Päivitetty 18.8.2023

Maatalouden investointituet

Maatalouden investointitukia ja Nuoren viljelijän aloitustukea sekä Maaseudun hanke- ja yritystukia voi hakea jatkuvasti, mutta tukihakemukset ratkaistaan tukijaksoittain.
2023 vuoden tukijaksot alla:
Maatalouden investointituet ja Nuoren viljelijän aloitustuki: 16.8.-15.10.2023 ja 16.10.2023-15.1.2024
Hanketuet: 21.6.-15.9.2023 ja 16.9.-31.10.2023
Maaseudun yritystuet: 21.6.-15.8.2023 ja 16.8.-15.10.2023
Tukia haetaan sähköisesti Hyrrä-palvelussa.

Tutustu tukimahdollisuuksiin (ely-keskus.fi)
Yritysrahoituksesta lisätietoja (yrityspalvelutEP.fi)
Rahoitusopas, mihin rahoitusta voi saada (maaseutu.fi)

Ei-tuotannolliset investoinnit

Kosteikkoinvestoinnit
Perinnebiotooppien ja luonnonlaidunten alkuraivaus ja aitaaminen

Maankuivatus ja ojitus

Ojituksen lupavelvollisuus
Ojitus eli uuden ojan tekeminen vaatii vesilain mukaisen luvan, jos siitä voi aiheutua vesialueen pilaantumista tai muu haitallinen vaikutus vesistössä. Lupaa haetaan aluehallintovirastolta. Ojitus voi pilata vesialuetta esimerkiksi lisäämällä ravinnekuormitusta tai aiheuttamalla happamoitumista kuivatusvesiä vastaanottavalla vesialueella. Samentumista tai kiintoaineen kulkeutumista kuivatusvesien mukana ei katsota pilaantumiseksi.
Myös ojan kunnossapito voi vaatia aluehallintoviraston luvan.