Syftet med eftermiddagsverksamheten är att stödja barnets allomfattande välbefinnande genom att minska barnens ensamhet och ordna trygga förhållanden samt närvarande vuxna och handledning efter skoldagen.

Som en del av stödet för barnets uppväxt och utveckling hjälper eftermiddagsverksamheten också hemmen och skolan i det gemensamma uppfostringsarbetet.

Målet är en öppen, uppmuntrande och lugn miljö som stöder barnets utveckling och lärande.

Ansökan till eftermiddagsverksamhet lå 2020–2021

Ansökningstiden till eftermiddagsverksamhet för läsåret 2020–2021 har varit 27.1–16.2.2020. Ansökningar som inkommer efter ansökningstiden beaktas om det finns plats i gruppen.

Sök plats till eftermiddagsverksamhet i efterhand

Seinäjoki stad erbjuder eftermiddagsverksamhet kl. 12–16 för elever i årskurs 1–2.

Eftermiddagsverksamheten omfattas inte av den subjektiva rätten. Plats i eftermiddagsverksamhet ansöks alltid för ett läsår i taget.

Om antalet ansökningar är större än platsantalet per verksamhetsställe, prioriteras vid valet elever i årskurs ett samt elever som behöver särskilt stöd.

Verksamheten ordnas i anslutning till skolan samt som arrangemang av tjänsteleverantörer. Eftermiddagsverksamheten i Alakylä och Jouppi skola ordnas i Duudsonit Activity Park. Man kan söka till verksamheten i Duudsonit Activity Park även från andra skolor.

Obs. Vid ansökan till eftermiddagsverksamhet som ordnas av annan tjänsteleverantör (Duudsonit Activity Park eller Seinäjoen Seudun Urheilijat), anges detta vid punkten ”Annat att observera” på ansökningsblanketten.

Vi eftersträvar att meddela hemmen om beslutet om antagande till verksamheten före slutet av maj.

Skolarbetet och eftermiddagsverksamheten för läsåret 2020–2021 börjar onsdagen den 12 augusti 2020.

Om problem uppstod i den elektroniska ansökningsblanketten till eftermiddagsverksamhet ber vi att skicka respons till e-postadressen ilmoittautumistuki@seinajoki.fi

Verksamhetsavgift

Avgiften för eftermiddagsverksamhet i enlighet med lagen om grundläggande utbildning är fr.o.m. 1.8.2020 140 €/månad, oberoende av användningsgrad.

Verksamhetsavgiften innehåller handledning, material och utrustning samt mellanmål. Om fler än ett barn från samma familj deltar i verksamheten är syskonrabatten hälften av verksamhetsavgiften dvs. 70 €/månad.

Om barnet på grund av sjukdom inte kan delta i eftermiddagsverksamheten på över 10 dagar under en kalendermånad debiteras halva avgiften.

Om frånvaro på grund av sjukdom varar hela månaden debiteras ingen avgift.

Om barnet inte deltar i verksamheten av annat skäl under en hel kalendermånad debiteras en s.k. platsavgift dvs. hälften av månadsavgiften. Avgift debiteras inte för verksamhetsdagar i juni.

Av befogade skäl kan man avstå från att ta ut månadsavgift om vårdnadshavarens förutsättningar för utkomst eller vårdnadsaspekter talar för det.

Ändringar i fakturering ska meddelas skriftligt apip@seinajoki.fi

Uppsägning

Familjen kan avstå från platsen mitt under verksamhetsperioden om man så önskar.

Uppsägning av platsen ska meddelas skriftligt till morgon- och eftermiddagsverksamhetens kontor apip@seinajoki.fi

Faktureringen fortsätter till slutet av pågående månad.

Andra möjligheter för skolelevens eftermiddag

  • om behovet av verksamhet varje vecka är litet kan man fråga om eventuella hobbyklubbar som har verksamhet på skolan
  • andra möjliga aktörer såsom privata gruppdaghem eller privata daghem
  • Fpa:s partiella vårdledighet som riktas till vårdnadshavare för elev i årskurs 1–2