Seinäjoki jäseneksi valtakunnalliseen Terve Kunta -verkostoon

Terve Kunta -verkoston logo

Asukkaiden hyvinvoinnin ja terveyden edistäminen on Seinäjoen kaupungin tärkeä strateginen tavoite. Kansallisen Terve Kunta -verkoston jäsenenä saamme tukea ja välineitä oman hyvinvointityömme suunnitteluun ja toteuttamiseen sekä olemme mukana määrittelemässä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen askelmerkkejä tulevaisuuteen. Terve Kunta -verkosto kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen toimintatapoja ja rakenteita Suomessa ja edistää alaa kansainvälisesti osana WHO European Healthy Cities -verkostoa. Terve Kunta -verkoston toimintaa koordinoi Terveyden ja hyvinvoinnin laitos THL.

– Odotan innolla yhteistyötä muiden kuntien kanssa, sekä mahdollisia uusia ideoita, joita voimme tätä kautta saada. Seinäjoella on jo tehty paljon erityisesti lasten ja nuorten terveyden ja hyvinvoinnin edistämiseksi, joten uskon että meillä on myös annettavaa verkostolle, kertoo hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen koordinaattori Henna Rantasaari.

Verkoston toimikaudet ovat nelivuotiset. Kaudella 2017-2020 pääteemoina ovat olleet kuntien tukeminen Sote-uudistukseen valmistautumisessa sekä kuntalain ja terveydenhuoltolain mukaisissa hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen velvoitteiden toimeenpanossa, erityisesti ennakkoarvioinnin käyttöönotossa ja hyvinvointikertomuksen valmistelussa. Kaudella on pyritty myös kehittämään verkoston toimintaa jäseniä tukevaksi aktiiviseksi verkostoksi.

Terve Kunta -verkosto on avoin kunnille ja kuntayhtymille, jotka täyttävät liittymisen kriteerit. Liittymisen kriteerit kunnille ovat seuraavat:

  • Hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen vastuu kuuluu kunnassa ylimmälle johdolle
  • Verkostoon liittymisestä on valtuuston tai vähintään kunnanhallituksen päätös
  • Kunnassa on eri hallinnonalojen edustajista koostuva hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen johtoryhmä tai ohjausryhmä
  • Kunnassa on nimetty hyvinvointikoordinaattori tai vastaava
  • Terve Kunta -toimintaan on nimetty vastuullinen luottamushenkilö
  • Terve Kunta -toiminnalle on osoitettu riittävät resurssit, minkä puitteissa kunnan yhteyshenkilön ja luottamushenkilön on mahdollista osallistua verkostotapaamisiin ja vahvistaa omaa osaamistaan
  • Kunta toteuttaa aktiivisesti lakisääteistä hyvinvoinnin ja terveyden edistämisen tehtävää
  • Kunta kehittää hyvinvoinnin ja terveyden edistämistä ja hyvinvointi- ja terveyserojen kaventamista kaikkien hallinnonalojen yhteistyönä ja kuntalaisia osallistamalla
  • Kunta viestii hyvinvoinnin ja terveyden edistämisestä mm. verkkosivuillaan
  • Kunta sitoutuu verkoston yhteisesti sopimiin tehtäviin sekä valmistelemaan ja järjestämään vuorollaan Terve Kunta -verkoston kokouksia

Lisätietoja THL:n Terve Kunta -verkoston sivuilta.

Rantasaari Henna

hyvinvointipäällikkö , Hyvinvointi ja osallisuus