Seinäjoen kaupungin arviointikertomuksessa toivotaan tarkkuutta taloussuunnitteluun

Seinäjoen kaupungin arviointikertomus vuoden 2021 osalta on valmistunut.

Arviointikertomuksen laadinnasta vastaa tarkastuslautakunta osana sen lakisääteistä tehtävää, jossa se arvioi, ovatko valtuuston kaupungille asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla. Arvioinnin tulokset esitellään valtuustolle nyt julkaistulla arviointikertomuksella 20. kesäkuuta.

Elinvoimatyö kerää kiitosta, taloussuunnitteluun toivotaan silti tarkkuutta

Vuosi 2021 oli toinen vuosi peräkkäin, jolloin koronapandemia vaikutti merkittävästi miltei jokaisen kaupunkikonsernin yksikön toimintaan. Tästä huolimatta uusia ratkaisuja on haettu ketterästi nopeasti muuttuvassa toimintaympäristössä, josta henkilöstö ansaitsee kiitokset.

Vuoteen 2021 mahtuukin useita onnistumisia: verotulojen kehitys jatkui vahvana kaikissa veroluokissa ja maanmyyntituloissa oltiin lähellä vuoden 2018 vilkkaan rakentamisen ennätystasoa. Suurten kaupunkien elinvoimavertailussa sijoituttiin hienosti kolmannelle sijalle. Nämä kaikki heijastelevat Seinäjoen menestystä ja elinvoimaa.

Tarkastuslautakunta on kuitenkin huolissaan kaupunkikonsernin taloudellisesta tilasta ja velkaantumisen kehityksestä. Riittävät ja laadukkaat palvelut sekä kestävä kehitys ja kasvu edellyttävät vahvaa taloudenpitoa. Investointihankkeiden osalta on päästävä irti yllätysvaroista ja alibudjetoinnista. Päätöksenteon joka tasolla tulee sitoutua talouden tasapainotustyöhön, jotta voimme jatkossa saavuttaa kestävän tason vuosikatteen ja investointitason välille.

Video kutsuu tutustumaan työn tuloksiin

Arviointikertomuksen ohella tarkastuslautakunta on toteuttanut arviointikertomusta markkinoivan videon, jolla tarkastuslautakunta haluaa nostaa esiin lautakunnan tekemää työtä ja vuoden 2021 arviointikertomuksen keskeistä sisältöä.

Samalla lautakunta toivoo, että mahdollisimman moni voisi tutustua arviointikertomuksen sisältöön, sillä se on laadittu ennen kaikkea päättäjiä, kaupungin työntekijöitä ja asukkaita varten. Video on katsottavissa Seinäjoen kaupungin sosiaalisen median kanavissa ja kaupungin YouTube-kanavalla.

Arviointikertomuksen keskeisimmät nostot ja havainnot

Tarkastuslautakunta suosittelee asettamaan toimitilojen käyttöä ja käyttöastetta tehostavia tavoitteita ja mittareita sekä laatimaan Seinäjoen kaupungin kiinteistö- ja toimitilastrategian.

Kaupungin kiinteistöomaisuus on merkittävä varallisuuserä ja kaupungin tuottamien palveluiden tilatarpeet ovat huomattavassa muutoksessa niin osassa tiloista harjoitettavan toiminnan järjestämisvastuun siirtyessä hyvinvointialueelle kuin työntekemisen tapojen muutoksen myötä. Asemanseudun hankkeen osalta alkuperäinen kustannusarvio alibudjetoitiin eikä hanke herättänyt riittävästi kiinnostusta osallistua tarjouskilpailuun.

Kilpailuttaminen ei tuottanut toivottua kustannushyötyä. Tarkastuslautakunta suosittelee käymään läpi, mikä asetelma tilanteeseen johti ja hyödyntämään kokemusta tulevaisuuden hankkeiden suunnittelutyössä.

Seinäjoen Energia –konsernin kuluttajahinnat vuonna 2021 olivat valtakunnallisesti vertailtuna edullisella tasolla sekä konsernin suoritukset kaupungille 11,3 milj. € ovat merkittävä kokonaisuus. Päätös olla hiilineutraali sähkön ja kaukolämmön tuotannossa vuoteen 2030 mennessä johtaa merkittäviin investointeihin.

Yhtenä kokonaisuutena investointikohteista on ydinvoima ja Seinäjoen Energia on mukana osaomistajana myös rakenteilla olevassa Fennovoiman ydinvoimalahankkeessa. Tarkastuslautakunta suosittelee niin yhtiötä kuin kaupunkikonsernia kiinnittämään huomiota riskienhallintaan ja taloussuunnitteluun huomioiden merkittävät investointikohteet sekä maailmanpoliittisen tilanteen vaikutukset.

Seinäjoen koulutuskuntayhtymä valikoitu tarkastuslautakunnan arviointikohteeksi Seinäjoen kaupungin omistusosuuden ollessa merkittävällä tasolla 48,7 % ja myös Sedun vaikuttavan aseman perusteella. Seinäjoen työttömyysaste on maan alhaisimpia ja alueella puhutaan jo työvoimapulasta, mikä jarruttaa yritysten laajentumista ja kasvua.

Asia on merkittävä koko alueen elinvoimaisuuden, talouskasvun ja tulevaisuuden näkymien kannalta. Sedulla on merkittävä rooli vastata koulutustarjonnalla alueen työelämän tarpeeseen. Tarkastuslautakunta suosittelee Seinäjoen kaupunkia hyödyntämään Sedun vahvuuksia ja vetovoimaa sekä Sedun kykyä tuottaa alueelle osaavaa työvoimaa.

Erityisen tuen opiskelijoille kaupungin tulee varmistaa riittävät kuraattori- ja psykologipalvelut sekä mahdollistaa nuorien tukemista ja ohjautumista työelämään eri palveluiden ja hankkeiden kautta sekä tarjoamalla työpaikkoja.

Osana terveydenhuollon arviointia tarkastuslautakunta pyysi tilannekatsauksen, miten Seinäjoen kaupungin terveydenhuolto on ollut mukana Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen toimintarakenteiden ja -tapojen valmisteluissa. Kaupungin asukkaille terveydenhuollon palveluiden järjestämisen muutos näkyy todennäköisesti varsin vähäisesti alkuvaiheessa. Valmistelussa on lähdetty siitä, että vuoden 2022 loppuun mennessä on valmisteltuna ainoastaan pakolliset tehtävät, jotta palvelut turvataan myös siirtymävaiheessa.

Aikataulu on erityisen tiukka näidenkin valmisteluun. Kunnilla ja hyvinvointialueella on yhteiset asukkaat sekä yhteisenä tavoitteena asukkaiden hyvinvoinnin edistäminen. Kuntien ja hyvinvointialueiden tehtäväjaon toimivuudessa olennaista on kunnan ja hyvinvointialueen välisen yhdyspinnan toimivuus. Tarkastuslautakunta pyytää varmistamaan, että Seinäjoen kaupungin hyvinvointialuevalmistelun lisäksi yhdyspinta- ja edunvalvontatyö Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa nostetaan priorisoinnin kärkeen ja aloitetaan kiireellisesti.

Arviointikertomus 2021

Lisätietoja:

Aki Ruotsala, tarkastuslautakunnan puheenjohtaja, 050 546 3576
Kati Keskinen, tarkastuspäällikkö, 040 534 7266