Kaupunginhallitus hyväksyi julkisen taiteen periaateohjelman ja liputusohjeet

Kaupunginhallitus käsitteli uudelleen Palopättäränmäen ja Isovuoren tuulivoimaosayleiskaavojen vireillepanot esteettömässä kokoonpanossa.

Kaupunginhallitus esittää kaupunginvaltuustolle hyväksyttäväksi kaavoitusohjelman 2022-2025 ja kaavoituskatsauksen 2022. Kaavoitusohjelma luo kokonaiskuvan kasvavan kaupungin kaupunkisuunnittelun ja maankäytön tavoitteista sekä kaavoituksen työkentästä ohjelmakautena. Kaavoitusohjelma sisältää vireillä olevat ja lähiaikoina käynnistyvät merkittävät yleiskaava- ja asemakaavahankkeet. Kaavoitusohjelmaa täydentää vuosittain laadittu kaavoituskatsaus.

Kaupunginhallitus hyväksyi yleisesti noudatettavat liputusohjeet. Suomen lakeja noudattavan sekä Seinäjoen kaupungin arvoja ja strategisia tavoitteita vastaavan järjestön liputus voidaan toteuttaa Suomen lipulla kaupungintalolla ja/tai virastotalolla. Liputus järjestön omalla lipulla voidaan toteuttaa esimerkiksi  tapahtumapaikalla tai katujen varsilla järjestön omasta toimesta.

Uudelleen valmisteltu Seinäjoen julkisen taiteen periaateohjelma hyväksyttiin päätöksentekoprosesseihin ja  kem-taidemaksuun (kerrosalaneliöön perustuva maksu) tehdyillä tarkennuksilla. Strategisesti merkittävistä alueista, joilla kem-taidemaksua peritään päättää kaupunginhallitus taidetyöryhmän esityksestä. Tällaisia alueita voivat olla keskusta-alue, liikenteen solmukohdat, kehittyvät ja uudet asuinalueet sekä alueelliset kohteet.

Kaupungin talonrakennushankkeissa taidebudjetista päättää kaupunginhallitus taidetyöryhmän esityksen pohjalta. Infrahankkeissa päätöksen tekee kaupunkiympäristölautakunta taidetyöryhmän esityksen pohjalta. Pienet infrahankkeiden taidehankinnat tehdään viranhaltijapäätöksellä taidetyöryhmän esityksen pohjalta.

Kaupunginhallitus hyväksyi nähtävillä pidettäväksi vielä viimeisteltävät asemakaavaehdotukset, jotka koskevat keskustan 1. kaupunginosan kortteleita 11 (osa) ja 12 (osa) sekä niihin liittyviä katu- ja kevyenliikenteen alueita ja keskustan 1. kaupunginosan korttelia 48 (osa), Luomanranta ja Pollarin talo sekä erityis- ja rautatiealueita.

Yhteenveto kaupunginhallituksen päätöksistä 11.4.
Kokouksen esityslista