Syftet med servicen för personer med funktionsnedsättning är att främja deras förutsättningar att leva och vara verksamma som jämbördiga medlemmar av samhället samt att förebygga och undanröja olägenheter och hinder som handikappet medför.

Service enligt lagen om service och stöd på grund av handikapp ska ordnas, om en handikappad inte med stöd av någon annan lag får sådan service eller sådant stöd som är tillräckligt och lämpligt för honom eller henne.

Till service för personer med funktionsnedsättning hör också specialomsorg för handikappade personer, mental rehabilitering och närståendepenning för personer under 65 år.