Alla elever i Niittyvilla skola behöver krävande särskilt stöd. Vår skola har en tillgänglig inlärningsmiljö.

Specialklasslärare och skolgångshandledare svarar för undervisningen. I skolan finns också en hybridklass med elever både i intervaller och elever från Vanamo.

Niittyvilla skola är en specialskola som drivs av Seinäjoki stad och den är belägen i området Eskoon tuki- ja osaamiskeskus.

Historia

Vård- och undervisningsenheten i Seinäjoki inledde sin verksamhet 1985 i Eskoo träningsskolas lokaler. Skolan verkade under ledning av Södra och Mellersta Österbottens specialomsorgsdistrikt. Det fanns undervisningsenheter i 18 olika kommuner som leddes av Södra och Mellersta Österbottens specialomsorgsdistrikt.

Ledningen av skolan övertogs av Seinäjoki stad år 1996. Ett år senare trädde en lag i kraft enligt vilken alla barn har rätt att gå i skolan och kommunens undervisningsverksamhet skulle anordna undervisningen.

Kontaktuppgifter

E-postadresser
fornamn.efternamn@seinajoki.fi
niittyvillan.koulu@seinajoki.fi

Lärare

Niemi LauraKlassrum A044 425 5844
Laakso KirsiKlassrum B044 470 0277
Latvala MaijaKlassrum C044 418 1757
Yli-Panula SusannaKlassrum D044 418 1129

Morgon- och eftermiddagsverksamhet

Morgon- och eftermiddagsverksamhet044 754 1788
niittyvilla.apip@seinajoki.fi

Ledare

I skolan arbetar 25 ledare.

Läroplan och verksamhetsmodeller

Om undervisningen

Det centrala målet för skolan är elevens utveckling och stödet för den. Detta omfattar respekt för och beaktande av olikhet i all undervisning och uppfostran. Detta förutsätter att den individuella undervisningen är så flexibel som möjligt

Läroplan

För varje elev upprättas en individuell plan för hur undervisningen ska ordnas (IP), där målen definieras utifrån varje elevs individuella behov och förutsättningar.

De allmänna målen för undervisningen är samma som i den övriga specialundervisningen i grundskolan. Speciellt betonas främjande av interaktionen mellan eleven och omgivningen så att eleven från sitt eget utgångsläge kan uppleva en känsla av att förverkliga sitt eget liv.

Undervisningens innehåll

Målen för undervisningens innehåll betonar aktivitet. Därmed ligger grunden för undervisningen i det vardagliga livet och dess innehåll. Enskilda mål för inlärningen söks i den omgivande miljön där man lever. Målet är att lära eleven färdigheter som hen behöver genast.

Aktiviteterna känns meningsfulla och motiverande när det som lärs in kommer direkt till praktisk nytta i livet. Detta handlingssätt ger eleven omedelbart positiv respons och uppmuntran för sådant som hen lärt sig. Träning av färdigheter i naturliga miljöer underlättar generalisering av det man lärt sig. Läromaterialet består i första hand av föremål och material.

Samarbete mellan hem och skola

Samarbete med hemmet och andra instanser

Målet med samarbetet mellan hem och skola är att ge mångsidigt stöd för barnets utveckling samt stödja familjen i den fostrande uppgiften.

Samordningen av undervisning och rehabilitering förutsätter nära samarbete mellan lärare, skolgångshandledare samt övriga instanser som deltar i undervisning, uppfostran och rehabilitering för eleven. I vår skola har vi nära samarbete med föräldrarna; vi sköter elevens angelägenheter till och med dagligen. Former för samarbetet är personliga möten, IP-möten, telefonkontakt, sms, e-post och kommunikation via helmi. Varje höst har vi samarbetsdag med olika teman för hem och skola.

Elevvård

Elevvården är en del av uppfostringsarbetet. Den förverkligas i samarbete med vårdnadshavare och instanser utanför skolan. I vår skola är elevvården en kontinuerlig process på grund av elever med behov av krävande särskilt stöd.

I Niittyvilla skola stöds skolgången och inlärningen både kollektivt och individuellt. Vi strävar efter att stödja föräldrarna genom att ordna en trygg skoldag för eleven där vi uppmärksammar varje elevs behov.

Vårdnadshavarna deltar efter möjligheterna i upprättandet av den individuella planen för hur undervisningen ska ordnas (IP). På grund av utmaningarna med elever med behov av krävande särskilt stöd sammankallas vid behov ett individuellt elevvårdsteam.

Skolhälsovårdaren besöker skolan och genomför en grundläggande hälsoundersökning av eleverna. Skolläkaren tar emot våra elever enligt tillgänglighet. En grupp för utveckling och undervisning samlas på vår skola och där finns representanter för Vanamo och skolans personal. Dessutom samlas ledningsgruppen ett par gånger varje läsår.