Sosiaali- ja terveyslautakunnan päätökset 10.9.2020

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta. Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

74 § Talouden toteutuminen 1.1.-30.6.2020
Johtavan ylilääkärin ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä talousarvion toteutumisen ajalta 1.1.– 30.6.2020 tiedoksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

75 § Sosiaali- ja terveystoimialan talousarvio vuodelle 2021 ja taloussuunnitelma vuosille 2022-2023
Johtavan ylilääkärin ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää tehdä kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle sosiaali- ja terveyslautakunnan linjauskeskustelun mukaisen esityksen sosiaali- ja terveystoimialan talousarvioksi vuodelle 2021 ja taloussuunnitelmaksi vuosille 2022 – 2023.
Määrärahojen muutosten ja karsintojen jälkeen talousarvioehdotus on
Toimintatuotot 27 027 000 eur
Toimintakulut – 250 002 100 eur
Toimintakate – 222 975 100 eur
Todetaan, että talousarvio tulee toimintakatteeltaan muuttumaan 3 M €.
Sosiaali- ja terveyslautakunta yksimielisesti edellyttää 3 M € karsintojen osalta vaikutusten arviointia.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

76 § Sosiaali- ja terveystoimialan sisäisen valvonnan ja riskienhallinnan suunnitelma vuodelle 2021
Johtavan ylilääkärin ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta hyväksyy toimialakohtaisen suunnitelman liitteen mukaisena.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

77 § Luonnos hallituksen esitykseksi eduskunnalle sote-maakuntien perustamista ja sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistusta koskevaksi lainsäädännöksi
Johtavan ylilääkärin ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta antaa asiatekstissä olevan lausunnon kaupunginhallitukselle esitysluonnoksesta eduskunnalle sosiaali- ja terveydenhuollon sekä pelastustoimen järjestämisen uudistamisesta ja maakuntien perustamista koskevaksi lainsäädännöksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

78 § Terveyskeskuslääkärin viran muuttaminen alueylilääkärin viraksi
Johtavan ylilääkärin ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää esittää kaupunginhallitukselle ja edelleen valtuustolle, että terveyskeskuslääkärin virka muutetaan alueylilääkärin viraksi.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

79 § Kehitysvammahuollon asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen, Risuviidan asumisyksikkö
Johtavan ylilääkärin ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
-hyväksyä Risuviidan asiakasmaksut asiatekstissä esitetyllä tavalla 1.8.2020
alkaen
-että laskutuskaudeksi tulee 1.8. – 31.12.2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

80 § Sosiaalihuollon asiakasmaksut 1.8.2020 alkaen, kehitysvammaisten toimintakeskukset ja senioritoiminta
Johtavan ylilääkärin ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää
-hyväksyä Kaarisillan, Seinäjoen toimintakeskuksen ja Senioritoiminnan
ateriamaksut asiatekstissä esitetyllä tavalla 1.8.2020 alkaen
-että laskutuskaudeksi tulee 1.8. – 31.12.2020.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

81 § Viranhaltijapäätökset
Johtavan ylilääkärin ehdotus:
Sosiaali- ja terveyslautakunta päättää merkitä päätökset ottotoimenpiteittä.
Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Lisätiedot:
Puheenjohtaja Tarja Tenkula, p. 040 062 3531
Johtava ylilääkäri Tiina Perä, p. 040 753 6487