Kaupungihallitus hyväksyi kotouttamisohjelman, julkisen taiteen periaateohjelma uuteen käsittelyyn

Seinäjoen kaupunki seuraa Ukrainan sodan tilannetta ja varautuu sen aiheuttamiin moninaisiin vaikutuksiin. Kaupungin häiriötilanteiden johtoryhmä on johtamiseen ja tilannekuvan ylläpitoon perustettu ryhmä, jota johtaa kaupunginjohtaja. Säännöllisesti kokoontuva ryhmä tekee varautumisen yhteistyötä eri viranomaisten valmiusorganisaatioiden kanssa. Varautumista toteutetaan kaupungin valmiussuunnitelman mukaisesti.

Kaupunki on perustanut myös operatiivisen Ukraina-ryhmän, jossa edustus kaupungin sivistys- ja hyvinvointipalveluista sekä sosiaali- ja terveyspalveluista, maahanmuuttajien MONI-infosta sekä Pohjanmaan poliisista, SPR:stä ja Ely-keskuksesta.  Ukraina-ryhmän tehtävänä on koordinoida ukrainalaispakolaisten neuvontaa, vastaanottoa, majoitusta sekä sote- ja sivistyspalveluita.

Kaupunginhallitus pitää tärkeänä ja myönteisenä sitä auttamishalua ja toimivaa yhteistyötä, mitä ukrainalaisten auttamiseksi on tehty.

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle kotouttamisohjelman hyväksymistä vuosille 2021–2025 . Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi, että kaupunginjohtaja nimeää kotouttamisohjelmaa seuraavan ja arvioivan monialaisen työryhmän. Kotouttamisohjelman tarkoitus on edistää pakolaisten kotoutumista ja monialaista yhteistyötä. Kotouttamisohjelma sisältää toimialojen kotouttamista edistävät palvelut ja niiden kehittämiskohteet sekä strategisten päämäärien mukaan asetetut tavoitteet vastuutahoineen. Ohjelma hyväksytään kaupunginvaltuustossa ja tarkistetaan vähintään kerran neljässä vuodessa. 

Seinäjoen julkisen taiteen periaateohjelma palautui kaupunginjohtajan ehdotuksesta uudelleen valmisteltavaksi. Asia käsitellään sen jälkeen, kun keskustelussa kaivatut tarkennukset periaateohjelmaan on valmisteltu.

Seinäjoen julkisen taiteen periaateohjelman sisältää kaupungin julkisen taiteen hankinnan menettelytavat ja rahoitusmallit. Ohjelman keskeisimmät tavoitteet ovat mielekkään ja viihtyisän kaupunkiympäristön rakentaminen, julkisen taiteen yhdistäminen normaaliksi osaksi rakennushanketta sekä taidehankkeiden, päätöksenteon ja vastuiden selkiyttäminen.

Kokouksen esityslista

Yhteenveto kokouksen päätöksistä