Ankkuri on Seinäjoen poliisiasemalla toimiva moniammatillinen tiimi, jossa käsitellään kaikki alle 18-vuotiaiden tekemiksi epäillyt rikokset ja rikolliset teot, sekä poliisin ja muiden viranomaistahojen tekemät lastensuojeluilmoitukset, jotka koskevat alaikäisen päihteidenkäyttöä tai rikollista toimintaa.

Ankkurin toimintaperiaatteita ovat moniammatillinen yhteistyö, ennaltaehkäisevä työote ja varhainen puuttuminen, joten kynnys Ankkuritapaamisille on hyvin matala. Ankkurissa on edustus poliisista, sosiaalitoimesta ja nuorisotoimesta. Lapsi tai nuori kutsutaan tarvittaessa puhutukseen myös silloin, kun tapahtumasta ei ole laadittu rikosilmoitusta. Ankkurissa puututaan lasten ja nuorten rikolliseen käyttäytymiseen, sekä häiriökäyttäytymiseen ja laillisuuden rajamailla oleviin ilmiöihin.

Ankkuri kartoittaa nuoren elämäntilannetta ja ohjaa tarvittaessa tuen piiriin. Ankkuritapaamisella arvioidaan, tehdäänkö nuorelle sosiaalihuoltolain mukainen palvelutarpeen arviointi sisältäen selvityksen lastensuojelun tarpeesta (sosiaalihuoltolaki 36 §). Lisäksi Ankkuri konsultoi ja tekee yhteistyötä eri tahojen kanssa.