Seinäjoen kylien ja kaupunginosien kehittämisohjelma on syntynyt asukkaita, yhteisöjä, yrityksiä ja kaupunkiorganisaatiota osallistaen koko 2020-luvulle. Se on yhteisen tekemisen ohjelma; vain yhteistyöllä voimme tehdä tavoitteet todeksi.

Seinäjoen kylien ja kaupunginosien tulevaisuus on monin tavoin sidoksissa kaupunkialueen kasvuun ja menestykseen. Kaupunkialueen kasvu on edellytys myös kaupungin maaseutumaisten alueiden hyvälle tulevaisuudelle. Seinäjoen kylillä ja kaupunginosilla on hyvät lähtökohdat 2020-luvulle. Niissä on aktiivisuutta, yrittäjyyttä ja vahvaa omaan asuinalueeseen sitoutunutta identiteettiä. Tästä lähtökohdasta kehittämisohjelman tavoitteena on vahvistaa Seinäjoen maaseutualueita yhtenä Suomen elinvoimaisimmista maaseutualueista.

Kehittämisohjelma sisältää neljä strategista valintaa ja niihin liittyviä toimenpiteitä. Strategiset valinnat kokoavat toimenpiteitä yhteen samalla tuoden esille eri toimien keskinäistä yhteyttä. Tämä korostaa valintojen ja toimenpiteiden kokonaisuuden merkitystä.

Kylien ja kaupunginosien tulevaisuuden turvaaminen edellyttää kaikkien aktiivisuutta ja monipuolisia toimenpiteitä. Seinäjoen kaupungilla ja kaupunkikonsernilla on suuri vastuu kylien ja kaupunginosien elinvoiman turvaamisesta. Tarvitaan myös asukkaiden ja yhteisöjen, paikallisten yritysten, valtion aluehallinnon sekä tulevaisuudessa myös SOTE-maakuntahallinnon toimia elinvoiman vahvistamiseksi.

Kylien ja kaupunginosien kehittämisohjelma on tehty osallistavasti asukkaita, yhteisöä ja yrityksiä kuunnellen. Ylistaron, Peräseinäjoen ja Nurmon alueilla järjestettiin asukasillat ja alueella toimivia yrityksiä on haastateltu. Kaupungin eri toimialat ovat käyneet asukasiltojen tulokset läpi ja muodostaneet omat kehittämistoimenpiteet näiden pohjalta. Kehittämisohjelman laadinnassa on ollut mukana Seinäjoen kaupunki, elinvoimalautakunta ja Into Seinäjoki Oy ja Seinäjoen Seudun Kehittämisyhdistys Leader Liiveri ry.

Kehittämisohjelman toimenpiteiden vastuutahot on merkitty kursiivilla.

Hyvien yhteyksien Seinäjoki

Kuvassa on kuvattu kuvitetuinpiirroksin hyvien yhteyksien Seinäjoki. Hyvät yhteydet tarkoittaa muun muassa hyviä verkkoyhteyksiä, kevyenliikenteen väyliä, kunnosa olevia autoteitä ja raideliikennettä. Myös saavutettavuus logistisesti on kuvattu yritysten liiketiloilla ja kuorma-autolla. Lisäksi on kuvattu, että matka Seinäjoelta Tampereelle kestää 1h, Helsingistä Seinäjoelle kestää h ja Vaasasta Seinäjoelle 1h.

Kylät ja kaupunginosat ovat hyvin saavutettavissa. Ihmisten ja tavaroiden liikkumista on edistetty asukas- ja yrityslähtöisin ratkaisuin. Tietoverkot mahdollistavat sujuvan tiedonkulun verkkopalveluihin, etätyöhön ja yritystoimintaan. Hyvä saavutettavuus tukee myös kestävää kehitystä.

 • Kuituverkkoyhteydet ovat saatavilla kaikissa kylissä ja kaupunginosissa. Kiinteät ja mobiilit yhteydet täydentävät toisiaan. Yksityiset operaattorit, kaupunkiympäristö, konsernipalvelut
 • Kevyenliikenteen väylät on rakennettu Ylistarosta Seinäjoelle ja Kitinojan suuntaan, Louonmäki–Törnävä-välillä sekä Seinäjoen keskusta–Nurmon keskusta/edelleen Lapuan suuntaan Nurmonjoen suuntaisesti. ELY-keskus, kaupunkiympäristö
 • Valtatie 18 liikenteen sujuvuutta ja turvallisuutta välillä Ylistaro–Seinäjoki on parannettu. ELY-keskus, kaupunkiympäristö
 • Duo-raitiotie on tuonut mahdollisuuden rautateiden paikallisliikenteen kehittämiselle. Rautatieliikenneoperaattori, ELY, Seinäjoen kaupunki
 • Seinäjoen rautatieaseman liityntäpysäköinti palvelee myös kylien ja kaupunginosien liikkumista. Kaupunkiympäristö
 • Henkilökuljetusten järjestämisessä on yhdistettyjä kuljetuksia, jotka edistävät alueen asukkaiden liikkumista ja palveluiden saavutettavuutta. Kaupunkiympäristö
 • Kylien ja kaupunginosien etäisyydet kaupunkikeskusta-alueelle tuodaan esiin aikaetäisyyksinä minuuttipohjaisella saavutettavuuskartalla. Kaupunkiympäristö

Vetovoimainen Seinäjoki

Kuva on piirroskuvitettu kertomaan vetovoimaisen Seinäjoen ydinkohtia. Siihen on jaoteltu: Nurmo, Peräseinäjoki ja Ylistaro. Tavoite on kehittää vahvuuksia yhdessä. Apua ja tukea saa Liiveriltä. Lisäksi kuvassa on piirrettynä maaseutua peltoineen, autotie, vesistöä, golfaaja, uimari melan kanssa ja ratsastaja. Kuvan alalaidassa lukee ruokamaakunta!

Seinäjoki on vahvistanut vetovoimaansa kaikilla alueillaan. Nurmon, Peräseinäjoen ja Ylistaron keskustojen vetovoima on lisääntynyt niille ominaisten vahvuuksien kehittämisen myötä. Maaseutualueella toimivia vetovoimaisia kohteita on vahvistettu eri osapuolten yhteistyönä. Seinäjoen asuntopolitiikassa korostetaan kylä- ja kaupunginosa-asumista osana monipuolista asuntotarjontaa.

Kylät ja kaupunginosat saavat uutta väestöä myös maahanmuuttajista. Alueen yritystoiminnan edellytyksiä on vahvistettu ja maaseudun yritystoiminnan erityistarpeet on huomioitu. Seinäjoen imago ruokamaakunnan keskuksena on kansallisesti tunnettu. Uusia biotalouteen perustuvia yrityksiä on syntynyt ja myös muilla toimialoilla yrityssektorin työpaikat ovat lisääntyneet.

 • Ylistaron keskusta ja sen läheinen jokivarsi, Peräseinäjoen keskusta yhdessä Kalajärven alueen kanssa sekä Nurmon keskusta Seinäjoki–Nurmo-alueen kaupunkirakenteen laajenemisalueena muodostavat vetovoimaisen kasvualueen. Kaupungin eri toimialat, Leader Liiveri, alueen yritykset, yhteisöt ja asukkaat.
 • Kalajärven matkailu- ja virkistysalue, Mäki-Pohto ja Ruuhikoski ovat oman toimialansa kansallisesti arvostettuja vierailu- ja matkailukohteita. Kohteiden ylläpitäjät ja vastuulliset toimijat, kaupungin eri toimialat, Leader Liiveri, Into Seinäjoki Oy
 • Alueiden liikuntareitistöjen ja leikkipuistojen rakentamista ja ylläpitoa toteutetaan yhteistyössä liikuntapalveluiden, kyläyhdistysten, työllisyyspalveluiden ja liikuntaseurojen kanssa. Kaupunkiympäristö, sivistys- ja hyvinvointi, elinvoima ja kilpailukyky
 • Peräseinäjoen ulkoilureitistöt on yhdistetty kaupungin reitistöön. Kaupunkiympäristö
 • Kaupungin omistamat toimisto- ja kokoustilat ovat monipuolisessa käytössä ja osassa niistä on käytössä toimistohotellikonsepti. Kaupunkiympäristö, Into Seinäjoki Oy
 • Yleiskaavoja on laadittu kylille, jossa on lisääntynyttä rakentamistarvetta. Kaupunkiympäristö
 • Erilaisten ja uusien asumismuotojen kehittämistä maaseudulle. Kaupunkiympäristö
 • Keskustojen viihtyisyyttä on parannettu mm. viheristutuksin. Kaupunkiympäristö, alueen yritykset, yhteisöt ja asukkaat
 • Digitalisaatiota hyödynnetään tasa-arvoisesti kaikilla kaupungin alueilla. Yrityksille tämä mahdollistaa niiden verkkoliiketoiminnan kasvattamisen. Yksityiset operaattorit, konsernipalvelut, Into Seinäjoki Oy
 • Erilaiseen yritystoimintaan profiloituneita yritysalueita on kaupungin eri osissa. Into Seinäjoki Oy, kaupunkiympäristö
 • Teräsmäen logistiikka-aluetta on kehitetty tavaraliikenteen keskittymänä. Into Seinäjoki Oy, kaupunkiympäristö
 • Seinäjoki on aktiivisesti edistänyt ‘Ruokapääkaupunki’-statuksen saavuttamista. Myös viestinnässä ja markkinoinnissa edistetään Seinäjoella toimivan ruoka-alan tunnettuutta ja imagoa. Into Seinäjoki Oy, SeAmk, Helsingin yliopisto, elinvoima ja kilpailukyky
 • Kaupunkikonsernin hankinnoissa arvostetaan tuotteiden ja palvelujen tuotannon läheisyyttä ja soveltuvuutta alueen olosuhteisiin. Hankintakriteereissä painotetaan kuljetusten minimointia sekä tuotteiden ja palvelujen korkeaa laatua. Konsernipalvelut, Into Seinäjoki Oy
 • Kylien yrityksille järjestetään kohdennettuja liiketoiminnan kehittämistä, digiosaamista, verkostoitumista, vertaussparrausta ja oppimista edistäviä pienryhmiä. Into Seinäjoki Oy
 • Rahoituskahvit-tilaisuuksia järjestetään yrityksille ja kyläyhteisöille. Niissä esitellään eri rahoitusinstrumentteja ja annetaan sparrausta mm. hankekirjoittamiseen. Into Seinäjoki Oy, Leader Liiveri, ELY-keskus
 • Kansainvälisyyttä edistetään: yrityksien työvoiman rekrytointi, matkailu, kielikoulutus sekä etätyön, suvaitsevaisuuden ja monikielisyyden huomioiminen. Kaikki toimialat

Hyvien palveluiden Seinäjoki

Kuva on piirroskuvitettu kertomaan, että mitä hyvien palveluiden Seinäjoki pitää sisällään. Se on sivistystä ja hyvinvointia. Siihen kuuluu kirjasto, nuopparit, harrastukset ja erilaiset palvelut, kuten esimerkiksi digiapu ja linja-autossa oleva palvelupiste.

Kylien ja kaupunginosien palvelutaso on hyvä. Palvelutason säilyttäminen, infrastruktuurin kunnosta huolehtiminen sekä palveluiden jatkuva kehittäminen vahvistavat kylien ja kaupunginosien elinvoimaa.

Verkon kautta tuotavat palvelut turvaavat niiden saatavuutta ja tuovat uusia palveluita. Liikkuvia palveluita hyödyntämällä on saatu myös uusia lähipalveluita. Palvelutuotannossa on tiivistetty yhteistyötä tärkeiden sidosryhmien kanssa, haettu uusia yhteistyötahoja sekä lisätty vuorovaikutusta ja osallisuutta.

 • Kaupungin palveluiden saatavuus ja saavutettavuus ovat hyviä ja alueen elinvoimaisuutta tukevia. Kaupungin toimialat, Sote-maakunta
 • Kylissä kiertävän monipalvelubussin toiminnan kehittäminen. Sivistys ja hyvinvointi
 • Kaupungin omistuksessa olevien kiinteistöjen käyttömahdollisuuksia vapaa-ajantoimintoihin on tehostettu. Sivistys ja hyvinvointi, kaupunkiympäristö
 • Seinäjoki toteuttaa Unicefin Lapsiystävällinen kunta -toimintamallia. Kaikki toimialat
 • Nuorisotilat on toteutettu lähipalveluna asuinalueilla. Tilojen rakentaminen toteutetaan yhteistyössä eri palvelutuottajien kanssa. Nuorisotilat toimivat asuinalueiden toimintaryhmien kokoontumistiloina. Sivistys ja hyvinvointi
 • Harrasteryhmät ja vapaa-ajanpalvelut kootaan yhteiselle digitaaliselle alustalle (Harrastuspassi/ Nuorisopassi). Sivistys ja hyvinvointi
 • Kirjastot alueilla toimivat avoimina ja maksuttomina kohtaamispaikkoina, tapahtuma-alustoina ja omatoimikirjastoina, joissa on tiloja harrastamiseen, työskentelyyn, kansalaistoimintaan, tapahtumien järjestämiseen sekä opiskeluun. Sivistys ja hyvinvointi
 • Kirjastot antavat opastusta kaupungin ja Kelan asiointiin, tiedon hakuun, digitukea ja yleistä neuvontaa sekä edistävät kaiken ikäisten lukutaitoa alueillaan. Sivistys ja hyvinvointi
 • Alueilla toteutetaan kokonaisvaltaista liikuntapaikkarakentamista koulujen rakentamisten yhteydessä ja muualla ympäristössä. Sivistys ja hyvinvointi
 • Kylissä olevia kuntoratoja peruskunnostetaan ja kehitetään. Sivistys ja hyvinvointi
 • Ylistaron ja Peräseinäjoen alueella toimivat palvelupisteet, jotka tarjoavat palveluita 1–2 päivänä viikosta. Palvelukokonaisuus sisältää työllisyyspalvelut, sosiaalityöntekijän, Kela:n ja Ohjaamon neuvontaa sekä maahanmuuttajakeskuksen palveluita. Elinvoima ja kilpailukyky, sivistys ja hyvinvointi, sosiaali- ja terveys, Kela
 • Työllisyyttä edistetään liikkuvien pilottikokeilujen kautta, jotka toteutetaan yhteistyössä kylä- ja kaupunginosatoimijoiden sekä yleishyödyllisten yhdistysten kanssa. Elinvoima ja kilpailukyky
 • Koulutuksen ja työelämän ulkopuolella oleville nuorille on kulttuurisin menetelmin toteutettua kuntouttavaa työtoimintaa. Sivistys ja hyvinvointi
 • Kaupungin eri palveluiden kautta tarjotaan digiapupalveluita, verkkokurssipalveluita sekä oppimisen ja etätyöskentelyn ohjaus- ja tukipalveluita kyliin ja kaupunginosiin yhteistyössä kylä- ja kaupunginosatoimijoiden kanssa. Elinvoima ja kilpailukyky, Toimintojen talo, sivistys ja hyvinvointi, kyläyhteisöt
 • Työllistämön lähiryhmien ja kansalaisopiston kautta alueille hyvinvointia, liikuntaa, itsensä kehittämistä ja erityistaitojen opettelua. Sivistys ja hyvinvointi, elinvoima ja kilpailukyky

Luova ja uudistuva Seinäjoki

Kuva on kuvitettu piirroskuva kuvaamaan luvoan ja uudistuvan Seinäjoen ydinasioita. Luova ja uudistuva Seinäjoki pitää sisällään kylä- ja kaupunkiaktivismia, yhdessä tekemistä, uusia perinteita, osallistamista, avustuksia ja elinvoimaa. Kuvassa on urheilija, taiteilija ja kaksi muusikkoa.

Aktiivisuus ja omaehtoinen toiminta, yhteistyö sekä uudet luovat ratkaisut tuovat uutta yhteisöllisyyttä, osallisuutta ja elinvoimaa kyliin ja kaupunginosiin. Alueiden identiteetti, brändi ja paikalliskulttuuri ovat vahvistuneet.

 • Kylien ja kaupunginosien omaehtoinen tapahtumatoiminta ja yhteisöllinen kehittäminen ovat vahvistuneet mm. kaupungin myöntämien avustusten ja muun tuen myötä. Sivistys ja hyvinvointi, elinvoima ja kilpailukyky
 • Osallistuvan budjetoinnin toimintamallia toteutetaan alueilla. Elinvoima ja kilpailukyky, kaupunkiympäristö, sivistys ja hyvinvointi
 • Yhteisötreffit-toimintamalli on kaupungin eri toimialojen ja Liiverin kanssa jatkuva ja kehittyvä yhteistyöfoorumi, joka edistää verkostoitumista, yhteistyötä ja tiedonkulkua alueilla. Elinvoima ja kilpailukyky, sivistys ja hyvinvointi, Leader Liiveri
 • Kyliin ja kaupunginosiin on syntynyt uusia tapahtumaperinteitä. Sivistys ja hyvinvointi
 • Kaupunki edistää kolmannen ja neljännen sektorin toteuttamaa omaehtoista kaupunkikehittämistä tarjoamalla tukea ja tietoa kylä- ja kaupunkiaktivismista. Elinvoima ja kilpailukyky, sivistys- ja hyvinvointi, kaupunkiympäristö