Seinäjoki tarttuu ikääntyvien yksinäisyyteen kulttuurin avulla

Seinäjoen kaupunki julkaisee laajan ikääntyvien kulttuurihyvinvointisuunnitelman. K65 Kulttuurihyvinvointisuunnitelman tärkein tavoite on ikääntyvien yksinäisyyden vähentäminen. Suunnitelma on ensimmäinen laatuaan sekä Seinäjoella että valtakunnallisesti. Suunnitelma kertoo, miten ikääntyvien hyvinvointia kohennetaan Seinäjoella kulttuurin avulla vuosina 2021-2025. Suunnitelma on Seinäjoen kaupungin kulttuurihyvinvointisuunnitelman ensimmäinen osa. Ikääntyviä suunnitelman laatimisessa ovat edustaneet vanhusneuvosto ja yhdistysten nimeämät vertaisasiantuntijat.


Seinäjoella ikääntyvien kulttuurihyvinvointi on haluttu ottaa työn alle, sillä kulttuurilla on positiivisia vaikutuksia sekä inhimillisestä että taloudellisesta näkökulmasta. On olemassa vahvaa tutkimusnäyttöä kulttuurin hyvinvointivaikutuksista ja kustannuslaskelmia kulttuurin talousvaikutuksista. Ikääntyvien määrä myös Seinäjoella lisääntyy merkittävästi tulevina vuosina, jolloin ikääntyvien hyvinvointiin ja palveluihin panostaminen on entistä tärkeämpää. Näin kulttuurihyvinvoinnin merkitystä ikääntyvien palveluille avaa tulosaluejohtaja Anneli Saarinen: ”Kulttuuripalvelut tärkeä osa kaupungin nykyaikaisia palveluita ikääntyville. Ne ovat ketteriä ennaltaehkäiseviä palveluita, jotka siirtävät osaltaan raskaampien palveluiden tarvetta kauemmas tulevaisuuteen. On mielekästä sekä ikääntyvälle ihmiselle että kaupungille, että toimintakyky säilyy ja saa viettää omannäköistä elämää elinvuosien loppuun asti.”


K65 Kulttuurihyvinvointisuunnitelman avulla halutaan tarttua erityisesti ikääntyvien yksinäisyyteen, joka koronapandemian myötä on valitettavan ajankohtainen aihe. Kulttuurilla on tutkitusti sekä kokemusten mukaan tärkeä rooli yksinäisyyden vähentämisessä. Keväällä 2020 toteutetun laajan kulttuurihyvinvointikyselyn mukaan Seinäjoen ikääntyvät kokevat kulttuurin ja sen hyvinvointivaikutukset tärkeäksi: vastaajista 86 % koki kulttuurin parantavan hyvinvointiaan. He kertoivat kulttuurin myös parantavan mielialaansa ja lievittävän yksinäisyyden tunteita. Kulttuurihyvinvoinnin merkitystä nostaa esille myös vanhusneuvoston puheenjohtaja Reijo Pitkäkoski: ”Kulttuurihyvinvointi on tärkeä aihe. Toivon sydämestäni, että kaupungin virkamiehet ja tulevat luottamushenkilöt haluavat satsata tämän suunnitelman avulla kaupungin ikääntyvien hyvinvointiin ja että he ottavat ikääntyvien yksinäisyyden ja muut huolet tosissaan.” Yksinäisyyden vähentämiseksi kootaan monialainen nopean toiminnan joukko, joka ryhtyy toteuttamaan käytännön toimenpiteitä ongelman ratkaisemiseksi. Tarkoituksena on tavoittaa ikääntyviä henkilökohtaisesti suorilla yhteydenotoilla, toteuttaa suurempi viestintäkampanja ikääntyvien yksinäisyyden ehkäisemiksi sekä ottaa taiteen ja kulttuurin ammattilaisia mukaan ratkomaan haastetta. Kun yksinäisyydestä kärsiviä ikääntyviä löydetään, tarjotaan kullekin sopiva tapa päästä yhteisöllisen kulttuuritoiminnan pariin.


K65 Kulttuurihyvinvointisuunnitelman on koostanut Seinäjoen kaupungin kulttuuri- ja ikääntyvien palvelut. Suunnitelman kokoamisessa on ollut mukana merkittävä joukko toimijoita: 23 eri tahoa kaupungin toimialoilta ja sidosryhmistä, kuten yhdistyksistä. Suunnitelma on kaupungin hyvinvointisuunnitelmaa täydentävä asiakirja. Suunnitelmaprosessia on johtanut ikääntyvien kulttuuritoiminnan koordinaattori. ”Suunnitelma on käytännön työkalu ikääntyvien palveluiden toteuttamiseen ja työnjakoon. Suunnitelman avulla pystymme toimimaan tehokkaasti, kun keskitämme voimia ratkomaan ajankohtaisimpia ja tärkeimpiä haasteita, kuten juuri yksinäisyyden vähentämistä. Kulttuurihyvinvoinnin määrätietoinen käyttö kunnissa on myös sen verran uutta, että halusimme osana suunnitelmaa tuottaa tietopaketin kulttuurihyvinvoinnista päättäjille, virkamiehille ja toimihenkilöille”, suunnitelman tarkoitusta ja käyttöä valottaa ikääntyvien kulttuuritoiminnan koordinaattori Satu Kokkoniemi.


K65 Kulttuurihyvinvointisuunnitelman muita tavoitteita ovat mm. kulttuuripalvelujen saavutettavuuden parantaminen ja osallisuuden lisääminen kulttuurin keinoin. Konkreettisia toimenpiteitä näiden tavoitteiden saavuttamiseksi ovat esimerkiksi
• uusien liikkumismuotojen kokeilu ja Kaiku-kortin käytön lisääminen
• etäkulttuuripalvelut: kotihoidon kuvapuhelinpalvelun kulttuuritoiminta, taidelaitosten virtuaaliyleisötyö
• tietoisuuden lisääminen kulttuurihyvinvoinnin vaikutuksista
• kaupungin tilojen markkinointi ikääntyvien kulttuurikäyttöön
• ikääntyvien asukkaiden kuuleminen kulttuurin asukasraadeissa

Suunnitelman pääset lukemaan tästä:

Kokkoniemi Satu

ikääntyvien kulttuuritoiminnan koordinaattori , Kulttuuripalvelut