Oikaisuvaatimus

Päätöksessä voidaan tehdä kuntalain 134 §:n mukainen kirjallinen oikaisuvaatimus. Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella virka-aikana. Tarkemmat ohjeet annetaan valitusosoituksella. Viranomainen, jolle oikaisuvaatimus tehdään

Seinäjoen kaupunginhallitus, PL 215, 60101 Seinäjoki
sähköposti: kirjaamo@seinajoki.fi

Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella virka-aikana. Tarkemmat ohjeet annetaan valitusosoituksella. Oikeudenkäyntimaksu (käsittelymaksu) on hallinto-oikeudessa tällä hetkellä 270 euroa. Maksua ei peritä eräissä asiaryhmissä eikä mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Mikäli valittaja voittaa asiansa osittain tai kokonaan, maksua ei myöskään peritä (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 /1455).

Valitusviranomainen ja postiosoite
Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Telekopio: 029 56 42760, sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Oikaisuvaatimus on tehtävä 14 päivän kuluessa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on laitettu nähtäville kaupungin internet-sivulle https://listat.seinajoki.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Oikaisuvaatimus on toimitettava oikaisuvaatimusviranomaiselle ennen oikaisuvaatimusajan päättymistä.

Kunnallisvalitus

Päätöksiin voidaan hakea muutosta kirjallisella valituksella virka-aikana. Valituksen voi toimittaa myös sähköisesti (telekopio ja sähköposti).

Valitusviranomainen, postiosoite

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa
Telekopio: 029 56 42760
Sähköposti: vaasa.hao@oikeus.fi

Oikeudenkäyntimaksu (käsittelymaksu) on hallinto-oikeudessa tällä hetkellä 250 euroa. Maksua ei peritä eräissä asiaryhmissä eikä mikäli asianosainen on muualla laissa vapautettu maksusta. Mikäli valittaja voittaa asiansa osittain tai kokonaan, maksua ei myöskään peritä (Tuomioistuinmaksulaki 11.12.2015 /1455). Maksuvelvollinen on vireillepanija ja maksu on valituskirjelmäkohtainen.

Valitusaika alkaa päätöksen tiedoksisaannista. Kunnan jäsenen katsotaan saaneen päätöksestä tiedon seitsemän (7) päivän kuluttua siitä, kun pöytäkirja on laitettu nähtäville kaupungin internet-sivulle https://listat.seinajoki.fi. Asianosaisen katsotaan saaneen päätöksen tiedoksi, jollei muuta näytetä, seitsemän (7) päivän kuluttua kirjeen lähettämisestä, saantitodistuksen osoittamana aikana tai erilliseen tiedoksisaantitodistukseen merkittynä aikana. Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole säädetty.

Asemakaavan hyväksymistä koskevan päätöksen katsotaan kuitenkin tulleen asianosaisen tietoon seitsemän (7) päivän kuluessa siitä, kun pöytäkirja on laitettu nähtäville kaupungin internet-sivulle https://listat.seinajoki.fi.

Valituskirjassa on ilmoitettava
  • valittajan nimi, kotikunta
  • jos valittajan puhevaltaa käyttää hänen laillinen edustajansa tai asiamiehensä tai jos valituksen laatijana on joku muu henkilö, valituskirjelmässä on mainittava myös tämän nimi ja kotikunta
  • päätös, johon haetaan muutosta
  • miltä osin päätöksestä valitetaan ja muutos, joka siihen vaaditaan tehtäväksi
  • muutosvaatimuksen perusteet
  • valituskirjelmässä on lisäksi ilmoitettava postiosoite ja postinumero, joihin asiaa koskevat ilmoitukset valittajalle voidaan toimittaa.

Valituskirja on valittajan tai valituskirjan muun laatijan allekirjoitettava. Sähköisesti vireillepanossa vahvistuksessa ei vaadita allekirjoitusta. Jos ainoastaan laatija on allekirjoittanut valituskirjan, siinä on mainittava myös laatijan ammatti, kotikunta ja postiosoite. Valituskirjaan on liitettävä päätös, josta valitetaan, alkuperäisenä tai jäljennöksenä sekä todistus siitä päivästä, jona päätös on annettu tiedoksi tai muu selvitys valitusajan alkamisen ajankohdasta sekä asiakirjat, joihin valittaja vetoaa valituksensa tueksi, jollei niitä ole jo aikaisemmin toimitettu viranomaiselle.

Hallintokantelu

Erityislakien eli muiden kuin kuntalain mukainen muutoksenhaku.

Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa.

Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen

Ilmoitus tehdään:
– kunnan toimintaa valvovalle lääninhallitukselle tai
– valtioneuvoston oikeuskanslerille tai
– eduskunnan oikeusasiamiehelle.

Hallintokantelulla tarkoitetaan ylemmälle viranomaiselle tai yleistä hallinnon laillisuusvalvontaa harjoittavalle viranomaiselle (valtioneuvoston oikeuskansleri, eduskunnan oikeusasiamies) tehtyä ilmoitusta siitä, että on tapahtunut virheellinen virkatoimi. Hallintokantelun voi tehdä kuka tahansa kansalainen. Sille ei ole asetettu määrämuotoja eikä kantelun tekemiselle ole määräaikaa.

Hallintovalitus

Erityislakien eli muiden kuin kuntalain mukainen muutoksenhaku.

Kunnan viranomaiset tekevät erityisesti lautakunta- ja viranhaltijatasolla paljon päätöksiä erilaisten erityislakien nojalla. Tällaisia erityislakeja on esim. koulu-, sosiaali- ja terveys- sekä ympäristötoimessa.

Erityislakien muutoksenhakusäännökset, jotka ovat hyvin vaihtelevia, menevät kuntalain muutoksenhakusäännösten edelle.

Valitusmuotona erityislaeissa on usein kunnallisvalituksen sijasta hallintovalitus, jonka tekemistä ei ole rajattu laillisuusperusteisiin, vaan sen voi tehdä myös tarkoituksenmukaisuus-perusteella eli sillä perusteella, että päätös on valittajan mielestä epätarkoituksenmukainen.

Valitusaika on 30 päivää päätöksen tiedoksiannosta, jollei toisin ole säädetty.

Pöytäkirjaan ja päätökseen liitettävistä muutoksenhakuohjeista ilmenee tarkemmin, miten muutoksen hakeminen tapahtuu. Erityislakeihin saattaa sisältyä muutoksenhakukieltoja.

Monet erityislait sisältävät säännöksiä valituksen tekemistä edeltävästä kyseisen lain mukaisesta oikaisuvaatimusmenettelystä. Tapauksesta riippuen myös kuntalain mukainen oikaisuvaatimus saattaa tulla kysymykseen.

Hallintovalituksen voi tehdä vain asianosainen eli se, johon päätös on kohdistettu tai jonka oikeuteen, velvollisuuteen tai etuun päätös välittömästi vaikuttaa. Erityislakien mukainen muutoksenhakujärjestelmä ei tunne kuntalain mukaista kunnan jäsenen kansalaisvalitusoikeutta.