Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunnan arviointikertomus 2020 on julkaistu

Nainen kuvaa toista naista kesäpäivänä. Taustalla Lakeuden ristin kellotorni.

Tarkastuslautakunnan tehtävänä on arvioida, ovatko valtuuston asettamat toiminnan ja talouden tavoitteet kunnassa ja kuntakonsernissa toteutuneet ja onko toiminta järjestetty tuloksellisella ja tarkoituksenmukaisella tavalla.

Tarkastuslautakunta antaa vuosittain kaupunginvaltuustolle arvioin-tikertomuksen, jossa esitetään arvioinnin tulokset. Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunta on hyväksynyt ja allekirjoittanut vuoden 2020 arviointikertomuksen 27.4.2021. Arviointikertomus on julkaistu Seinäjoen kaupungin tarkastuslautakunnan verkkosivuilla.

Kuntatalouden vahvistuminen vuonna 2020 näkyi myös Seinäjoen kaupungin taloudellisissa tunnusluvuissa. Tuloslaskelman mukaan kaupungin talous on tasapainossa vuositasolla. Kaupungin vuosikate oli 38,1 milj. € positiivinen ja vahvistui 38,4 milj. € edellisvuodesta. Tilikauden ylijäämäksi muodostui 13,2 milj. €.

Rahoituslaskelman mukaan kaupungin talouden tilanne ei ole rahoituksellisesti tasapainossa pidemmällä aikavälillä tarkasteltuna. Tunnusluvun toiminnan ja investointien rahavirran kertymä viideltä vuodelta on merkittävän negatiivinen 132,7 milj. € ja on heikentynyt viime-vuodesta. Negatiivinen tunnusluku kertoo, että investointeja on rahoitettu pääosin lainarahalla. Positiivista on, että kaupungin lainakannan kasvu hiipui voimakkaasti. Omavaraisuusaste 38,4 % vahvistui, mutta kertoo edelleen kaupungin merkittävän suuresta velkarasitteesta.

Tarkastuslautakunnan näkemyksen mukaan talouden hallinta edellyttää edelleen toimia vuosikatteen tason nostamiseksi sekä vuosikatteen ja investointien keskinäisen tasapainon ylläpitämiseksi. Tasapainotustyötä tulee jatkaa, mikä vaatii yhä päätöksentekijöiltä sitoutumista.

Ajankohtaisina aiheina tarkastuslautakunta pyysi tilannekatsauksen Seinäjoen kaupungin digitalisaation edistämisestä ja digipalveluista sekä Seinäjoen kaupungin valmistautumisesta sote-uudistukseen. Jälkiseurannan kohteena oli vuosina 2017-2018 tehdyistä arviointihavainnoista ikäihmisten palvelut, sosiaalityö ja investointien toteutuminen. Tytäryhtiöistä arviointikohteena olivat Into Seinäjoki Oy, Etelä-Pohjanmaan Musiikkiopiston Kannatusosakeyhtiö ja Seinäjoen Orkesteriyhdistys ry.


Seinäjoen kaupunginvaltuusto käsittelee tarkastuslautakunnan arviointikertomuksen vuodelta 2020 kokouksessaan 31.5.2021. Kaupunginhallituksen tulee antaa lokakuun 2021 loppuun mennessä val-tuustolle lausunto toimenpiteistä, joihin se aikoo ryhtyä arviointikertomuksessa esiin nostettujen havaintojen perusteella.

Arviointikertomus 2020

Lisätietoja:
tarkastuslautakunnan puheenjohtaja Aarne Heikkilä, 0400 661 682