Kuntalain (410/2015) 84 §:n mukaan tiettyjen kunnan luottamushenkilöiden ja viranhaltijoiden on tehtävä sidonnaisuusilmoitus johtotehtävistään sekä luottamustoimistaan elinkeinotoimintaa harjoittavissa yrityksissä ja muissa yhteisöissä, merkittävästä varallisuudestaan sekä muistakin sidonnaisuuksista, joilla voi olla merkitystä luottamus- ja virkatehtävien hoitamisessa.

Ilmoitusvelvollisia luottamushenkilöitä ovat:
• Valtuuston puheenjohtaja ja varapuheenjohtajat
• Kaupunginhallituksen jäsenet ja varajäsenet
• Kaupunginhallituksen henkilöstöjaoston jäsenet ja varajäsenet
• Lautakuntien puheenjohtajat ja varapuheenjohtajat.

Lisäksi ilmoitusvelvollisuus koskee seuraavien maankäyttö- ja rakennuslain (132/1999) tarkoittamia tehtäviä hoitavien toimielinten jäseniä ja varajäseniä:
• Kaupunkiympäristölautakunta ja sen jaostot sekä alaisuudessa toimiva liikelaitos
• Lupa-asiainlautakunta.
Luottamushenkilöiden sidonnaisuusilmoitukset löytyvät Seinäjoen kaupungin asianhallinnan julkaisujärjestelmästä.

Sidonnaisuusilmoitusvelvollisuus koskee kaupungin viranhaltijoita seuraavasti:
• Kaupunginjohtaja
• Kaupunginjohtajan sijainen
• Kaupunginhallituksen sihteeri
• Lautakuntien esittelijät
• Kaupunginhallituksen jaoston esittelijä
• MRL (132/1999) tarkoittamia tehtäviä hoitavan lautakunnan jaoston ja liikelaitoksen esittelijä
• Sosiaali- ja terveyslautakunnan jaoston esittelijä.

Viranhaltijoiden sidonnaisuusilmoitukset löytyvät Seinäjoen kaupungin asianhallinnan julkaisujärjestelmästä.

Lisätietoja:
vs. tarkastuspäällikkö Margit Tammelin, p. 044 470 0488.