Kaupunginhallitus käsitteli Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloaseman kaupoista tehtyjä oikaisuvaatimuksia

Kaupunginhallitus käsitteli kokouksessaan oikaisuvaatimukset, joita on tehty Seinäjoen kaupungin ja LähiTapiola Aluekiinteistöt Ky:n välisestä Kiinteistö Oy Seinäjoen Paloaseman osakkeiden kauppaa, paloaseman tiloja koskevaa vuokrasopimusta ja kiinteistön kauppaa koskevasta kaupunginhallituksen päätöksestä.

Oikaisuvaatimuksissa vaaditaan kaupunginhallituksen päätöksen kumoamista. Oikaisuvaatimukset perustuvat keskeisesti siihen, että Seinäjoen kaupungin hallintosäännön muutoksesta huolimatta Etelä-Pohjanmaan Pelastuslaitos- liikelaitoksen johtokunnan olisi tullut päättää Etelä-Pohjanmaan Pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen mukaisesti pelastuslaitokselle vuokrattavista tiloista ja vuokran määräytymisperusteista.

Kaupunginhallitus jätti tutkimatta puuttuvan oikaisuvaatimusoikeuden vuoksi muiden kuin Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Elina Kärnän oikaisuvaatimukset. Kaupunginhallitus hylkäsi Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen ja Elina Kärnän oikaisuvaatimukset.

Seinäjoen kaupunki perustelee oikaisuvaatimusten hylkäämistä mm. 5.9.2022 voimaan tulleella Seinäjoen kaupungin hallintosäännön muutoksella, jossa Etelä-Pohjanmaan pelastuslaitos-liikelaitoksen johtokunnan ratkaisuvallasta on siirretty kaupunginhallituksen ratkaisuvaltaan pelastustoimen alueiden ja tilojen vuokraaminen silloin, kun vuokranantaja on muu kuin pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen sopijaosapuolena oleva kunta tai tällaisen kunnan konserniin kuuluva yhteisö.

Seinäjoen kaupungin hallintosäännössä ei ole aikaisemmin eikä muutoksen jälkeenkään erikseen määräyksiä, joissa pelastuslaitoksen johtokunnalle olisi määritelty ratkaisuvalta vuokrien yhtenäisistä määräytymisperusteista, joten vuokrasopimuksen ehdoista päättää vuokralle ottava taho eli hallintosäännön muuttamisen jälkeen Seinäjoen kaupunginhallitus.

Seinäjoen kaupungin hallintosäännön muuttaminen on perustunut tiukasta aikataulusta johtuvaan tarpeeseen yhtenäistää päätöksentekoa ja nopeuttaa sitä tilanteessa, jossa kauppaneuvottelujen käymiseksi kaupan kokonaisuudesta ratkaisuvalta kaupungin organisaatiossa on pitänyt saada yhdelle toimielimelle. Kaupunki ei voi myöskään myydä kohdetta markkinoilla toimivalle taholle muulla kuin markkinaehtoisella hinnalla (kuntalaki 130 §). Kauppahinta määräytyy pääosin vuokrasopimuksen pääomavuokran ja vuokrasopimuksen pituuden mukaan. Jotta kauppahinta olisi markkinaehtoinen, myös vuokran määrän pitää olla markkinaehtoinen.

Kaupunginhallitus on päätöksessään todennut mm, että Seinäjoen Paloaseman vuokran määräytymisperusteeseen eikä suuruuteen ole alun perinkään sovellettu pelastuslaitoksen johtokunnan vahvistamia vuokran määräytymisen yhtenäisiä määräytymisperusteita. Lisäksi kaupunginhallitus on perustellut tarkemmin Seinäjoen kaupungin oikeuden muuttaa hallintosääntöä ja päättää osakekaupasta sekä siihen liittyvistä sopimuksista Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimukseen perustuen ja siten, ettei yhteistoimintasopimuksen muuttamiseen ole tarvetta eikä yhteistoimintasopimuksesta poiketa sen voimassaoloaikana, joka päättyy vuoden 2022 lopussa. Lisäksi paloaseman vuokrasopimus on toteutettu niin, ettei siitä aiheudu muille Etelä-Pohjanmaan pelastustoimen yhteistoimintasopimuksen sopijakunnille haittaa tai lisäkustannuksia sopimuksen voimassaoloaikana eli vuoden 2022 aikana.

Oikaisuvaatimusten vuoksi kaupunginhallituksen päätökset eivät tule lainvoimaisiksi määräajassa ja osakekauppa ja siihen liittyvät muut sopimukset jäävät toteutumatta. Kaupungilta jää saamatta osakekaupasta alustava kauppahinta 7 298 022,99 euroa (velaton kauppahinta 12 488 189,00 euroa) ja tontin kauppahinta 844 911,00 euroa.

Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen Seinäjoen kaupungille maksama vuokra paloasemarakennuksen tiloista määräytyy ns. vuokrasetuksen mukaisesti (3 vuotta + 1 optiovuosi). Pääomavuokran määrä on tämän hetkisen laskelman mukaan 10,49 euroa/m2/kk. Seinäjoen kaupungin maksettavaksi K.Oy Seinäjoen Paloasemalle jää pääomavastike, jonka suuruus on tällä hetkellä 16.67 euroa/m2/kk, joka tosin pienenee tulevina vuosina. Vuonna 2023 kaupungin kirjanpitoon kirjautuu pelkästään pääomakustannusten osalta arviolta 280 000 euron tappio. Tappioiden syntymisen ja kirjaamisen estämiseksi yhtiön rahoitusta on uusittava, mistä aiheutuu lisäkustannuksia, koska yhtiön lainat eivät tule maksetuksi suunnitellussa ajassa. Kaupungin tappioksi jäävät myös ne maksut, jotka maksetaan kaupan valmisteluun osallistuneille neuvonantajille.  

Kaupunginhallitus päätti, että neuvottelut Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen kanssa uudesta käyvän vuokran mukaisesta vuokrasopimuksesta on aloitettava riittävän ajoin ennen siirtymäkauden päättymistä.

Hyvinvointialueen ja kaupungin puitesopimus hyväksyttiin

Kaupunginhallitus hyväksyi Seinäjoen kaupungin ja Etelä-Pohjanmaan hyvinvointialueen välisen puitesopimuksen yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen periaatteiksi. Sopimuksen tarkoituksena on varmistaa yhteistyörakenteiden ja toimintatapojen lisäksi yhdyspintaan sijoittuvien palvelujen toimivuus. Puitesopimuksen lisäksi tullaan tekemään erillisiä toimintakohtaisia sopimuksia.

Äänestyspaikat hyväksyttiin

Kaupunginhallitus päätti vuoden 2023 eduskuntavaalien yleiset ennakkoäänestyspaikat, laitosäänestyspaikat ja varsinaisen äänestyspäivän äänestyspaikat. Eduskuntavaalit järjestetään sunnuntaina 2.huhtikuuta 2023 ja ennakkoäänestys kotimaassa toimitetaan 22.-28. maaliskuuta 2023.

Yhteenveto kokouksen päätöksistä

Kokouksen esityslista