Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 17.3.2022

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

17 § Viranhaltijapäätökset
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

18 § Toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutuminen vuonna 2021
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää hyväksyä sosiaali- ja terveystoimialan toiminnallisten ja taloudellisten tavoitteiden toteutumisen vuodelta 2021 liitteiden mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

19 § Sosiaali- ja terveystoimialan määrärahojen sitomiset ja korotukset sekä tilinpäätöstiedot vuodelta 2021
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
– esittää kaupunginhallitukselle, että se hyväksyy sosiaali- ja terveyskeskuksen vuoden 2021 tilinpäätöksen ja
– hyväksyä sosiaali- ja terveyskeskuksen vuoden 2021 talousarvion tulosalueiden määrärahojen korotusesitykset että kustannuspaikkojen määrärahaylitykset ja sitomiset liitteiden mukaisesti.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

20 § Ohjaajan toimen muuttaminen vastaavan ohjaajan viraksi, Törnävän puisto
Sosiaali- ja terveysjohtajan ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että se päättää
– perustaa Törnävän puiston lastensuojeluyksikköön 1.5.2022 lukien vastaavan ohjaajan viran (02SOS050) kelpoisuusvaatimuksena sosionomi (AMK) tutkinto ja
– lakkauttaa vastaavasta ajankohdasta lukien ohjaajan toimen (02SOS050).
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Raimo Ristilä, 040 774 8330
Esittelijä, sosiaali- ja terveysjohtaja Eija Rintala, 050 476 7899