Museokeskus Tiklaksen rakennusurakoiden hankinta keskeytetään

Tiedote kaupunginhallituksen kokouspäätöksistä 19.9.

Eteläpohjalainen pääomarahasto

Kaupunginhallitus ehdottaa valtuustolle, että Seinäjoen kaupunki sitoutuu sijoittamaan eteläpohjalaiseen pääomarahastoon miljoona euroa ehdolla, että muiden pääomarahastoon tehtävien sijoitusten määrä on vähintään kaksi miljoonaa euroa.

Alueellisen pääomarahaston valmistelu on osa kaupunkistrategian Yrittäjäystävällinen kaupunki 2.0 -teemaa, jossa yhtenä tavoitteena on startup- ja kasvuyrittäjyyden vahvistaminen. Tavoitteena on, että pääomarahasto aloittaa toimintansa vuoden 2023 aikana.

Kaupunginhallitus edellyttää lisäksi, että sen tulee hyväksyä rahaston säännöt ja sijoitusperiaatteet.

Museokeskus Tiklaksen rakennusurakoita koskeva hankinta keskeytetään

Kaupunginhallitus päätti keskeyttää Museokeskus Tiklaksen rakentamisurakoita koskevan hankinnan. Keskeytyksen perusteluna on se, että hankkeen kokonaiskustannusten ylittävät merkittävästi hankintaan varatut määrärahat. Tarjousten perusteella tehtyjen laskelmien mukaan museokeskuksen kokonaishankinta-arvo on 4 750 937 euroa, mikä sisältää lisätyö- ja indeksivarauksen. Kalustukseen on esitetty ensi vuodelle 563 000 euron investointivaraus.

Hankkeeseen oli varattu vuosille 2021-2022 2,1 miljoonaan euroa ja vuoden 2023 talousarvioon oli valmisteltu 3,2 miljoonan euron määrärahavaraus.

Hankkeelle oli saatu valtionosuus 675 000 euroa, joka olisi edellyttänyt hankkeen aloittamista vuonna 2022.

Asemakaavaehdotus nähtäville

Kaupunginhallitus hyväksyi Upan 3. kaupunginosan korttelia 3 (osa) koskevan asemakaavaehdotuksen virallisesti nähtävänä pidettäväksi. Korttelissa 3 (Kaartotie 59) tonttien 4 ja 5 maanomistajat ovat hakeneet kaavamuutosta oman tonttiensa kerrosluvun ja rakennusoikeuden nostamiseksi. Kaavaluonnos on ollut nähtävillä ns. paloaseman puukerrostalokaavan yhteydessä vuonna 2020. Luonnosvaiheen jälkeen paloaseman puukerrostalokaava päätettiin käsitellä erillisenä kaavamuutoksena ja Kaartotien varressa olevien tonttien 4 ja 5 alue erotettiin erilliseksi asemakaavamuutokseksi.

Liiveri ry:n hakema kuntarahoitus

Kaupunginhallitus hyväksyi Kehittämisyhdistys Liiveri ry:n Leader-strategian kuntarahoitusosuudeksi vuosina 2023-2027 yhteensä enintään 930 037,20 euroa eli noin 186 000 euroa/vuosi. Seinäjoen kaupungin kannalta Leader-rahoitus on keskeinen väline kylien ja kaupunginosien asukas- ja yhteisölähtöisessä kehittämisessä ja kaupungin elinvoiman edistämisessä varsinaisen kaupunkirakenteen ulkopuolella.

Valaistussopimus Seinäjoen Energia Oy:n kanssa

Kaupunginhallitus hyväksyi Seinäjoen Energia Oy:n kanssa allekirjoitettavaksi uuden valaistussopimuksen. Vuoden 2023 ennakoidut ulkovalaistuskustannukset ovat noin 3,5 miljoonaa euroa.

Seinäjoen Energia Oy:n (konserni) välitilinpäätös

Kaupunginhallitus merkitsi tiedoksi Seinäjoen Energia Oy:n välitilinpäätöksen ajalta 1.1.-30.6.2022 ja saattaa sen valtuustolle tiedoksi. Seinäjoen Energian liiketulos on laskenut 2,1 % vertailujaksosta.

Sähköenergia- ja kaukolämpöyksiköiden kustannukset ovat kasvaneet merkittävästi päästöoikeuksien hinnan nousun vuoksi. Lisäksi kustannuksia on lisännyt turveveron korotus ja sähkön poikkeuksellisen iso vaihtelu. Yhtiö korotti lämmön ja sähkön myyntihintaa kesäkuun alussa. Biolämpökattilan rakentaminen etenee suunnitellusti. Kannattavuuden arvellaan laskevan vielä alkuvuodesta 2022 energiakustannusten hinnannousun vuoksi.

Yhteenveto kaupunginhallituksen päätöksistä 19.9.

Kokouksen esityslista 19.9.