Seinäjoen Lapsiystävällinen kunta –toimintasuunnitelma valmistui

Kolme lasta oleilee kiipeilytelineen päällä.

Seinäjoki on mukana Unicefin Lapsiystävällinen kunta –mallissa, jonka avulla pyritään vahvistamaan lapsen oikeuksien toteutumista kaikessa kaupungin päätöksenteossa ja palveluissa. Kaksivuotinen toimintasuunnitelma Lapsiystävällinen kunta -työlle on juuri valmistunut.

Vuoden 2021 aikana toteutettiin nykytilan kartoitus, jonka avulla selvitettiin miten lapsen oikeudet toteutuvat tällä hetkellä kaupungin palveluissa. Nykytilan kartoituksen yhteydessä kuultiin myös lasten ja nuorten omia kokemuksia siitä, millaista heidän elämänsä Seinäjoella on.

Lasten ja nuorten mielipiteiden kerääminen toteutettiin Lapsen oikeuksien viikolla marraskuussa 2021. Lapsilta ja nuorilta kysyttiin mitä mieltä he itse ovat Seinäjoen lapsiystävällisyydestä. Mikä Seinäjoella on toimivaa ja mahdollistaa hyvää ja turvallista elämää? Entä mitä pitäisi vielä kehittää? Kysely toteutettiin ikäryhmittäin alle kouluikäisille, alakouluikäisille ja nuorille. Lisäksi Mannerheimin lastensuojeluliiton Pohjanmaan piiri keräsi lasten ajatuksia yhteistyössä Seinäjoen kirjastojen kanssa. Nykytilan kartoituksessa kuultiin yhteensä 928 seinäjokisen lapsen ja nuoren ajatuksia ja kokemuksia. Vastaajat olivat iältään 2-18 -vuotiaita.

– Lasten vastauksissa tuli ilmi, että Seinäjokea pidetään sopivan kokoisena kaupunkina, jossa kouluun ja harrastuksiin on yleensä lyhyt matka. Toisaalta kaupungin reunamilla toivottiin harrastusmahdollisuuksia lähemmäs kotia. Koulureittien ja työmaiden turvallisuus sekä ulkoalueiden valaistuksen puutteet aiheuttivat huolta. Nuoria huolestuttaa erityisesti mielen hyvinvointiin liittyvät haasteet ja koulutyön aiheuttamat paineet, kertoo Lapsiystävällinen kunta koordinaattori Sanna Martin Seinäjoen kaupungilta.

– Saimme kyselyistä arvokasta tietoa, kiitos jokaiselle vastanneelle! Nyt toimintasuunnitelmassa kuuluu vahvasti myös lasten ja nuorten ääni.

Nykytilan kartoituksesta nousseiden kehittämiskohteiden ja lasten ja nuorten kuulemisen pohjalta laadittiin Seinäjoen Lapsiystävällinen kunta -työn toimintasuunnitelma vuosille 2022-2024.

Toimintasuunnitelman tavoitteet ovat:

  1. Kuntastrategia sisältää tavoitteen lapsen oikeuksien ja lapsiystävällisyyden toteutumisesta.
  2. Kunta ehkäisee syrjintää pyrkimällä vaikuttamaan kuntalaisten asenteisiin.
  3. Lapsivaikutusten arvioinnin (LAVA) käyttöönoton ja systemaattiseen toteuttamisen tueksi on kunnassa käytössä selkeät ohjeistukset. Lapsivaikutusten arviointia tekee yhdessä pätevien ammattilaisten joukko.
  4. Kunta varmistaa, että lasten ja nuorten perustason palvelut tukevat lasten ja nuorten mielenterveyden rakentumista arjessa. Kunnassa on tähän mielenterveystyöhön kattavat voimavarat, ja lapset saavat tarvittavan avun ja tuen viiveettä. Lisäksi yhteistyö eri toimijoiden välillä on toimivaa ja koordinoitua.
  5. Kunnassa on edustuksellisten osallisuusrakenteiden lisäksi muita osallisuutta edistäviä rakenteita, jotka mahdollistavat lasten ja nuorten näkemysten esiintuomisen eri ikäkausina. Näkemykset otetaan huomioon palveluita suunniteltaessa ja kehitettäessä.
  6. Lisätään lasten ja nuorten arkiympäristöjen turvallisuutta.

Toimintasuunnitelmaan kirjattujen tavoitteiden toteutumisen myötä Seinäjoki hakee Unicefin Lapsiystävällinen kunta -tunnustusta. Tunnustus voidaan myöntää aikaisintaan keväällä 2024.