Tavoitteet

Etsivä nuorisotyö on erityisnuorisotyötä, jonka tavoitteena on olla läsnä nuorten keskuudessa ja tarjota mahdollisuus turvalliseen ja luottamukselliseen aikuiskontaktiin. Etsivä nuorisotyö etsii nuoren kanssa ratkaisuja nuoren pulmiin ja kysymyksiin ja auttaa nuorta saavuttamaan tarvitsemansa palvelut.

Etsivän työn ensisijaisena tehtävänä on auttaa 16-29-vuotiaita nuoria, jotka ovat koulutuksen tai työmarkkinoiden ulkopuolella tai jotka tarvitsevat tukea saavuttaakseen tarvitsemansa palvelut. Etsivä nuorisotyö tarjoaa nuorelle varhaista tukea, jos nuori sitä itse haluaa.

Työmuodot

Etsivän nuorisotyön työmuotoja ovat palveluohjaus, yksilöohjaus, verkostoyhteistyö, kotikäynnit ja nuoren tukeminen elämän eri osa-alueilla. Asiakaslähtöisyys, kokonaisvaltaisuus ja voimavarakeskeisyys ovat asioita, joihin työssä painotetaan.

Toimiva palvelu- ja yhteistyöverkosto on välttämätön etsivän työn toiminnalle. Moniammatillisella työkentällä toimiessa pyritään välttämään päällekäistä toimintaa niin palvelun tuottajan kuin asiakkaankin etua ajatellen.

Yksilöohjaaja tapaa asiakasta kartoittaen tämän historiaa, elämäntilannetta ja tulevaisuuden odotuksia. Tämän pohjalta mietitään yhdessä asiakkaan kanssa tukitoimet ja palvelumuodot, joita hän tarvitsee. Prosessin aikana solmitaan kontakti palvelun tarjoajiin ja tuetaan asiakasta sitoutumaan palveluihin. Asiakkaan sijoittumista ja sitoutumista palveluiden piiriin seurataan.

Yhteydenotot

Etsivän nuorisotyön yhteydenotot suoraan yksittäiseen työntekijään puhelimitse, tekstiviestillä, sähköpostitse tai facebookin kautta.