Valtuuston 11.12.2023 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 110 Laillisuus ja päätösvaltaisuus
Merkittiin, että Kuntalain (410/2015) 94 §:ssä ja Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 12 luvun 87 §:ssä tarkoitettu kokouskutsu on lähetetty 5.12.2023 valtuutetuille ja niille, joilla on kokouksessa läsnäolo-oikeus tai – velvollisuus sekä

että valtuuston kokouksen ajasta ja paikasta sekä missä kokouksen asialista ja pöytäkirja on yleisesti nähtävillä on ilmoitettu kaupungin kotisivuilla ja kaupungin virallisessa ilmoituslehdessä 5.12.2023.

Valtuusto on päätösvaltainen, kun vähintään kaksi kolmasosaa valtuutetuista on läsnä (Kuntalaki 410/2015 103 §).

Sähköisesti todettiin läsnä oleviksi johtolehdellä luetellut xx valtuutettua sekä todettiin kokous laillisesti kokoon kutsutuksi ja päätösvaltaiseksi

§ 111 Pöytäkirjan tarkastus
Puheenjohtaja ilmoitti, että kokouksen pöytäkirja

  • tarkastetaan ja allekirjoitetetaan sähköisesti asianhallinjärjestelmässä viimeistään torstaina 14. päivänä joulukuuta 2023 klo 14 ja
  • pidetään julkisesti nähtävillä kaupungin internetsivuilla perjantaina 15. päivänä joulukuuta 2023 alkaen.
    Pöytäkirjan tarkastajiksi valitaan Ilkka Hyvönen ja Olli Isopahkala.

Päätös: Pöytäkirjan tarkastajiksi valittiin Ilkka Hyvönen ja Olli Isopahkala.

§ 112 Seinäjoen kaupungin peruspääoman muutos

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy Seinäjoen kaupungin peruspääoman muutoksen 1.1.2023 asiaesittelyssä todetun mukaisesti.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 113 Talousarvion 2023 käyttötalousosan, rahoitusosan ja investointiosan määrärahamuutokset, Lisätalousarvio 3/2023

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy asiaselostuksessa todetut talousarvion 2023 käyttötalousosan, rahoitusosan ja investointiosan määrärahamuutokset, Lisätalousarvio 3/2023.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 114 Johdannaissopimuksia ja pitkäaikaisten lainojen suojauksia koskevien päätösten delegointi

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto päättää korottaa johdannaissopimusten ja pitkäaikaisten lainojen suojauksien ottamisvaltuutuksen enimmäismäärän 200 000 000 euroon.

Tältä osin valtuutus on seuraava:

Valtuusto päättää oikeuttaa kaupunginhallituksen ottamaan Seinäjoen kaupungille enintään 200 000 000 euron johdannaissopimuksina, koronvaihtosopimuksina ja muina pitkäaikaisten lainojen suojauksina kaupungin lainasalkun riittäväksi suojaamiseksi.

Todetaan, että rahoitusjohtaja voi päätöksellään päättää johdannaissopimusten, koronvaihtosopimusten ja muiden pitkäaikaisten lainojen suojausten tekemisestä ko. rajaan saakka niin, että tehdyt
johdannaissopimuspäätökset ja muut pitkäaikaisen lainan suojauksia koskevat päätökset saatetaan kaupunginhallituksen tietoon.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 115 Omistajaohjausta koskeva ohjeistus

Kaupunginhallituksen ehdotus
Valtuusto hyväksyy oheiset liitteistä ilmenevät Seinäjoen kaupungin yhtiöiden, yhteisöjen ja säätiöiden omistajapolitiikka, omistajapoliittiset linjaukset, Seinäjoen kaupungin konserniohjeen ja hyvä hallintotapa Seinäjoen kaupunkikonsernissa (Corporate Governance) ohjeen.

Ko.ohjeet tulevat voimaan 1.1.2024 ja korvaavat valtuuston aikaisemmin hyväksymät vastaavat ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 116 Sidonnaisuusrekisterin valvonta ja ylläpito

Tarkastuslautakunnan ehdotus
Valtuusto merkitsee tiedoksi sidonnaisuusilmoitusten tilannekatsauksen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätietoja
Valtuuston puheenjohtaja Pasi Kivisaari p. 050 347 9334
hallintojohtaja Jari Jokinen p. 044 754 1670