Kaupunginhallituksen 3.10.2022 kokouksen päätökset

Alla yhteenveto kokouksessa tehdyistä päätöksistä ennen pöytäkirjantarkastusta.
Pöytäkirjantarkastuksen jälkeen pöytäkirja on nähtävänä kaupungin nettisivuilla.

§ 307 Viranhaltijapäätökset
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee viranhaltijapäätökset tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 308 Lauta- ja johtokuntien sekä henkilöstöjaoston pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus päättää, ettei pöytäkirjoista ilmeneviä päätöksiä oteta kaupunginhallituksen käsiteltäviksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 309 Kuntayhtymien pöytäkirjat
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee oheisen pöytäkirjan tiedokseen.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 310 Valtuuston päätösten täytäntöönpano
Hallintojohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus toteaa valtuuston 26.9.2022 tekemät päätökset laillisiksi ja määrää ne täytäntöönpantaviksi. Täytäntöönpanossa huomioidaan edellä valmistelutekstistä ilmenevät ohjeet.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

Esteelliset: Jaakko Kiiskilä Seinäjoen Energia Oy:n hallituksen jäsenenä ja Juha Takamaa hallituksen varajäsenenä; eivät läsnä.

§ 311 Vaalikelpoisuuden menettäminen / Pilvi Mantere
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

  • toteaa Pilvi Mantereen menettäneen vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta pois muuton vuoksi Seinäjoen kaupungin luottamustehtäviin,
  • valitsee Pilvi Mantereen tilalle kaupunkiympäristölautakuntaan uuden jäsenen ja kasvatus- ja opetuslautakuntaan uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Lisäksi kaupunginhallitus esittää valtuuston puheenjohtajalle, että hän pyytää keskusvaalilautakuntaa määräämään kuntalain 17 § (2015/10) mukaisesti uuden varavaltuutetun Suomen Keskusta ry:lle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 312 Vaalikelpoisuuden menettäminen / Kujanpää Santeri
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

  • toteaa Santeri Kujanpään menettäneen vaalikelpoisuutensa paikkakunnalta pois muuton vuoksi Seinäjoen kaupungin luottamustehtäviin,
  • valitsee Santeri Kujanpään tilalle kasvatus- ja opetuslautakuntaan Jari Kivimäelle uuden varajäsenen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 313 Etelä-Pohjanmaan käräjäoikeuden lautamiesten valinta / Sini-Elina Kärsämän ero ja uuden lautamiehen valinta
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus esittää valtuustolle, että valtuusto

  • hyväksyy Sini-Elina Kärsämän eron käräjäoikeuden lautamiehen tehtävästä 31.10.2022 lukien paikkakunnalta pois muuton vuoksi,
  • valitsee Sini-Elina Kärsämän tilalle käräjäoikeuden lautamieheksi uuden lautamiehen jäljellä olevalle toimikaudelle.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 314 Aiesopimus Seinäjoen kaupungissa sijaitsevan vanhan Kärjenkosken saha-alueen tutkimusten tekeminen ja tutkimusraportin laatiminen
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy allekirjoitettavaksi liitteen mukaisen aiesopimuksen Pirkanmaan Ely-keskuksen kanssa koskien Seinäjoen kaupungissa sijaitsevan vanhan Kärjenkosken saha-alueen tutkimusten tekemistä ja tutkimustulosten laatimista.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 315 Osuuden myynti rakentamattomasta tontista 743-53-166-6
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus hyväksyy, että hakija voi myydä 1/2 osuuden tontista 743-53-166-6 esittämälleen henkilölle asiatekstissä ilmenevällä tavalla.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 316 Ranta-alueen poikkeaminen: Nurmo, 743-404-5-213/ Lomarakennuksen rakentaminen, Hemmingintie 48
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus myöntää em. perusteilla tilalle 743-404-5-213 luvan poiketa MRL 72 §:n 1 momentin kiellosta rakentaa rantavyöhykkeelle, jossa ei ole asemakaavaa eikä oikeusvaikutteista yleiskaavaa, jonka perusteella rakennusluvan voisi myöntää uuden rakennuksen rakentamiselle.

Suunnitelman mukainen, lomarakennuksen rakentaminen olemassa olevalle rakennuspaikalle ei aiheuta haittaa kaavoitukselle, kaavan toteuttamiselle tai alueen käytön järjestämiselle eikä muitakaan MRLn 171 §:ssä mainittuja esteitä sen myöntämiselle ole. MRL 171 §:n tarkoittamat erityiset edellytykset ovat olemassa. Rakennusluvan yhteydessä tulee huomioida tulvalausunnon alin rakentamiskorkeus, rakennusjärjestyksen määräykset ja ohjeet kiinteistökohtaisen jäteveden käsittelystä.

Tämä lupa on voimassa päätöksenantopäivästä kaksi (2) vuotta, jonka kuluessa tätä poikkeamislupaa vastaavaa rakennuslupaa on haettava.

Ennen minkäänlaiseen rakennustoimenpiteeseen ryhtymistä hakijan on saatava rakennusvalvontaviranomaiselta rakennuslupa.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 317 Hankintapäätös 21100 Seinäjoen kaupungin henkilökuljetukset (VPL), option käyttö
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus

  • hyväksyy palveluntuottajiksi Pahkakankaan Liikenne Oy ryhmiin 1, 2 ja 3 sekä Linja-autoliikenne Lehtonen Oy, Taksi Jaakko Ylimäki, Taksi Niemistö ja Hietalan Pirssi Ky ryhmään 3, ajalle 1.1.-31.12.2023.
  • oikeuttaa hankintajohtajan allekirjoittamaan optiosopimukset,
  • oikeuttaa hankintajohtajan hyväksymään sopimuksiin perustuvat vähäiset muutokset sopimuskauden aikana.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 318 Lainasalkun korkosuojausrakenteen muutos / Danske Bank Oyj
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.

§ 319 Lainasalkun korkosuojausrakenteen muutos / OP-Ryhmä
Kaupunginjohtajan ehdotus
Kaupunginhallitus merkitsee asian tiedoksi.

Päätös: Ehdotus hyväksyttiin.


Lisätietoja
Kaupunginhallituksen puheenjohtaja Paula Risikko, p. 050 511 3107
Kaupunginjohtaja Jaakko Kiiskilä, p. 050 340 3401
Hallintojohtaja Jari Jokinen, p. 044 754 1670
Rahoitusjohtaja Mika Itänen, p. 040 566 1245