Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 19.5.2022

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

41 § Viranhaltijapäätökset
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

42 § Vastaus selvityspyyntöön ”Alakouluikäisten lasten ADHD- tutkimusten ja hoidon saatavuus Seinäjoen kaupungissa”
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa aluehallintovirastolle selvityspyyntöön (LSSAVI/1680/2022) asiaselostuksen mukaisen lausunnon.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

43 § Lääkinnällisen kuntoutuksen sääntökirjan päivitys
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy liitteenä olevan sääntökirjan.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

44 § Vastaus Eurofins-yhtiöiden kysymyksiin ympäristöterveydenhuollon laboratoriopalveluista
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta vastaa Fondia Oyj on Eurofins-yhtiöiden toimeksiannosta lähettämän kirjeen kysymyksiin seuraavasti:

1., 2. ja 3. Laboratoriopalveluiden hankintaan ei tällä hetkellä liity sopimuksia tai päätöksiä. Asia on valmistelussa ja kilpailutus tarvittavilta osin sekä hankintapäätökset ja -sopimukset tullaan tekemään syksyn 2022 aikana.

 1. Yhteistoiminta-alue on ostanut laboratoriopalveluita SeiLab Oy:ltä vuonna 2021 yhteensä 5600 eurolla. Näistä 2900 euroa liittyy kolmeen erilliseen ruokamyrkytysepäilyyn. Muut yksittäiset laskut ovat suuruusluokkaa 15-170 euroa.
 2. Laboratoriopalveluiden hankinta kilpailutetaan tarvittavin osin syksyllä 2022.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

45 § Kaupinkartanon ryhmäkodin (Kartanontie 5, Alajärvi) tilojen käytön rajoittaminen
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää

 1. kieltää Alajärven Kaupinkartanon Mänty-, Kuusi-, Tammi- ja Koivukotien vuokraamisen asumis- tai muuhun käyttöön 21.6.2022 alkaen
 2. määrätä, että Kaupinkartanon Pihlajakodissa toimintaa voidaan jatkaa seuraavin ehdoin:
  -ilmanpuhdistimet tulee hankkia kaikkiin asuntoihin ja yleisiin tiloihin ja
  -varmistaa, että korvausilmaventtiilit ovat auki. Lisäksi poistoilmakanavat tulee puhdistaa
  -läpikulku Pihlajakodin tiloihin tulee estää, jotta sisäilman epäpuhtaudet eivät kulkeudu suljetuista tiloista käyttöön jäävään rakennuksen osaan. Kulku Pihlajakotiin suoraan ulkoa johtavasta ovesta.
 3. Tätä päätöstä on noudatettava mahdollisesta muutoksenhausta huolimatta.
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

46 § Talouden ja tavoitteiden toteutuminen 1.1.–31.3.2022
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion ja toiminnallisten tavoitteiden toteutumisen ajalta 1.1.-31.3.2022 tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

47 § Seinäjoen toimintakeskuksen uudet tilat
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
-todeta toimintakeskuksen toiminnalliset ja tilalliset kehitystarpeet valmistelutekstin mukaisina
-esittää kaupunginhallitukselle Seinäjoen toimintakeskuksen toiminnot keskittävän toimitilan hankintaa
-valtuuttaa sosiaali- ja terveystoimialan valmistelemaan toimitilaratkaisua yhteistyössä kaupunkiympäristön toimialan kanssa ja toteaa, että valmisteluun tulee osallistaa yhteistyökumppanina tuleva hyvinvointialue.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

48 § Perhetyöntekijän toimen muuttaminen ohjaajan toimeksi 1.6.2022 alkaen,
Törnävän puiston lastensuojeluyksikkö
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää henkilöstöjaostolle ja edelleen kaupunginhallitukselle, että

 • Törnävän puiston lastensuojeluyksikköön perustetaan ohjaajan toimi (04SOS050)
 • toimen kelpoisuusvaatimuksena on sosiaalihuollon ammatillisen henkilöstön kelpoisuusvaatimuksista säädetyn lain 8 §:n mukainen kelpoisuus
 • lakkautetaan perhetyöntekijän toimi (02SOS06A).
  Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Raimo Ristilä, 040 774 8330
Esittelijä, sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala, 050 476 7899