Yhteiset askelmerkit ikääntyvien kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi

Jonna Pirttijoki konsertoi Ylistaron Västinkartanon palvelukeskuksessa kesäkuussa 2023. Kuva Jenni Timonen.
Jonna Pirttijoki konsertoi Ylistaron Västinkartanon palvelukeskuksessa kesäkuussa 2023. Kuva Jenni Timonen.

Seinäjoella ikääntyvien kulttuurioikeuksien toteutumisen eteen on tehty työtä pitkäjänteisesti, haasteita pelkäämättä ja vahvasti tulevaisuutta visioiden. Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Seinäjoen kaupungin välinen ikääntyvien kulttuuritoiminnan yhteistyö käynnistyi keväällä 2023. Yhteistoiminnan tuloksena esimerkiksi asumispalveluyksiköiden asukkailla säilyy mahdollisuus osallistua kaupungin ja hyvinvointialueen yhteistyön tuloksena toteutettuun, mieltä virkistävään ja sielua ravitsevaan taide- ja kulttuuritoimintaan.

Seinäjoen kulttuurihyvinvointisuunnitelman yhtenä tavoitteena on ikääntyvien kulttuurihyvinvoinnin lisääntyminen. Jos tavoite mietitään matkan päämääränä, ovat toimenpiteet kuin oikeaan suuntaan ohjaavia tienviittoja. Ainakin ne parhaansa mukaan pitävät kulkijaa tiellä pientareelle suistumisen sijaan. Ikääntyvien kulttuurihyvinvoinnin edistämisen avaintoimenpiteitä ovat monialainen yhteistyö, ja kaupungin sekä hyvinvointialueen yhteistyön jatkaminen ikääntyvien asumispalveluyksiköiden kanssa Seinäjoen alueella.

Erilaisia suunnitelmia ja strategioita voi laatia plareittain, mutta oleellista on kiinnittää huomiota suunnitelmien toteutumisen seurantaan. Tasaisin väliajoin on hyvä kerrata, millaisia tavoitteita on laadittu ja millaisella ”draivilla” tavoitteisiin tähtääviä toimenpiteitä toteutetaan? Seinäjoen kaupungin ikääntyvien kulttuuritoiminta pohjautuu esimerkiksi Seinäjoen kaupunkistrategiaan, Seinäjoen kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan ja K65 Kulttuurihyvinvointisuunnitelmaan. K65 Kulttuurihyvinvointisuunnitelmasta on pyritty tekemään hyvin selkeä ja yksityiskohtainen, jotta suunnitelman toteutumista voidaan purkaa aina ruohonjuuritasolle saakka. Suunnitelmaa seuraa kahdesti vuodessa kokoontuva, toiminnan kehittämiseen ja toteuttamiseen motivoitunut monialainen asiantuntijaverkosto.

Taiteen ja kulttuurin tuleminen osaksi sosiaali- ja terveydenhuollon toimintoja on tarkoittanut toimintakulttuurin uudistamista ja erilaisia yhdessä toimimisen tapoja (THL). Konkreettisena esimerkkinä Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Seinäjoen kulttuuripalveluiden ikääntyvien kulttuurihyvinvointia edistävistä yhteistyömalleista ovat kulttuurivastaavat. Kulttuurivastaavamallissa asumispalveluyksiköiden nimetyt työntekijät toimivat kaupungin kulttuuripalveluiden työntekijöiden vastinparina. Nämä intohimoiset ja luovat moniosaajat ovat avainasemassa asukkaiden arjen kulttuuriannoksen tarjoilemisessa.

Strategioiden ja suunnitelmien lisäksi toimintaamme ohjaavat kansainväliset sopimukset sekä kansalliset lait. Julistukset ja lait velvoittavat meitä muun muassa luomaan tasa-arvoisia mahdollisuuksia itseilmaisuun, velvoittavat väestön hyvinvoinnin, osallisuuden ja yhteisöllisyyden edistämiseen kulttuurin ja taiteen keinoin sekä velvoittavat ikääntyneen väestön hyvinvoinnin, terveyden, toimintakyvyn ja itsenäisen suoriutumisen tukemiseen. Tällaisia velvoitteita on ilo noudattaa. Kukapa ei haluaisi omaan tai rakkaimpansa elämään tienviittoja, jotka edistävät tasa-arvoista ilmaisunvapautta, osallisuuden kokemusta ja toimintakykyä, askelmerkkejä ikääntyvien kulttuurihyvinvoinnin edistämiseksi?


Laura Buckman
ts. Ikääntyvien kulttuuritoiminnan koordinaattori
Seinäjoen kulttuuripalvelut

Viitteet: THL https://thl.fi/fi/web/lapset-nuoret-ja-perheet/kehittyvat-kaytannot/kulttuurihyvinvointi-ja-taidelahtoiset-menetelmat, Laki kuntien kulttuuritoiminnasta https://www.finlex.fi/fi/laki/alkup/2019/20190166, Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista https://www.finlex.fi/fi/laki/ajantasa/2012/20120980, YK:n ihmisoikeuksien yleismaailmallinen julistus https://ihmisoikeusliitto.fi/ihmisoikeudet/ihmisoikeuksien-julistus/.