Tapahtuman turvallisuuteen ei voi koskaan panostaa liikaa. Siksi on tärkeää miettiä tarkkaan kaikki mahdolliset tapahtuman riskitekijät ja laatia niiden pohjalta tarkat turvallisuus- ja pelastussuunnitelmat.

Kuitenkin on muistettava, että hyvin tehdyt suunnitelmat eivät auta ketään jos niistä ei ole tietoa kuin laatijalla ja viranomaisilla. Suunnitelmia on hyvä käyttää mm. henkilökunnan ja talkoolaisten koulutustilaisuuksissa ja infomateriaaleissa joko kokonaisuudessaan tai eri ryhmille sovellettavin osin.

Pelastussuunnitelma

Pelastussuunnitelma on tehtävä tapahtumista, joissa yleisömäärä on yli 200 henkilöä, poistumisjärjestelyt poikkeavat normaaleista tai luonnonolosuhteiden tai muiden seikkojen vuoksi voi tulla eteen vaaratilanteita. Pelastussuunnitelma toimitetaan Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitokselle, josta voi myös kysyä apua suunnitelman tekoon.

Pelastussuunnitelman tekeminen toimii myös tapahtuman järjestäjän muistilistana ja se helpottaa toimijoiden keskinäistä työnjakoa. Näin tapahtumista tulee laadukkaita ja talkoolaisillakin on selkeät toimintaohjeet.

Turvallisuussuunnitelma

Suurissa tapahtumissa on hyvä olla erillinen turvallisuuspäällikkö ja turvallisuuden eri osa-alueille nimettynä vastaavat henkilöt. Turvallisuussuunnitelma on tapahtumanjärjestäjän tekemä, pelastussuunnitelmaa laajempi kokonaisuus, jossa määritellään kaikki turvallisuuteen liittyvät asiat, muun muassa rikosten torjunta ja järjestyksen valvonta sekä selvitetään muut toiminnan riskitekijät ja niihin varautuminen.

Turvallisuussuunnitelmaan on hyvä kirjata ainakin seuraavat kokonaisuudet:

 • Tapahtuman kuvaus, ajankohta ja osallistujien enimmäismäärä
 • Tapahtumapaikka/ -paikat ja ajo-ohjeet
 • Tapahtuman vastaavien henkilöiden yhteystiedot
 • Turvallisuudesta vastaavat henkilöt ja heidän yhteystiedot
 • Turvallisuudesta vastaavien työnjako ja keskinäinen viestintä
 • Selvitys tapahtuman vakuutuksista
 • Pelastusajoneuvoille ja sairaankuljetukselle suunnitellut hätätiet
 • Mahdollisten onnettomuus- ja vahinkotilanteiden riskikartoitus, ennaltaehkäisy ja toimintaohjeet niihin sekä ohjeistus hälytysten tekoon
 • Tarkka selvitys ensiapuvalmiudesta
 • Pelastustoimen kanssa tehtävä yhteistyö paloturvallisuuden takaamiseksi
 • Selvitys tapahtuman vastaavien, eri ryhmävastaavien, henkilökunnan ja ensiapuhenkilökunnan pätevyydestä
 • Ryhmänvetäjien, eri toimipisteiden työntekijöiden, järjestyksenvalvojien ja muiden talkoolaisten toimintaohjeet onnettomuus- ja vahinkotilanteissa sekä ensiavun ja ensihoidon hälyttämisohjeet
 • Ravinto- ja hygieniaohjeistukset eri toimijoille
 • Selvitys, miten paloturvallisuus on huomioitu tapahtumassa (paloturvalliset kankaat, maastopalon vaara yms.)
 • Kooste eri viranomaisille tehdyistä ilmoituksista ja lupahakemuksista sekä niistä vastaava henkilö/ henkilöt
 • Evakuointisuunnitelma ja joukkoevakuointipaikka/ -paikat ja toimintaohje, miten evakuointi hoidetaan ja kuka evakuoinnista vastaa
 • Onnettomuus- tai vaaratilanteen jälkeinen toiminta, miten siitä tiedotetaan ja kuka vastaa mahdollisesta raportoinnista
 • Kriisiviestinnän ohjeet ja vastuuhenkilö
 • Mahdollisen kriisitilanteen jälkihoito
 • Turvallisuussuunnitelman jakelu ja selvitys, missä ja milloin suunnitelma on käyty läpi tarvittavien henkilöiden kanssa

Tapahtuman pelastus- ja turvallisuussuunnitelmaan liitetään ensiapusuunnitelma.

Ensiapusuunnitelma

Pelastus- ja turvallisuussuunnitelman lisäksi laaditaan ensiapusuunnitelma, jossa kuvataan tilaisuuden ensiapuvalmius ja mahdolliset tapahtumaan sisältyvät erityisriskit.

Suunnitelma on toimitetaan kirjallisesti pelastus- ja turvallisuussuunnitelman liitteenä viimeistään kaksi viikkoa ennen tapahtumaa Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitokselle.

Suunnitelmasta tulee selvitä mm., miten tapahtumassa on varauduttu mahdollisiin tapaturmiin sekä sairaskohtauksiin tai muihin tilaisuudessa tapahtuviin terveyttä vaarantaviin ja avun tarvetta aiheuttaviin riskeihin ja tapahtumiin.

Paikalle varattava ensiapuhenkilöstö on merkittävä tehtävänmukaisesti eikä heitä saa nimetä muihin tehtäviin yleisötilaisuudessa. Osallistujilla ja alueen ensihoidolla tulee olla esteetön pääsy ensiapupisteeseen, jonka tulee olla näkyvästi merkitty tavoittamisen helpottamiseksi.

Suunnitelmasta tulee selvitä ensiapupäivystyksen vastuuhenkilö sekä hänen tapahtumanaikaiset yhteystietonsa.

Suurissa yleisötilaisuuksissa (osallistujia yli 5000 tai tapahtumassa runsaasti anniskelupaikkoja tai osallistujissa terveydentilaltaan erityisriskejä) tulee tilaisuuden järjestäjän pyrkiä toteuttamaan ensiapupalvelut siten, että tilaisuudessa on varhaisen defibrillaation valmius.

Suunnitelmassa tulee kuvata myös toiminta hätätilanteessa ja lisäavun hälyttäminen siten, että kaikki tapahtumassa työskentelevät voivat siitä etukäteen kerrata asiat.

Kuluttajaturvallisuus

Tapahtumasta, joka sisältää merkittävän riskin ja josta voi riskin toteutuessa aiheutua yleisölle vaaraa, on tehtävä kuluttajaturvallisuuslain 6 §:n mukainen ilmoitus ja turvallisuusasiakirja. Hyvin tehty tapahtuman turvallisuussuunnitelma toimii hyvin turvallisuusasiakirjana.

Riskin aiheuttaja voi olla ihmisten suuri määrä tai muu syy kuten esim. benji-hyppy, tatuointi- ja lävistyspalvelut, trampoliini tms. Tapahtumia on niin monimuotoisia, että ilmoitusvelvollisuus on harkittava tapahtuskohtaisesti. Lisätietoja voi lukea myös TUKESin sivuilta.

Mikäli ilmoitusvelvollisuus täyttyy, tapahtuman järjestäjä laatii koko tapahtumaa koskevan ilmoituksen ja turvallisuusasiakirjan. Mikäli tapahtuman sisällä on yksityisiä palveluntarjoajia kuten esim. tatuoija, ilmoituksen ja turvallisuusasiakirjan laatii palveluntarjoaja itse. Tapahtuman järjestäjän on kuitenkin huolehdittava, että ilmoitukset tulee tehtyä. Kaikki eri palveluntarjoajien toiminnot ja vastuuhenkilöt yhteystietoineen sisällytetään myös tapahtuman järjestäjän ilmoitukseen.

Vakuutukset

Tapahtuman järjestäjän on huolehdittava ilmoitusten ja viranomaislupien lisäksi myös vakuutuksista, jotka kattavat sekä tapahtumassa työskentelevät henkilöt ja talkoolaiset että tapahtuman kävijät.

Tapaturmavakuutus kannattaa ottaa niin laajana, että se kattaa tapahtuman järjestäjälle, henkilöstölle ja talkoolaisille tapahtuneet tapaturmat. Laki ei määrää talkooväen vakuuttamisesta, mutta vastuullinen tapahtuman järjestäjä huolehtii, että hekin kuuluvat vakuutuksen piiriin.

Vastuuvakuutus kattaa tapahtuman korvausvastuun yleisöä, toimihenkilöitä tai ulkopuolista kohdanneesta henkilö- tai esinevahingosta. Poliisi edellyttää voimassaolevaa tapahtuman vastuuvakuutusta hyväksyessään ilmoitusta yleisötilaisuudesta.