Tapahtuma-avustukset ovat harkinnanvaraisia julkisia avustuksia. Myönnetty avustus on käytettävä sen vuoden toimintaan, jolle avustus on myönnetty. Avustuksen käyttöä ei ole mahdollista siirtää seuraavalle vuodelle. Avustuksen saaja ei voi siirtää avustusta kolmannelle osapuolelle.

Tapahtuma-avustuksista päättää elinvoimalautakunta. Avustushakemukset käy läpi erikseen muodostettava, elinvoimajohtajan nimeämä arviointityöryhmä lautakunnan hyväksymien arviointikriteerien perusteella ja tekee elinvoimalautakunnalle ehdotuksen päätöksentekoa varten.

Avustusta hakeneille lähetetään päätöksestä kirjallinen päätösote sähköpostitse. Lautakunta voi päätöksessään asettaa avustuksen käytölle erityisiä ehtoja, joista ilmoitetaan avustuksen saajalle päätöksen yhteydessä. Mikäli tapahtuma-avustusta ei käytetä siihen, mihin avustus on elinvoimalautakunnan päätöksellä suunnattu, avustus voidaan periä takaisin.

Avustukset maksetaan lautakunnan määrittelemänä ajankohtana edellyttäen, että päätös on lainvoimainen. Päätökset liitteineen ovat julkisia lukuun ottamatta liikesalaisuuden piiriin kuuluvia asioita.

Avustusten maksatus voidaan keskeyttää, jos tapahtumatoiminta muuttuu merkittävästi verrattuna avustushakemuksen perusteisiin, tapahtumatoiminnassa ilmenee epäselvyyksiä tai taloudelliset edellytykset avustetun tapahtuman toteuttamiseen ovat merkittävästi heikentyneet.

Toimenpiteet tapahtuman jälkeen

Tapahtuma-avustusta saaneet ovat velvollisia vastaamaan vaikuttavuuskyselyyn, joka lähetetään yhteyshenkilölle tapahtuman toteutumisen jälkeen. Tapahtumanjärjestäjä on myös velvollinen osallistumaan palautekeskusteluun kaupungin edustajien kanssa, jos avustuksen antaja katsoo sen tarpeelliseksi.

Vaikuttavuuskyselyn palauttamatta jättäminen heikentää hakijan seuraavien tapahtuma-avustusten saamista. Vaikuttavuuskysely on palautettava sille annettuun jättöpäivään mennessä.

Seinäjoen kaupungin seurantaoikeus avustuksen myöntäjänä

Seinäjoen kaupungilla on avustuksen myöntäjänä oikeus vaatia avustuksen käytön valvomiseksi avustuksen saajalta harkitsemiaan selvityksiä avustuksen käytöstä. Avustuksen saaja on velvollinen pyydettäessä toimittamaan tarvittavat raportit avustuksen käytöstä.