Seinäjoki nosti verotulojaan suhteellisesti eniten

Seinäjoen tarkastuslautakunta on julkaissut arviointikertomuksen 2022. Arviointikertomus on tarkastuslautakunnan vuosittain valtuustolle antama selvitys siitä, miten kaupunki on onnistunut itselleen asettamissaan tavoitteissa.

– Vuosi on ollut jälleen työntäyteinen ja tarkastuslautakunta on elänyt mukana Seinäjoen sykkeessä. Vuosi 2022 oli Seinäjoelle taloudellisesti hyvä ja myös historiallinen, sillä se oli viimeinen vuosi, jolloin sote ja pelastustoimi kuuluivat kuntien järjestämisvastuulle. Hyvästä talousvuodesta huolimatta kuntien muuttuneen tehtäväkentän luoma uusi tilanne edellyttää meiltä entistä parempaa talouden kriisinsietokykyä ja riskienhallintaa, toteaa tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Aki Ruotsala.

Tarkastuslautakunta koosti jo toisen kerran peräkkäin arviointityötä esittelevän videon, joka on tiettävästi Suomessa ainutlaatuinen tapa tuoda arviointityötä näkyväksi suurelle yleisölle.

Video tarkastuslautakunnan raportista

Talouden tunnusluvut kehittyivät positiivisesti

Vuonna 2022 saavutettiin vuosikatetavoite ja velkamäärä pieneni. Seinäjoella verotulojen kehitys edelliseen vuoteen verrattuna oli Suomen suurimmista kaupungeista korkein. Yksittäisen vuoden positiivinen tulos ei kuitenkaan yksin anna riittävää kuvaa kuntatalouden kestävyydestä.

Sote-uudistus kavensi kuntien tehtäväkenttää ja talouden sopeutusmahdollisuuksia. Muutos edellyttää kunnilta uudenlaista talouden suunnittelua. Tarkastuslautakunta suosittelee jatkamaan kestävää ja vaikuttavaa talouden tasapainotustyötä.

Eräänä tarkastuslautakunnan arviointikohteena ollut kaupungin tytäryhtiö Into Seinäjoki Oy toteuttaa elinkeinopalveluita tiiviissä yhteistyössä kaupungin ja kaupunkikonsernin kanssa. Seinäjoki onkin menestynyt viime vuosina erinomaisesti yritysmyönteisyyttä mittaavissa tutkimuksissa.

Arvioinnissa kiinnosti erityisesti Into Seinäjoki Oy:n sijoittumispalvelut ja se, millä toimenpiteillä kaupungin on mahdollista edistää uusien yritysten sijoittumista Seinäjoelle. Sijoittuneet yritykset lisäävät kaupungin elinvoimaa sekä kiinnostavuutta. Yritysten päätöksentekoon sijoittumisesta vaikuttavat merkittävästi kaupungin imago ja vetovoima.

Seinäjoen identiteettiä ja brändiä on pyritty vahvistamaan määrätietoisella markkinointi- ja viestintätyöllä. Konkreettisia toimenpiteitä kaupunkibrändin kehittämiseksi ja Seinäjoen tunnettavuuden lisäämiseksi on tärkeä jatkaa laajalla yhteistyöllä.

Kaupungista asukkaiden edunvalvoja

Vuosi 2022 oli kuntakentällä historiallinen, sillä se jäi viimeiseksi, kun sote-palvelut ja pelastuslaitos kuuluivat kuntien järjestämisvastuulle. Sujuvaa siirtymistä tuki kaupungin kaikkien toimialojen sitoutunut osallistuminen valmisteluun.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialue on kaupungille strateginen kumppani ja keskeisten palveluiden järjestäjä. Rajapinta kaupungin ja hyvinvointialueen välillä on laaja ja edellyttää kaupungilta yhdyspintatyön kokonaisvaltaista koordinointia. Kaupungin tulee olla asukkaidensa edunvalvoja ja saattaa hyvinvointialueen tietoon sen palveluista saadun palautteen ja kehittämisehdotukset sekä toimia aktiivisesti kuntien ja hyvinvointialueen yhteistyöelimissä.

Samalla kun sosiaali- ja terveystoimiala sekä pelastustoimi siirtyvät pois, kunnat odottavat jo uuden tehtäväkentän haltuunottoa, sillä julkisten työvoimapalveluiden järjestämisvastuu siirtyy kunnille vuoden 2025 alusta lukien. Kuntaliiton arvion mukaan työllisyyden ja elinkeinojen edistämisen tehtävät olisivat jatkossa kolmanneksi suurin osa-alue kunnan nettokäyttökustannuksissa perusopetuksen ja varhaiskasvatuksen jälkeen.

Seinäjoen kaupunki on ollut mukana työllisyyden kuntakokeilussa vuodesta 2021 lähtien. Tehtäväkenttä on työllisyyden kuntakokeilustakin huolimatta kaupungille uusi ja edellyttää aktiivista valmistelutyötä, sillä panoksena ovat niin alueemme pitkäaikaistyöttömyyden kehityksen kuin osaavan työvoiman saatavuuden haasteet. Valmistelutyölle tulee varmistaa riittävät resurssit sekä huomioida riittävä ennakointi.

Myös rakennusvalvontaan kohdistuu merkittäviä muutoksia, kun laki rakennetun ympäristön tietojärjestelmästä ja rakentamislaki astuvat lähivuosina voimaan. Seinäjoen kaupungin rakennusvalvonta on ennakoinut muutoksia kouluttautumalla ja huomioimalla uudistuvan lainsäädännön kaupungin rakennusjärjestyksen uudistustyössä. Toimintatapojen kehitystyötä on myös aloitettu. Kehityskohteena on tarkastuslautakunnan arvion mukaan asiakastyytyväisyyskyselyjen käyttöön ottaminen, jotta varmistetaan sujuvat palvelut myös asiakkaan näkökulmasta.

Kaupungin henkilöstömäärä on merkittävä. Henkilöstö on kaupungin tärkein voimavara. Muutosten keskellä henkilöstön osaaminen ja onnistuminen korostuvat. Kaupunkistrategian yksi päätavoitteista on hyvän johtamisen Seinäjoki.

Sairauspoissaolot kasvoivat vuonna 2022 edelliseen vuoteen verrattuna ja tarkastuslautakunta suosittelee henkilöstöpalveluita jatkamaan vaikuttavien toimenpiteiden kehittämistä sairauspoissaolojen ennaltaehkäisyyn sekä kehittämään seurantaa ja toimenpiteitä, joilla varmistetaan, että esihenkilöt käyvät varhaisen tuen mallin mukaiset keskustelut kaupungin ohjeistuksen mukaisesti.

Lisätietoja:
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Aki Ruotsala, 050 546 3576