Seinäjoelle Taiken erityisavustus julkisen taiteen kehittämiseen

A Big Hug -veistos

Taiteen edistämiskeskus myönsi kesäkuussa Seinäjoen kaupungille erityisavustuksen julkisen taiteen kehittämishankkeelle. Avustus myönnettiin julkisen taiteen monialaisen yhteistyön kehittämiseen ja pilotoimiseen Seinäjoella. Avustus mahdollisti julkisen taiteen koordinaattorin palkkaamisen hankkeen ajaksi, eli vuoden 2022 loppuun asti. Koordinaattori edistää ja koordinoi hankkeen tavoitteiden toteutumista.

Hankkeen tavoitteena on, että kaupunkiorganisaatiossa löydetään toimivat käytännöt prosenttiperiaatteen noudattamiseen kaupungin merkittävissä uudis-, korjaus- ja täydennysrakentamishankkeissa. Prosenttiperiaatteen systematisoimisen lisäksi tavoitteena on edistää yksityisten rakennuttajien panostusta julkiseen taiteeseen kaupungin mailla ja strategisesti merkittävissä kohteissa.

Tavoitteiden saavuttamiseksi kaupunki laatii toimialojen välisenä yhteistyönä oman julkisen taiteen periaateohjelman, johon kirjataan julkisen taiteen toimintakäytännöt Seinäjoella. Käytäntöjä pilotoidaan asemanseudulla, joka on myös kirjattu Seinäjoen kaupunkistrategiaan julkisen taiteen pilottikohteeksi.

Taide osaksi kaupunkisuunnittelua

Julkinen taide on tunnistettu merkittäväksi alueiden viihtyvyyttä lisääväksi vetovoimatekijäksi. Taide on osa nykyaikaista, eri asukas- ja käyttäjäryhmät huomioivaa kaupunkiympäristön rakentamista. Tätä positiivista kehitystä halutaan tukea myös Seinäjoella. Hankkeen aikana pyritään lisäämään julkisen taiteen kautta asukkaiden osallisuutta kaupunkisuunnittelussa ja vaikutusmahdollisuuksia omaan lähiympäristöön.

Seinäjoen kaupunginhallitus hyväksyi kokouksessaan 7.6.2021 esityksen julkisen taiteen rahoituksesta osana tontinluovutusehtoja ja maankäyttösopimuksia. Päätöksen johdosta Seinäjoen asemanseudulla pilotoidaan kerrosalaneliömetriin perustuva taidemaksu, jolla rahoitetaan julkisen taiteen integroimista asemanseudun rakentamiseen. Vastaavia rahoitusmalleja on ollut käytössä useissa aluerakennushankkeissa Suomessa.

Karimäki-Nuutinen Sanna

taidekuraattori, opintovapaalla , Taidehalli

Alkio Elina

julkisen taiteen koordinaattori , Taidehalli

Kuva: A Big Hug, Päivi Rintaniemi. Kuvaaja: Elina Teitti.