Begäran om omprövning

I enlighet med kommunallagen 134 kan man göra en skriftlig begäran om omprövning gällande beslut. Man kan söka ändring på beslut genom ett skriftligt besvär under kontorstid. Noggrannare anvisningar ges med en besvärsanvisning. Myndighet till vilken begäran om omprövning lämnas,

Seinäjoki stadsstyrelsen, PL 215, 60101 Seinäjoki, e-post: kirjaamo@seinajoki.fi


Man kan söka ändring på beslut genom ett skriftligt besvär under kontorstid. Noggrannare anvisningar ges med en besvärsanvisning. I förvaltningsdomstolen är rättegångsavgiften (handläggningsavgiften) för närvarande 260 euro. Avgiften uppbärs inte i vissa kategorier av ärenden och inte heller om den berörda någon annanstans i lag är befriad från avgift. Om begäran från den som anför besväret helt eller delvis bifalls, uppbärs heller ingen avgift, (Lag om domstolsavgifter 11.12.2015 /1455).

Besvärsmyndighet och postadress

Vaasan hallinto-oikeus, PL 204, 65101 Vaasa, Telefax 029 56 42760, e-post: vaasa.hao@oikeus.fi

En begäran om omprövning ska göras inom 14 dagar från delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet publicerats på stadens webbsidor https://listat.seinajoki.fi. Om inte annat påvisas, anses den berörda parten ha delgetts beslutet sju (7) dagar efter att brevet har sänts, på den tidpunkt som anges i mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat bevis över delfående. Begäran om omprövning ska lämnas in till omprövningsmyndigheten före utgången av den tid inom vilken omprövning ska begäras.

Kommunalbesvär

Man kan söka ändring på beslut genom ett skriftligt besvär under kontorstid. Besväret kan också inlämnas elektroniskt (telefax och e-post).

I förvaltningsdomstolen är rättegångsavgiften (handläggningsavgiften) för närvarande är 250€. Avgiften uppbärs inte i vissa kategorier av ärenden och inte heller om den berörda någon annanstans i lag är befriad från avgift. Om begäran från den som anför besväret helt eller delvis bifalls, uppbärs heller ingen avgift, (Lag om domstolsavgifter 11.12.2015 /1455). Den som har inlett ärendet är betalningsskyldig och avgiften gäller per besvärsskrift.

Besvärstiden börjar vid delfåendet av beslutet. En kommunmedlem anses ha fått del av ett beslut sju (7) dagar efter det att protokollet publicerats på stadens webbsidor https://listat.seinajoki.fi. Om inte annat påvisas, anses den berörda parten ha delgetts beslutet sju (7) dagar efter att brevet har sänts, på den tidpunkt som anges i mottagningsbeviset eller vid den tidpunkt som antecknats i ett separat bevis över delfående. Besvärstiden är 30 dagar från beslutets tillkännagivande, såvida inte annat föreskrivs.

Beslut gällande godkännande av stadsplan anses dock ha kommit till den berördas kännedom inom sju (7) dagar efter det att protokollet publicerats på stadens webbsidor https://listat.seinajoki.fi..

I besvärsskriften ska uppges

  • ändringssökandens namn, hemkommun
  • om ändringssökandens talan förs av hans/hennes lagenliga företrädare eller ombud, eller om besväret författats av en annan person, ska hans/hennes namn och hemkommun också nämnas i besvärsskriften
  • det beslut i vilket ändring söks
  • till vilka delar ändring söks i beslutet och vilka ändringar som yrkas
  • grunderna för yrkandet
  • i besvärsskriften ska dessutom anges postadressen och postnumret, till vilken meddelanden till den ändringssökande kan sändas.

Besvärsskriften ska undertecknas av ändringssökanden eller av den som författat skriften. I bekräftelsen av ett elektroniskt besvär krävs ingen underskrift. Om endast den som författat besvärsskriften har undertecknat den, ska också hans/hennes yrke, hemkommun och postadress anges. Till besvärsskriften ska fogas det beslut som överklagas, i original eller som officiellt bestyrkt kopia, samt intyg om den dag när beslutet getts till kännedom eller annan utredning om tidpunkten när besvärstiden börjat löpa, samt de handlingar som ändringssökanden åberopar som stöd för sina yrkanden, om dessa inte redan tidigare har lämnats till myndigheten.

Förvaltningsklagan

Ändringssökande i enlighet med speciallagar, dvs annan än kommunallag.

Sådana speciallagar förkommer t.ex. inom skol-, social- och hälsovårds-, samt miljöväsendet.

Alla medborgare har rätt att anföra en förvaltningsklagan

Förvaltningsklagan görs:
– till länsstyrelsen som övervakar kommunens verksamhet eller
– till statsrådets justitiekansler eller
– till riksdagens justitieombudsman.

Med förvaltningsklagan avses till högre myndighet eller till myndighet som idkar laglighetsövervakning inom allmän förvaltning (statsrådets justitiekansler, riksdagens justitieombudsman) tillställd anmälan om felaktig tjänsteåtgärd. Alla medborgare har rätt att anföra en förvaltningsklagan. Ingen bestämd form eller föreskriven tid tillämpas.

Förvaltningbesvär

Speciallagarnas bestämmelser om ändringssökande, vilka är mycket varierande, går före kommunallagens bestämmelser om ändringssökande.

I speciallagar söks ändring ofta genom förvaltningsklagan i stället för kommunalbesvär. En förvaltningsklagan är inte begränsad enligt laglighetsgrund, utan den kan också anföras enligt ändamålsenlighetsgrund, dvs. på den grunden att ett beslut enligt ändringssökanden är oändamålsenligt.

Besvärstiden är 30 dagar från beslutets tillkännagivande, såvida inte annat föreskrivs.

I anvisningarna för ansökan om ändring som bifogats protokoll och beslut framgår noggrannare hur en ansökan om ändring går till. Speciallagar kan innehåller förbud om ändringsansökan.

Många speciallagar innehåller bestämmelser om rättelseyrkande som föregår klagan. I vissa fall kan också rättelseyrkande enligt kommunallagen komma i fråga.

Förvaltningsbesvär kan endast anföras av den som ett beslut avser eller vars rätt, skyldighet eller fördel direkt påverkas av beslutet. Den besvärsrätt som kommunallagen ger kommunmedlemmar gäller inte i speciallagarna.