Päivitetty 2.12.2022

Maatalouden investoinnit

Maatalouden investointitukia voi hakea jatkuvasti. Hakemukset ratkaistaan tukijaksoittain, jotka ovat:
16.10.–15.1.
16.1.–15.3.
16.3.–15.8
16.8.–15.10.
Investointitukea voi hakea sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Tuen määrä
Rakentamisinvestoinnissa tuen määrä on aina yli 7000 euroa. Sen pienempään investointiin ei myönnetä tukea. Muissa toimenpiteissä vastaava määrä on 3 000 euroa.
Tukea voidaan kolmen verovuoden jakson aikana myöntää enintään 1 500 000 euroa maatilaa kohti.

Maankuivatus ja ojitus

Ojituksen lupavelvollisuus
Ojitus eli uuden ojan tekeminen vaatii vesilain mukaisen luvan, jos siitä voi aiheutua vesialueen pilaantumista tai muu haitallinen vaikutus vesistössä. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta. Ojitus voi pilata vesialuetta esimerkiksi lisäämällä ravinnekuormitusta tai aiheuttamalla happamoitumista kuivatusvesiä vastaanottavalla vesialueella. Samentumista tai kiintoaineen kulkeutumista kuivatusvesien mukana ei katsota pilaantumiseksi.
Myös ojan kunnossapito voi vaatia aluehallintoviraston luvan.