Liikennejärjestelyjen sujuvuudesta vastaa tapahtumanjärjestäjä. Tilapäisiä liikennejärjestelyjä tarvitaan, mikäli tapahtuman takia joudutaan rajoittamaan liikennettä. Tapahtumanjärjestäjän on haettava maankäyttölupa niille katualueille joihin tilapäiset liikennejärjestelyt kohdistuvat. Kaupunkiympäristön toimiala päättää kaupungin hallinnoimista katualueista. Katso lisätietoja liikennejärjestelyihin liittyvistä maksuista Kaupunkiympäristön toimialan sivuilta.

Liikennejärjestelyistä on tehtävä liikenteenohjaussuunnitelma, joka liitetään poliisille toimitettavaan ilmoitukseen yleisötapahtumasta (poliisille ilmoitetaan myös samalla liikenteenohjaajien henkilötiedot). Järjestäjän tehtävänä on tehdä tämä liikenteenohjaussuunnitelma. Mikäli järjestäjällä ei ole kokemusta liikennejärjestelykartan teosta liikennemerkkeineen, niin hakija voi toimittaa kaupungille ehdotuksen liikenteen järjestelyn periaatteista, ja kaupunki tekee suunnitelman hakijan kustannuksella.  Ehdotuksesta on käytävä esille alueen kartta, sekä tarvittavat toimenpiteet eri tieosuuksilla (esim. nopeusrajoitukset, pysäköintikieltoalueet, ajoesteet, taksitolppa, bussipysäkki jne).  Lisänä suunnitelmassa on huomioitava pelastusväylien lisäksi alueella olevat muut toimijat (asukkaat, yrittäjät, virastot jne.) ja heidän kulku kiinteistöihin. Suunnitelmaehdotus voidaan toimittaa alueen käyttöluvan hakemisen yhteydessä.

Poikkeavista liikennejärjestelyistä on tehtävä ilmoitus myös pelastuslaitokselle ja sairaankuljetukselle. Myös keskustaksille ja paikallisliikenteelle on tehtävä ilmoitus järjestelyistä.  

”Tien tilapäisestä sulkemisesta päättää se, jolla on oikeus asettaa liikenteenohjauslaite. Kiireellisessä tapauksessa tien voi sulkea tilapäisesti liikenteenvalvoja tai pelastusviranomainen.” Tieliikennelaki 187 § (8.5.2020/360)