Riista- ja petoeläinvahingot

Korvausta voi hakea riistaeläinten maataloudelle aiheuttamista vahingoista sekä suurpetoeläinten aiheuttamista irtaimisto ja kotieläinvahingoista.
Ilmoita vahingosta viipymättä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle, jotta hän voi todeta vahingon vahinkopaikalla!
Ruokavirasto: Vahingon korvaukset Hirvieläimet ja petoeläimet

Vahingosta ilmoittaminen ja korvaushakemus

Hirvieläimen aiheuttamasta vahingosta on ilmoitettava viipymättä vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.
Hirvieläinvahinkokorvausta on haettava hakijan kotikunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselta kuukauden kuluessa vahingon arvioinnin valmistumisesta.
Suurpetovahingot, korvauksen saamiseksi ilmoita viljelys-, eläin- tai irtaimistovahingosta viipymättä vahingon havaittuasi vahinkopaikkakunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Tee ilmoitus sähköisesti Vipu-palvelussa (Petovahinkokorvaus) tai lomakkeella 131. Näin vahinkoilmoitus on samalla myös korvaushakemus. Jos ilmoitat vahingosta puhelimitse tai sähköpostilla, jätä lisäksi hakemus joko Vipu-palvelussa tai lomakkeella 131 yhden kuukauden kuluessa kunnan maaseutuelinkeinoviranomaisen laatiman arviokirjan valmistumisesta.

Vahingon korvaaminen

Viljelysvahinkona korvataan hirvi- ja suurpetoeläinten pellolle, puutarhalle, taimistoviljelmälle ja kootulle sadolle aiheuttama vahinko.
Eläinvahinkona korvataan hirvieläinten kotieläimelle sekä suurpetoeläinten kotieläimelle, tuotantoeläimelle, hunajasadolle sekä eläintenpitoon käytetyille aidoille, rakennuksille ja muille vastaaville rakenteille aiheuttamat vahingot.
Irtaimistovahinkona korvataan suurpetoeläinten muulle kuin edellä mainitulle elottomalle irtaimistolle aiheutunut vahinko.

Korvauksen määrä

Riistaeläimen aiheuttamasta viljelysvahingosta korvataan enintään menetetyn sadon arvoa vastaava määrä.
Riistaeläimen kotieläimille ja muulle eläimelle aiheuttamasta vahingosta korvataan enintään tapetun tai vahingon takia lopetetun eläimen käypä arvo.
Suurpetoeläinten aiheuttamia irtaimistovahinkoja ja kotieläinvahinkoja korvataan enintään vahingoittuneen irtaimiston tai eläimen käypään arvoon asti.
Hirvieläinten irtaimistolle aiheuttamia vahinkoja ei korvata.
Riistaeläimen aiheuttama vahinko korvataan, jos korvauksen hakijalle aiheutuneiden riistavahinkolaissa tarkoitettujen vahinkojen yhteenlaskettu määrä kalenterivuotta kohti on enemmän kuin 170 euroa.
Maastotarkastuksen suorittamisesta ja vahingon arvioinnista voidaan periä maksu.

Rauhoitettujen lintujen aiheuttamat vahingot

Voit hakea korvausta rauhoitettujen lintujen aiheuttamista vahingoista.

Vahingosta ilmoittaminen

Sadolle aiheutuneiden vahinkojen osalta ilmoitus kunnan maaseutuelinkeinoviranomaiselle.

Korvauksen hakeminen

Korvausta haetaan Etelä-Pohjanmaan ELY-keskuksesta käyttämällä ilmoituslomaketta (sähköinen tai perinteinen paperilomake) tai vapaamuotoisella hakemuksella.

Vahingoista tulee hakea korvausta ELY-keskuksilta kalenterivuoden loppuun mennessä. Jos loppuvuoden aikana sattunut vahinko pystytään todentamaan vasta seuraavana keväänä, voi näissä tapauksissa hakemuksen jättää toukokuun loppuun mennessä.
Riistavahingot

Varautuminen

Oletko miettinyt miten tilasi on varautunut esimerkiksi sähkökatkojen, tulipalon, vesikatkon tai muun onnettomuuden kohtaamiseen?

Savonian ammattikorkeakoulu on Maaseudun kehittämistuella valmistellut avuksesi varautumisen suunnitteluun pohjan. Tekemisen tukena on Online-opas ja varautumisessa huomioon otettavista asioista omat Maavara-nettisivut, esimerkki tilojen suunnitelmat sekä YouTube-kanava.

Maatilan varautuminen -hanke (ProAgria Etelä-Pohjanmaa). Hankkeen tavoitteena on parantaa maatalousyritysten valmiutta selviytyä mahdollisista kriisitilanteista. Hankkeessa jaetaan tietoa riskien tunnistamiseksi ja ehkäisemiseksi sekä vaikutusten minimoimiseksi. Hankkeen toteutusaika on 01.05.2022-31.12.2023.