I fastighets- och geodatatjänsterna sköter vi uppgifter förknippade med markförvärv och förvaltning av markområden. Våra viktigaste tjänster omfattar bland annat fastighetsbildning, tomtförsäljning, områdesuthyrning och olika tillstånd för områdesanvändning.