Päihteiden käyttö voi kiinnostaa nuoria. Yläkoulun aikana osa nuorista tekee tuttavuutta tupakkatuotteiden kanssa, juo itsensä humalaan ensimmäistä kertaa tai kokeilee huumeita. Jokaisen nuoren on hyvä tietää perusasiat päihteistä ja niihin liittyvistä vaaroista riittävän ajoissa.
Nuori ja aikuinen keskustelevat Keskuspuistossa.

Päihteet nuoren elämässä – mitä kasvattajan tulisi huomioida?

Nuoren kanssa tulee keskustella päihteistä ja niihin liittyvistä asenteista avoimesti. Nuori saattaa kokea päihteisiin liittyviä haastavia tilanteita jopa päivittäin. Päihteiden käyttöön voi liittyä myös sosiaalista painetta, jos niitä käytetään nuoren kaveripiirissä. Nuoren näissä tilanteissa tekemät valinnat ovat yhteydessä aikuisilta opittuihin malleihin, nuoren elämäntilanteeseen, itsetuntoon sekä sosiaalisiin taitoihin.

Huoltajien asenteilla on merkitystä

Myös huoltajien on hyvä tietää perusasiat päihteistä ja riippuvuudesta. Yleensä nuoret ovat kiinnostuneita siitä, mitä mieltä hänen huoltajansa ovat päihteistä ja erityisesti alaikäisten päihteiden käytöstä.

Esimerkiksi tupakkatuotteiden käyttö on selvästi yleisempää niillä nuorilla, joiden kotona se on sallittua. Päivittäin tupakoivista nuorista yli 40 % saa tupakkaa kotoaan. Huoltajan ei tule antaa nuorelle tupakkatuotteita tai jättää niitä saataville. Ei myöskään pidä hyväksyä nuoren nuuskan käyttöä tai tupakointia, vaikka itse niitä käyttäisikin.

Lain mukaan alle 18-vuotias ei saa pitää hallussaan alkoholijuomia. Myös alkoholin myyminen ja välittäminen alaikäiselle on kiellettyä. Kotona tarjottu alkoholimaistiainen ei vähennä nuoren kiinnostusta juomakokeiluihin.

Ehkäistään käyttöä yhteisillä pelisäännöillä

Huoltajien oma malli vaikuttaa nuoren päihteidenkäyttöön, mutta tärkeää on myös selkeä ja johdonmukainen kielteinen asennoituminen ja puuttuminen alaikäisen päihdekokeiluihin. Jos nuori tietää, että päihteiden kokeilusta on seuraamuksia, kokeilukertojen määrä ja nautitun päihteen määrä jää todennäköisesti vähäisemmäksi.

”Huoltajien ja muiden aikuisten tehtävänä on tehdä päihteiden kokeilusta ja käytöstä nuorelle mahdollisimman hankalaa.”

Nuorten päihteidenkäytön ehkäisy on asennekasvatusta, jonka tavoitteena on nuoren terve itsetunto, hyvät ongelmanratkaisutaidot ja kielteinen asenne päihteisiin. Huoltajien keskinäisellä yhteydenpidolla ja yhteisillä säännöillä, esimerkiksi kotiintuloajoilla ja yökyläilykäytännöillä, voidaan suojella nuoria päihteiltä.

Hyvä itsetunto auttaa ehkäisemään huumekokeiluja

Nuorten huumeidenkäyttö on yksi vanhempien suurimmista huolenaiheista. Vanhemmilla itsellään voi olla kokemusta ja käsitys tupakasta ja alkoholista, mutta huumeet voivat olla tuntemattomampi, pelottavakin asia. Paras ennaltaehkäisy nuoren huumekokeiluille on hyvä itsetunto ja toiveikas kuva tulevaisuudesta. Jos nuori pitää itseään arvokkaana, hän ei halua vahingoittaa itseään tai pilata suunnitelmiaan päihteiden vuoksi. Myös tupakoinnin ja alkoholin käytön ehkäiseminen on tarpeen, sillä päihdekokeiluja ei juuri koskaan aloiteta huumeista. Useimmiten nuori kokeilee huumeita ensimmäisen kerran alkoholia nauttineena.

”Paras ennaltaehkäisy nuoren huumekokeiluille on hyvä itsetunto ja toiveikas kuva tulevaisuudesta.”

Kotona on hyvä keskustella myös huumeista ja kuulostella nuoren asenteita. Nuoren on tärkeää miettiä etukäteen asennettaan huumeisiin ja valmistautua tilanteeseen, jossa hänelle niitä tarjotaan tai kaupataan. Koska tarjoaja on usein ystävä tai tuttava, kieltäytyminen voi olla vaikeampaa kuin jos tarjoaja olisi nuorelle tuntematon henkilö.

Nuori voi saada huumeita suosivaa tietoa kavereilta ja netistä. On tarpeen oikaista nuoren käsityksiä ja kertoa, että kaikki netistä saatava tieto ei ole totta. Myös laittomia huumausaineita on saatavilla kaikkialla ja jokainen voi tilata niitä netistä. Nuorilla on usein aikuisia parempi tietämys, mistä laittomia päihteitä voi halutessaan saada.

Seuraa muutoksia

Murrosiässä nuori usein muuttuu, eivätkä kaikki muutokset aina tarkoita päihteiden käyttöä. Nuori irtaantuu vanhemmistaan, ja saattaa eristäytyä muusta perheestä sekä olla välinpitämätön ja väsynyt. Vaikka keskusteluyhteys nuoreen heikentyy, on sitä tärkeä ylläpitää ja olla kiinnostunut nuoren tekemisistä. Nuoren mielenkiinnon kohteet sekä harrastukset ja kaverit saattavat myös muuttua.

”Murrosiässä nuori usein muuttuu, eivätkä kaikki muutokset aina tarkoita päihteiden käyttöä. Vaikka keskusteluyhteys nuoreen heikentyy, on sitä tärkeä ylläpitää ja olla kiinnostunut nuoren tekemisistä.”

Näitä muutoksia on hyvä seurata, jotta niihin pystytään tarvittaessa puuttumaan. Tärkeintä on tuntea oma nuorensa, jolloin muutosten havainnointi on helpompaa.

Erityisesti näillä muutoksilla on havaittu olevan yhteys päihteiden käyttöön:

  • Myönteinen suhtautuminen päihteisiin
  • Lisääntyneet poissaolot koulusta ja heikentyvä koulumenestys
  • Kasvanut rahankäyttö ja -tarve
  • Myöhäiset iltamenot ja kotiintuloajoista lipsuminen
  • Selkeä päihteiden haju
  • Päihteiden tai niiden käyttöön tarvittavien välineiden löytyminen kotoa
  • Valehtelu ja aikuisten harhaan johtaminen

Huomaa ajoissa -tietopaketin on koonnut Seinäjoen kaupungin ehkäisevän päihdetyön työryhmä 10/2021.