
Käyntiosoite: Kirkkokatu 6, 60100 Seinäjoki
Postiosoite: PL 215, 60101 Seinäjoki