Sosiaalipalveluiden odotusaikojen julkaiseminen 1.7. – 31.12.2020

Laki ikääntyneen väestön toimintakyvyn tukemisesta sekä iäkkäiden sosiaali- ja terveyspalveluista tuli voimaan 1.7.2013. Lain 26 § mukaan kunnan on julkaistava ainakin puolivuosittain tiedot siitä, missä ajassa iäkäs henkilö voi saada hakemansa sosiaalipalvelut.

Palvelutarpeen selvittäminen
Lain 15§ edellyttää, että kunta vastaa Iäkkään henkilön sosiaali- ja terveydenhuollon ja muiden hänen hyvinvointiaan tukevien palvelujen tarpeiden selvittämisestä. Palvelujen tarve selvitetään kokonaisvaltaisesti yhdessä iäkkään henkilön ja tarvittaessa hänen omaisensa, läheisensä tai hänelle määrätyn edunvalvojan kanssa. Seinäjoella palvelutarpeen arviointia tehdään Ikäkeskuksen eli ikäihmisten asiakasohjausyksikön toimesta.  

Kotihoitopalvelut
Kotihoidon palveluja haetaan Ikäkeskuksesta.  Aloitteen voi tehdä asiakas, omainen, läheinen, työntekijä ym. Palvelutarvetta arvioitaessa tehdään kotikäynti. Kotihoitopalveluiden aloittamisesta päättää kotihoidon asiakasohjaaja.  Jos asiakas kotiutuu sairaalasta, yhteistyötä kotihoitopalveluiden suunnittelussa tehdään sairaalan henkilökunnan ja lääkärin kanssa.

Omaishoidontuki
Omaishoidon tuella tarkoitetaan kokonaisuutta, joka muodostuu hoidettavalle annettavista palveluista sekä omaishoitajalle annettavasta hoitopalkkiosta, vapaasta ja omaishoitoa tukevista palveluista. Omaishoidon tukea haetaan Ikäkeskuksesta. Omaishoidon tukea arvioitaessa tehdään kotikäynti ja arvioinnissa käytetään apuna toimintakykyä kartoittavaa mittaria.

Ympärivuorokautiset asumispalvelut
Seinäjoen SAS-työryhmä kattaa koko Seinäjoen alueen. Asiakkaan ympärivuorokautisen hoidon tarve todetaan asiakkaan tai hänen omaisensa/läheisensä/kotihoidon tai muiden viranhaltijoiden tekemällä palvelukeskushakemuksella. Hakemuksen lisäksi arvioinnissa käytetään erilaisia toimintakyvyn arviointimenetelmiä (mm. toimintakyvynkartoitus, MMSE -muistitesti). SAS-työryhmä käsittelee hakemuksen, ja jos päädytään siihen, että asiakas täyttää ympärivuorokautisen asumispalvelun kriteerit, hänelle myönnetään asumispalvelupaikka tai hän jää odottamaan asumispalvelupaikan vapautumista. Odottaessaan paikkaa hakijalle tarjotaan muut mahdolliset tarvitsemansa palvelut ja tilannetta seurataan tarpeen mukaan.

Palvelutarpeen arviointiin pääsemiseen ja palveluiden kriteerit täytettyään asiakkaiden odotusajat palvelujen saamiseksi välillä 1.7.2020-31.12.2020 ovat olleet seuraavat:

Palvelutarpeen selvittäminen 0-7 vrk
Kotihoitopalvelut 0-7 vrk
Omaishoidontuki 0-3 kk
Ympärivuorokautiset asumispalvelut 0-3 kk (n. 96 %)

8.2.2021 Sosiaali- ja terveystoimiala