Seinäjoen kaupungin turvallisuussuunnitelma 2023-2026

Viisi naista rivissä.

Seinäjoen kaupunginvaltuusto hyväksyi 19.6.2023 Seinäjoen kaupungin turvallisuussuunnitelman vuosille 2023–2026. Turvallisuussuunnitelman tavoitteena on vähentää rikosten, häiriöiden ja onnettomuuksien määrää ja niistä aiheutuvia vahinkoja sekä ylläpitää asukkaiden turvallisuutta ja turvallisuuden tunnetta.

Turvallisuus käsitteenä on laajentunut viime vuosikymmenten aikana. Aiemmin turvallisuus ymmärrettiin suppeasti ja sillä tarkoitettiin lähinnä vaaran poissaolemista. Tänä päivänä turvallisuus on myös tärkeä osa hyvinvointia. Suuri merkitys ihmisen hyvinvoinnille on hänen kokemallaan turvallisuuden tunteella. Myös ennakoinnin tarve on korostunut. Tästä syystä turvallisuussuunnittelun painopiste on monelta osin ennalta ehkäisevässä työssä. Turvallisuusuhkiin vaikuttaminen ennakoivalla työllä korjaavan työn sijaan tuo myös merkittäviä taloudellisia säästöjä ja parantaa asukkaiden hyvinvointia.

Seinäjoen kaupungin turvallisuussuunnittelun lähtökohtana ovat olleet paikallisesti tunnistetut turvallisuusongelmat ja niihin puuttuminen suunnitelmallisesti. Turvallisuussuunnitelman valmistelun yhteydessä toteutettiin keväällä myös asukkaille turvallisuuskysely, jonka tuloksia on hyödynnetty turvallisuussuunnitelman laadinnassa. Turvallisuussuunnitelmassa on määritelty turvallisuuden parantamista koskevat tavoitteet ja painopisteet ottaen huomioon Seinäjoen kaupungin erityispiirteet. Näiden pohjalta sovituille ja tässä turvallisuussuunnitelmassa listatuille toimenpiteille on nimetty vastuutahot ja kumppanit sekä sovittu aikataulut.

Turvallisuuskyselyyn saatiin 902 vastausta. Vastaajista 91 % kokee asuinalueensa turvalliseksi ja vain 6 % kokee rikokset ja järjestyshäiriöt omalla asuinalueellaan ongelmaksi. Vastaajista 12 % kokee joutuneensa syrjinnän ja/tai häirinnän kohteeksi. Syrjintä tai häirintä on liittynyt esimerkiksi ikään, sukupuoleen, ulkonäköön, pukeutumiseen tai vakaumukseen. Vastaajista noin kaksi kolmasosaa ei ole ollenkaan huolestunut joutuvansa seuraavien 12 kuukauden aikana väkivallan uhkailun tai väkivallan kohteeksi, seksuaalirikoksen uhriksi, seksuaalisen häirinnän uhriksi, muunlaisen häirinnän kohteeksi tai petoksen uhriksi, eikä koe myöskään huumausaineiden kaupittelua lainkaan huolestuttavaksi. Vastaajista noin puolet ei koe suureksi ongelmaksi asuinalueellaan häiritsevästi käyttäytyvää nuorisoa, ympäristön roskaamista/epäsiisteyttä ja omaisuuden tahallista vahingoittamista (graffitit/töhryt).

Vastaajien mielestä toimivia ratkaisuja kaupungin tai asuinalueen rikollisuus- ja häiriökäyttäytymisongelmiin olisivat poliisin suorittaman yleisen järjestyksen valvonnan lisääminen, alaikäisten alkoholinkäytön tehokkaampi valvonta, valaistuksen lisääminen/rikkinäisten lamppujen nopea vaihtaminen sekä kameravalvonnan lisääminen. Avovastauksissa nousivat esiin nuorille tarkoitettujen kokoontumispaikkojen lisääminen sekä vanhempien vastuun korostaminen. Lisäksi esille nousivat ihmisten toimintaympäristössä tapahtuneet globaalit muutokset liittyen muun muassa ilmastonmuutokseen ja kyberturvallisuusuhkiin.

Seinäjoen kaupungin turvallisuussuunnitelma 2023-2026

Lisätietoja turvallisuuspäällikkö Elina Hihnala-Mäkelä
elina.hihnala-makela@seinajoki.fi