Nuorisovaltuusto (Kuntalaki 410/2015 § 26)

Nuorten osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava nuorisovaltuusto tai vastaava nuorten vaikuttajaryhmä (nuorisovaltuusto) ja huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Nuorisovaltuusto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Nuorisovaltuustolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun, toteuttamiseen ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä kunnan asukkaiden hyvinvointiin, terveyteen, opiskeluun, elinympäristöön, asumiseen tai liikkumiseen sekä muissakin asioissa, joiden nuorisovaltuusto arvioi olevan lasten ja nuorten kannalta merkittäviä. Nuorisovaltuusto tulee ottaa mukaan lasten ja nuorten osallistumisen ja kuulemisen kehittämiseen kunnassa.

Lasten ja nuorten osallistumisesta ja kuulemisesta säädetään nuorisolain (72/2006) 8 §:ssä.

Kaupungin nuorisovaltuusto

Seinäjoen nuorisovaltuusto on itsenäinen, poliittisesti ja uskonnollisesti sitoutumaton toimijataho. Siihen kuuluu alle kaksikymmentä 13–23-vuotiasta nuorta, jotka ovat kiinnostuneita vaikuttamisesta ja omasta ympäristöstään. Nuorisovaltuusto toimii yhteistyössä nuorten, nuorisopalveluiden ja kunnallisten päättäjien kanssa nuorten elinolojen parantamiseksi. Se tuo myös nuorten mielipiteet julki erilaisissa lautakunnissa.

Joka syksy vaaleissa haetaan uusia nuorisovaltuustolaisia. Vaaleihin saavat osallistua vaalipäivänä 13-22 -vuotiaat 23 ikävuoden sijasta Seinäjoella asuvat, opiskelevat tai kirjoilla olevat nuoret. Toimintakausi on kaksivuotinen. Valtuusto kokoontuu kerran kuussa yleiskokoukseen. Mahdolliset työryhmät kokoontuvat kerran kuussa tai tarvittaessa.

Nuorisovaltuuston tehtävänä on:

 • kaikin puolin edistää ja kehittää nuorison asemaa Seinäjoen kaupungissa
 • tuoda nuorison mielipiteet julki lautakunnissa sekä julkisessa sanassa
 • olla luomassa seinäjokelaisnuorille mahdollisuuksia virikkeelliseen toimintaan
 • luoda nuorten näkökulma kaupungin päätöksiin
 • edistää nuorten ja kaupungin välistä yhteistyötä
 • valvoa nuorten asemaa ja etuja Seinäjoen kaupungissa
 • monipuolistaa kaupungin nuorille tarjoamia palveluja
 • pitää yhteyttä kaupungin nuoriin sekä nuorisotoimijoihin
 • valmistella esityksiä ja aloitteita kaupungin luottamuselimille ja muille tahoille
 • valvoa esitystensä ja aloitteidensa toimeenpanoa
 • pyrkiä lisäämään nuorten kiinnostusta yhteiskunnallisia asioita kohtaan
 • pitää yhteyttä muihin nuorisovaltuustoihin maassa
 • pitää yhteyttä nuorisovaltuustoon kuulumattomiin nuoriin sekä raportoida muille nuorisovaltuutetuille tekemisistään.
 • toimia työvoimana nuorisovaltuuston järjestämissä tilaisuuksissa, jolloin työt tulee jakaa tasapuolisesti.
 • ilmoittaa puheenjohtajalle viimeistään kokouspäivää edeltävänä päivänä, mikäli ei ole tulossa kokoukseen. On muistettava, että kokouksiin osallistuminen on jokaisen nuorisovaltuutetun velvollisuus.
 • hoitaa ottamansa tehtävä kunnialla loppuun tai annettava se jollekin muulle. käyttäytyä joka tilanteessa tilanteeseen sopivalla tavalla ja muistaa asiallinen linja.

Vanhusneuvosto (Kuntalaki 410/2015 § 27)

Ikääntyneen väestön osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vanhusneuvosto ja
huolehdittava sen toimintaedellytyksistä. Vanhusneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen.

Vanhusneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto

Vanhusneuvosto on kaupungin ja sen alueella toimivien eläkeläisjärjestöjen ja ikäihmisten yhteistyöelin. Vanhusneuvoston tarkoituksena on seurata kaupungin ikääntyneen väestön hyvinvointia terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka ikääntyneelle väestölle tarkoitettujen palvelujen kannalta.

Vanhusneuvosto toimii ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista annetun lain (980/2012) § 11 ja kuntalain 27 §:n tarkoittamana vaikuttamistoimielimenä.

Kaupunginhallitus on kokouksessaan 4.9.2017, § 313, valinnut valtuustokaudeksi 2017 – 2021 vanhusneuvostoon alla mainitut jäsenet ja varajäsenet. Lisäksi vanhusneuvostoon on kutsuttu Seinäjoen seurakunnan edustaja.

Vammaisneuvosto (Kuntalaki 410/2015 § 28)

Vammaisten henkilöiden osallistumis- ja vaikuttamismahdollisuuksien varmistamiseksi kunnanhallituksen on asetettava vammaisneuvosto. Vammaisneuvosto voi olla useamman kunnan yhteinen. Vammaisilla henkilöillä sekä heidän omaisillaan ja järjestöillään tulee olla vammaisneuvostossa riittävä edustus. Kunnanhallituksen on huolehdittava vammaisneuvoston toimintaedellytyksistä.

Vammaisneuvostolle on annettava mahdollisuus vaikuttaa kunnan eri toimialojen toiminnan suunnitteluun, valmisteluun ja seurantaan asioissa, joilla on merkitystä vammaisten henkilöiden hyvinvoinnin, terveyden, osallisuuden, elinympäristön, asumisen, liikkumisen tai päivittäisistä toiminnoista suoriutumisen taikka heidän tarvitsemiensa palvelujen kannalta.

Vammaisneuvosto

Vammaisneuvoston tehtävät:

 • Edistää viranomaisten, vammaisten henkilöiden ja vammaisjärjestöjen yhteistoimintaa kaupungissa
 • Seuraa vammaisten henkilöiden tarpeiden kehitystä kaupungin alueella
 • Seuraa kaupungin yleisiin oloihin vaikuttavaa kunnallishallinnon päätöksentekoa vammaisten kannalta
 • Edistää vammaisten henkilöiden mahdollisuuksia osallistua ja vaikuttaa kunnallishallinnon päätöksentekoon
 • Edistää vammaisten henkilöiden tasa-arvoista osallistumista yhteiskunnan eri toimintoihin, sosiaali –ja terveyspalveluihin, kulttuuri –ja harrastustoimintaan
 • Seuraa vammaisille henkilöille tarkoitettujen palveluiden, tukitoimien ja muiden etuuksien kehitystä kaupungin alueella
 • Tekee aloitteita ja esityksiä ja antaa lausuntoja kaupungin eri viranomaisille vammaisuuteen liittyvissä asioissa
 • Huolehtii käsittelemiensä asioiden tiedottamisesta