Kaupunginhallituksen 3.6.2024 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjan tarkastusta.
Pöytäkirjan tarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 160 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 161 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 162 Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 27.5.2024 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Erkki Valtamäki Etelä-Pohjanmaan Ravikatsomo Oy:n hallituksen puheenjohtajana ja Esa Nuottivaara sekä Mika Itänen hallituksen jäseninä (hallintolaki 28 § 1 mom. 5 kohta); eivät läsnä.

§ 163 Valtuustoaloite / Haetun omaisuuden kohdentamiseen liittyvä aloite
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen konsernipalveuiden valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 164 Valtuustoaloite kirjaston näyttelytoiminnan sisällöstä päättäminen merkitään hallintosääntöön kirjastotoimenjohtajan tehtäviin
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 165 Valtuustoaloite/ Kouran koulun lakkauttamissuunnitelma tauolle ja antaa Kouran kyläyhteisölle aikaa 5 vuotta myynnissä olevien tonttien markkinointiin
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • merkitsee asian tiedokseen ja
 • saattaa valtuustoaloitteen sivistyksen ja hyvinvoinnin toimialan valmisteltavaksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 166 Tilinpäätös 2023
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

 • esittää tuloksen käsittelyn osalta seuraavaa:
  Poistoeron muutos
  Poistoeron vähennys 34 526,45 euroa
  Rahastojen muutos
  Rahastojen lisäys 739,08 euroa
  Tilikauden alijäämä 13 471 558,42 euroa siirretään taseen omaan pääomaan
  tilikauden yli-/alijäämä -tilille.
 • saattaa tilinpäätöksen tarkastuslautakunnan käsittelyn jälkeen edelleen
  valtuuston käsiteltäväksi.

Lisäksi kaupunginhallitus toteaa, että valtuusto on hyväksynyt 27.5.2024 §:ssä 41 tilintarkastuksen tuloksina esitetyt talousarviopoikkeamat kokonaisuudessaan myös rahoitusosan pitkäaikaisia lainoja koskien.

Lisäksi tarkastuslautakunta esittää valtuustolle,

 • että tilintarkastuskertomus tilikaudelta 2023 merkitään tiedoksi,
 • että tilikauden 2023 tilinpäätös hyväksytään ja
 • että toimielinten jäsenille ja tehtäväalueiden johtaville viranhaltijoille myönnetään vastuuvapaus tilikaudelta 1.1. – 31.12.2023 edellyttäen, että kaupunginvaltuusto hyväksyy tilintarkastuskertomuksessa esitetyt
  talousarviopoikkeamat myös rahoitusosan pitkäaikaisia lainoja koskien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 167 Varhaiskasvatuksen lastenhoitajien tehtävien vakinaistaminen 1.8.2024 alkaen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus perustaa 23 vakinaista varhaiskasvatuksen lastenhoitajan tointa 1.8.2024 lukien henkilöstöjaoston valmistelutekstistä ilmenevillä perusteilla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 168 Kiinteistöjä 743-404-8-1618 ja 744-404-6-9 koskeva vaihtokirja / Sami Eerola
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi liitteenä olevan kaupungin kiinteistöä 743-404-6-9 sekä maanomistajan kiinteistöä 743-404-8-1618 koskevan vaihtokirjan, jolla kaupunki maksaa maanomistajalle 116 715 euroa välirahaa ja muutoin vaihtokirjasta ilmenevin ehdoin.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 169 Kiinteistöjä 743-404-5-254 , 743-404-5-138, 743-404-27-1 ja 743-401-9-461 sekä kiinteistöjä 743-404-8-1568 ja 743-404-8-835 koskeva vaihtokirja / Sami Eerola
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi liitteenä olevan kaupungin kiinteistöjä 743-404-5-254 , 743-404-5-138, 743-404-27-1 ja 743-401-9-461 sekä maanomistajan kiinteistöjä 743-404-8-1568 ja 743-404-8-835 koskevan vaihtokirjan, jolla kaupunki maksaa maanomistajalle 192 155 euroa välirahaa ja muutoin vaihtokirjasta ilmenevin ehdoin.

Päätös Ehdotus hyväksyttiin.

§ 170 Kiinteistön 743-404-6-9 osto /Antti Penttilä ja Marja Lusa
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää hyväksyä allekirjoitettavaksi liitteenä olevan kauppakirjan, jolla kaupunki ostaa kiinteistön 743-404-6-9 hintaan 217 900 euroa ja muuten kauppakirjasta ilmenevin ehdoin luovuttaakseen sen edelleen samoilla kaupan ehdoilla Sami Eerolalle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 171 Henkilökunnan ja luottamushenkilöiden merkkipäivien ja henkilökunnan palvelusvuosien muistaminen / päätöksen korjaus
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy henkilöstön ja luottamushenkilöidenmerkkipäivien ja henkilökunnan palvelusvuosien muistamisohjeen ja sen voimaan tulevaksi 1.8.2024 lukien.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 172 Digi- ja väestötietoviraston kirje äänestysalueen muuttamisesta vuodelle 2025 ja siitä ilmoittaminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus ei tee valtuustolle esitystä äänestysaluejaon muuttamisesta.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 173 Seinäjoen kaupungin suunnitelmanmukaisten poistoaikojen muutos 1.7.2024 alkaen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää, että valtuusto hyväksyy oheiset Seinäjoen
kaupungin suunnitelmanmukaisten poistoaikojen muutokset 1.7.2024 alkaen seuraavilta osin:

 • hallinto- ja laitosrakennukset 40 vuotta
 • kannettavat tietokoneet 4 vuotta.

Todetaan, että muilta osin nykyinen poisto-ohjelma pysyy muuttumattomana ja että takautuvia poisto-oikaisuja ei tehdä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 174 Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen jäsenten ja varajäsenten valinta / muutokset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus valitsee Etelä-Pohjanmaan korkeakoulusäätiön hallituksen varsinaiseksi jäseneksi Juha Antikaisen tilalle toimitusjohtaja Olli Pirhosen ja hänen henkilökohtaiseksi varajäsenekseen toimitusjohtaja (1.7.2024 alkaen) Kari Niemelän hallituksen toimikauden loppuun saakka.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 175 Hankintapäätös: 24016P Työkonepalvelut
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää

 • hylätä Maatalousyhtymä Pekka, Anne ja Johanna antaman ehdollisen tarjouksen vain liikuntapalveluiden käyttöön tarkoitetuista traktoreista,
 • hylätä Janin Kone Oy:n ja Keskis Torv Oy Ab:n tarjoukset edellä valmisteluosassa esitetyin osin ja siinä mainituin perustein,
 • hyväksyy liitteessä 2 esitettyjen yritysten tekemät konekohtaiset tarjoukset puitejärjestelyyn. Hyväksyttyjen tarjousten perusteella laaditaan konekohtaiset puitesopimukset yksikköhintaisista työkonepalveluista,
 • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan sopimukset, oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 176 Poikkeamispäätös: Nurmo, 743-51-1016-2, Puistokuja 4 / Käpälämäen rakennus Oy
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus myöntää tontille 743-51-1016-2 poikkeamisluvan (poikkeaminen MRL 58 § 1 mom mukaisesta kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaa), koskien poikkeamista asemakaavan mukaisesta pääkäyttötarkoituksesta ja rakennusalueen rajoista. Suunnitelmien mukainen poikkeaminen asemakaavasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle. Pelastusviranomaisen lausunnossa annettuja ohjeistuksia on noudatettava. Kaikki rakenteet tulee sijoittaa tontin 743-51-1016-2 puolelle.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 58, MRL 171, 173, 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §.
Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

MRL 142 § mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen.

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta, jonka kuluessa tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava.
Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 177 Poikkeamispäätös: Jouppi, 743-13-3-11, Niittäjänkatu 6
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus myöntää tontille 743-13-3-11 poikkeamisluvan (poikkeaminen MRL 58 § 1 mom mukaisesta kiellosta rakentaa vastoin asemakaavaa), koskien poikkeamista asemakaavan mukaisesta rakennusoikeudesta 13,8%. Suunnitelmien mukainen poikkeaminen
asemakaavasta ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteutumiselle tai alueiden käytön muulle järjestämiselle.

Sovelletut oikeusohjeet:
MRL 58, MRL 171, 173, 174, MRL 198, MRA 86, 88 ja 97 §.
Seinäjoen kaupungin hallintosäännön 5 luku 23 §, kohta 19.

MRL 142 § mukaan päätös annetaan julkipanon jälkeen

Voimassaoloaika:
Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta, jonka kuluessa tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava.
Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätöksen tiedoksianto:
Päätöksestä ilmoitetaan siten kuin MRL 174 §:ssä säädetään.

Muutoksenhaku:
Tähän päätökseen saa hakea muutosta valittamalla Vaasan hallinto-oikeudelle.

Valitusosoitus on liitteenä.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 178 Lakea Oy:n kirje osakkeenomistajille/Lakea Oy:n osakkeiden myyminen / kauppakirjan allekirjoittaminen
Hallintojohtajan ehdotus

 1. Kaupunginhallitus päättää ottaa asian käsiteltäväkseen vaikkei sitä ole mainittu kokouskutsussa.
 2. Kaupunginhallitus oikeuttaa allekirjoittamaan aiemmin jo hyväksytyn Lakea Oy:n osakkeita koskevan kauppakirjan Vihreä Virtahepo Oy:n kanssa 7.6.2024 mennessä ja allekirjoittamaan myös aiemmin hyväksytyt
  pääomalainojen ehtojen muuttamiset.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset:
Jaakko Kiiskilä Lakea Oy:n hallituksen puheenjohtajana, Juha Takamaa Sevas Kodit Oy:n hallituksen jäsenenä ja Jesse Luhtala sekä Erkki Välimäki hallituksen varajäseninä (hallintolaki 28 § 1 momentti 5 kohta) sekä Johannes Karhu Rakennus K. Karhun palveluksessa olevana ja Jossulla Oy:n toimitusjohtajana (hallintolaki 28 § 1 momentti 4 ja 5 kohdat); eivät läsnä.

Toiseksi pöytäkirjantarkastajaksi tämän asian kohdalla valittiin Tuomas Ojajärvi.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245
Henkilöstöjohtaja Eija Pienimäki, p. 040 569 8339